מפתח נושאים

ברכת המצוות (תשס"א) כי - תבוא
ברכת הנר במוצאי שבת (תש"ע) בראשית
ברכת הרואה נר חנוכה (תשס"ז) וישב, חנוכה
ברכת התורה האזינו
ברכת התורה בליל הבר מצוה האזינו
ברכת התורה בשבועות למי שניעור כל הלילה ובגדר ברכת התורה שבועות
ברכת התורה בשבועות למי שניעור כל הלילה (תשע"ו) חג השבועות, נשא
ברכת התורה בשבועות למי שניעור כל הלילה ובגדר ברכת התורה (תשס"ז) חג השבועות
ברכת שהחיינו במקיים מצוה לראשונה (תשע"ח) וירא
ברכת שהחיינו בנר חנוכה ובספרים חדשים (תשע"ג) אורח חיים, חנוכה, מקץ
ברכתו של יצחק ליעקב (תשע"א) תולדות
בשאלת הפורים בהר שמואל וגבעת זאב מתנות לאביונים ושמחת פורים (תשע"ד) פורים, צו
בשאלת הפורים ברמות ובדין פרזים ומוקפים צו
בשביל ביכורים שנקראו ראשית בראשית
בשביל התורה שנקראת ראשית בראשית
בשלשה דברים ניתנה תורה – שיחה לשלשת ימי הגבלה במדבר, שבועות
בשני יצריך ואתחנן
בתורת המלחמה בענין הפגיעה בחפים מפשע בשעת המלחמה שופטים
בתי כנסיות דכפרים ודכרכים (תשע"א) תרומה
גבורי כח עושי דברו בהר
גדול כבוד הבריות (תשע"ו) בלק
גדול ת"ת יותר מכיבוד אב ואם (תשס"ה) ויצא
גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם (תשע"ב) יורה דעה, תולדות
גדולה עבירה לשמה (תשס"ט) ויצא
גדולה עבירה לשמה (תשע"ו) וירא
גדר הערבות בממון ובמצוות ויגש
גדר הפקר ונדר ראה
גדר תשעה באב (תשס"ד) דברים, תשעה באב
גדרי אישות בב"נ וגירושין בב"נ ומיתת הבעל בבן נח (תשנ"ט) נח
גדרי ההזנה בדיני התורה(תשסט) וישלח
גדרי המצוות: טעם ותכלית, מהות והגדרה. (תשע"ז) חג הפסח, חג הפסח
גדרי הצומות בזמן הזה (תשע"ז) אורח חיים, דברים
גדרי הצומות בישראל (תשע"ט) דברים, תשעה באב
גדרי התשובה (תשע"ח) נצבים
גוילין נשרפין ואותיות פורחות וילך
גונב איש ומכרו (תש"ס) ויגש
גזירות גזרתי ואין לך רשות להרהר אחריהן חוקת
גיד הנשה ומאכלות אסורות (תשע"ח) וישלח
גיד הנשה ושלא כדרך אכילתו (תשע"ז) וישלח
גידולי קרקע במלאכות שבת ושאר ענינים (תשס"א) יתרו
גלוח ביו"ט משום כבוד מלכות מקץ
גניבה וגזילה פחות משו"פ (תשע"ו) נח
גניבה וגזילה-קניינים (תשס"ט) אחרי - מות, קדושים
גניבת דעת (תשס"ו) ויצא
גר צדק וגר תושב (תשע"ח) לך - לך
גר שנתגייר כקטן שנולד דמי יורה דעה, נשא
גרם מחיקת ה' (תשע"ט) כי - תבוא
גרם מלאכה בשבת (תשנ"ז) יתרו
גרמא באיסורין ובמצוות עשה (תשע"ב) ויקהל, פקודי
גרמא במחיקת השם ובשבת (תשס"ז) יתרו, שבת
גרמא במלאכת שבת (תשע"א) ויקהל
גרמא במלאכת שבת (תשע"ז) אורח חיים, ויקהל, פקודי
גרמא במלאכת שבת (תשע"ט) ויקהל
גרמא בשבת (תש"ע) ויקהל, פקודי
גרמא בשבת (תשס"ו) אורח חיים, ויקהל, שבת
ד' כוסות וארא, חג הפסח
ד' כוסות ביין של שביעית וארא
דבקה נפשי אחריך ויגש
דבר שאין מתכוין ופסיק רישא (תשע"ד) בא
דבר שאין מתכוין ופסיק רישא (תשע"ח) יתרו
דבר תורה על הפרשה דברים, שיעורים קורונה
דבר תורה פרשת שלח תש"פ שלח
דבר תורה קצר ואתחנן
דבר תורה קצר עקב
דבר תורה קצר על הפרשה בלק
דבר תורה קצר על הפרשה פנחס
דבר תורה קצר על הפרשה בין המיצרים
דבר תורה קצר על הפרשה קורח
דבר תורה קצר על הפרשה חוקת
דברי הספד ופרידה אחר מיטתו של הגה"ח רבי משה וייס זצ"ל (תשע"ו) שיעורים קורונה
דברי הספד עם כלות השבעה על הגה"ח רבי משה וייס זצ"ל (תשע"ו) שיעורים קורונה
דברי הרב ודברי התלמיד- דברי מי שומעין (תשנ"ט) בראשית, חושן משפט
דברי התעוררות בעקבות רצח בהר נוף – מאבד עצמו לדעת (תשע"ה) תולדות
דברי התעררות מאת מרן הגאב"ד בעקבות הטבח בהר נוף שיעורים קורונה
דברי חיזוק והתעוררות לקראת ליל הסדר תש"פ חג הפסח, חג הפסח, חג הפסח, שיעורים קורונה
דברי חיזוק חוה"מ תש"פ חג הפסח, שיעורים קורונה
דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין וישב
דברי נהי והספד (דברים שנשא רבינו מרן שליט"א ככלות השבעה) שיעורים קורונה
דברי ריבות בשעריך קורח
דברי תורה ודברי סופרים (תשע"ה) שופטים
דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בע"פ (תשס"ג) כי - תשא
דין אונן ועוסק במצווה (תשע"ו) חיי - שרה
דין אחשביה במאכלות אסורות (תשסא) וישלח
דין גזילה פחות משו"פ ובגדר גזילה בישראל ובב"נ (תשס"ה) נח
דין גר תושב ושבע מצוות בני נח (תשס"ט) נח
דין הישן לגבי מצות סוכה וכלל מצוות התורה (תשע"ג) אורח חיים, וירא, חג הסוכות
דין לשמה במצות מכונה (תשע"ח) ויקרא
דין מה שקנה עבד קנה רבו (תשנ"ז) בראשית
דין נדרים ושבועות בבני נח (תשס"א) תולדות
דין ספיקות במצוות התלויות בארץ (תשע"ד) כי - תבוא
דין עדות שאתה יכול להזימה (תשנ"ח) שופטים
דין ערב (תשנ"ט) ויגש
דינא דמלכותא דינא חוקת
דיני אונן (תש"פ) חיי - שרה
דיני חממות ועציצים במצוות התלויות בארץ שלח
דיני מלחמה בשבת (תשס"ו) שבת, שופטים
דיני מלחמה בשבת (תשס"ו) אורח חיים, מטות, מסעי, שבת
דיני מלחמה בשבת (תשע"ד) מטות
דיני קריאת התורה למי שאינו יכול לצום (תשנ"ו) דברים, תשעה באב
דנשבעין לקיים את המצוה מטות, מסעי
דרכי הלימוד (תש"פ) שבועות
דרכי שלום-איבה (תשע"ג) וארא
דרשת שבת הגדול (תש"פ) חג הפסח, שיעורים קורונה
האם מחללים שבת להציל בת ישראל מידי שמד בלק
האם צריך אדם לוותר על הידור כדי לזכות חבירו בקיום מצוה (תשס"ח) חנוכה, חנוכה, מקץ
האם צריך להסתכן כדי להציל חבירו (תשע"ג) שמות
הבוטח בה' חסד יסובבנהו בהעלותך
הבועל ארמית וגדר רודף (תשע"ה ) בלק
הביאו לפני ספר יוחסין במדבר
הגבהת ספר תורה (תשע"ו) כי - תבוא
הגדה של פסח (תשע"ט) חג הפסח, חג הפסח, עברית
הגונב דברי תורה (תשע"ח) במדבר, חג השבועות
הגורל בהלכה (תשע"ט) פנחס
הגעלת כלים (תשע"ט) מסעי
הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת (תשס"ד) אורח חיים, חנוכה, חנוכה, מקץ
הדלקת נר חנוכה מפני החשד (תשס"ו) אורח חיים, וישב, חנוכה
הדלקת נר שבת לפני פלג המנחה (תש"פ) שמות
ההספד על אשת חבר למורינו הגאב"ד שליט"א שיעורים קורונה
הוצאות וטרחה בקיום מצוות (תשע"ז) אורח חיים
הוצאת ממון בקיום המצוות (תשע"ח) ויצא
הזכרת שם שמים לבטלה (תשס"ז) וארא
החושד בכשרים (תשע"ה) שמות
הטיפול בחולה הסופני – 5777Terminal Sedation רפואה והלכה
הידור מצוה (תשע"ז) מצורע, תזריע
הידור מצוה ומצות מילה לך - לך
הידור מצוה ומצות מילה לך - לך
הידור מצוה ומצות מילה בשלח
הידור מצווה ( תשס"א) בשלח
היו נכונים ליום השלישי יתרו, שבועות
היחיד והרבים ראה
היתר חלב מה"ת מנ"ל וילך
היתר מאה רבנים אבן העזר
הכנסת אורחים (תשע"ה) וירא
הלכות דיינים דברים, דברים
הלכות מקוואות (תשע"ז) שמיני
הלכות פסח (תשע"ז) אורח חיים, חג הפסח, חג הפסח
הלל – מצוותה תשע"ו חג הפסח
הלל והודאה וילך
הלל והודאה (תשס"ו) בשלח
המאבד עצמו לדעת (תשע"ד) נח
המבזבז אל יבזבז יותר מחומש (תשע"ה) ויצא
המבזבז אל יבזבז יותר מחומש במצוות ובפיקוח נפש (תשנ"ט) ויצא
המה מי מריבה חוקת
המילדות העבריות ודין עובר (תשע"ו) שמות
המכשיל חבירו בחטא בדרך עקיפה (תשע"ד) תולדות
המלחמה הגדולה כי תצא
המרים יד על חבירו (תשע"ט) שמות
המרים יד על חברו (תשס"ח) שמות
המשתמט ממצוות עשה (תשע"ד) שלח
המתנה שבין בשר וחלב (תשע"א) וירא, יורה דעה
הן עם לבדד ישכון קדושים
הנחלה דר"י בן ברוקה כי - תצא
הנכשל במאכלות אסורות בשוגג או באונס (תשע"ג) בראשית
הסכם יששכר וזבולון (תש"ס) ויחי
הסכם שהופר ע"י צד א' האם השני מחוייב לקיימו (תשע"ד) ויצא, חושן משפט
העברת נחלות (תשעד) חיי - שרה
העמל והשעשוע – דברי חיזוק לרגל פתיחת ישיבת דרכי תורה בחוקותי
הענקה ראה
הערות בחיוב סומא במצוות ויחי
הפה שאסר (תשס"ה) כי - תצא
הפה שאסר הוא הפה שהתיר (תשס"ה) כי - תצא
הפה שאסר הוא הפה שהתיר ומיגו (תשע"ח) כי - תצא
הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט (תשס"ו) בראשית
הפסק בקריאת שמע ויגש
הפרשת חלה (תשע"ח) שלח
הצלת העובר ואיבודו (תשס"ו) נח, רפואה והלכה
הקדימו נעשה לנשמע יתרו
הקרבת קרבנות בזמן הזה (תשע"ד) פקודי
הקרבת קרבנות בזמן הזה (תשע"ט) פקודי
הרואה נר חנוכה (תשע"ג) אורח חיים, וישב, חנוכה
הרואה נר חנוכה (תשע"ז) חנוכה, מקץ
הריגת עובר והצלתו (תשס"ו) נח
השבת אבידה (תשס"ג) כי - תצא
השבת אבידה (תשס"ד) כי - תצא
השבת אבידה (תשס"ז) חושן משפט, משפטים
השבת גזילה (תשע"א) ויקרא
השותפין שגנבו ומגו דזכי לנפשי מקץ
התורה חסה על ממונם של ישראל (הוראת או"ה בהפסד מרובה)(תשע"ג) חושן משפט, מצורע, תזריע
התרת והפרת נדרים (תשע"ח) מטות, מסעי
ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה קדושים
ואיש תבונות ידלנה מקץ
ואל ילבין פני חברו ברבים מקץ
ואלה שמות בני ישראל. (תשע"א) שמות
ואני אברכם נשא
ואנשי סדום רעים וחטאים לך לך
ודי זהב דברים
וה' יסלח לה מטות
והאלקים ניסה את אברהם וירא
והיה מחניך קדוש כי - תצא
והיו לי הלויים במדבר
והלכת בדרכיו ראה
והנה ה' ניצב עליו ויצא
והשתחוית לפני ה' כי תבוא
והתקדשתם והייתם קדושים קדושים
וחי בהם אחרי -מות
ויגע בכף ירכו וישלח
ויכולו בליל שבת (תשס"ד) בראשית
ויכלו וברכת מעין שבע בליל שבת קודש (תשס"ט) בראשית
ויכפר על בני ישראל פנחס
וימלא כבוד ה' את כל הארץ שלח