מפתח נושאים

זמני הדלקת נר חנוכה (תשע"ט) וישב, חנוכה
זמני הדלקת נר חנוכה [תשע"ד] חנוכה, מקץ
זריזין מקדימין למצוות (תשס"ג) וירא
זריזין מקדימין למצוות (תשס"ו) וירא
זריזין מקדימין למצוות (תשס"ו) וירא
זריזין מקדימין למצוות, אין מעבירין על המצוות (תשס"א) וירא
חג המצות – עירוב תבשילין אורח חיים, חג הפסח
חג השבועות – עירוב תבשילין נשא, שבועות
חובת היחיד במצוות הציבור (תשע"ו) בחוקתי
חולה במצוות החג (תשע"ד) מצורע
חותם של טיט שלח
חזקת שלוש שנים חושן משפט
חזרת פועל בחצי היום (תשס"ט) בהר
חיוב ישראל בשבע מצוות ב"נ (תשע"ט) וישלח
חיוב מעשר כספים ראה
חיוב מעשר כספים (תשס"ז) ויצא, יורה דעה
חיוב תפילה בנשים (תשע"ט) ויצא
חיי בעלי החכמה מסעי
חייך קודמין לחיי חבירך (תשע"ז) בהר, בחוקתי
חייך קודמין לחיי חבירך (תשע"ז) בהר, בחוקתי
חינוך המזבח וכלי המקדש (תשס"ה) תצוה
חינוך קטנים לאבילות בת"ב אורח חיים, דברים, תשעה באב
חיסר בקיום הידור מצוה (חוה"מ סוכות תשס"ט) חג הסוכות
חלב מטמא חלב מטהר שמיני
חלה שהופרשה ע"י שליח (תשע"ג) קורח
חלל עליו שבת אחת (תש"ס) כי - תשא
חמץ שעבר עליו הפסח (תשע"ד) קדושים
חמץ שעבר עליו הפסח (תשע"ח ) מצורע, תזריע
חנוכה – הפסק בברכות (תש"ע) וישב
חנינת פושע מלשאת את עונשו מתוך חמלה על אחרים (תשע"ג) ויגש
חצי שיעור אסור מן התורה כי - תשא
חצי שיעור אסור מן התורה (תשע"ה) צו
חצי שיעור בשבת (תשנ"ח) יתרו
חקות הפסח וחוקת הפרה חוקת
חקרי הלכות בדיני מילה – קדימה במילה (תשס"ב) לך - לך
חקרי הלכות בענין מקום הדלקת נר חנוכה (תשס"ו) אורח חיים, חנוכה, מקץ
טבילת כלים (תשס"ד) מטות
טבילת כלים (תשס"ח) מטות
טבילת כלים (תשע"א) מטות
טבילת כלים (תשע"ו) מטות
טומאה (תשע"ו) חוקת
טומאת כהנים בקברי צדיקים (תשע"ז) חוקת, יורה דעה
טומאת צרעת וטהרתה בזמה"ז (תשע"ד) תזריע
טעם כעיקר(תשסב) וישלח
טעמא דקרא וטעמי המצוות חוקת
טעמא דקרא וטעמי המצוות (תשס"ו) חוקת
טעמא דקרא וטעמי המצוות (תשע"ה) חוקת
טעמא דקרא וטעמי המצוות (תשע"ט) חוקת
טעמי דקרא וטעמי המצוות (תשע"ו) חג הפסח
טרחא דציבורא (תשס"ד) בלק
טרחא דציבורא (תשע"ט) בלק
יבום בקטלנית (תשע"ד) וישב
יד עבד כיד רבו (תשנ"ז) בראשית, חושן משפט
יהי רצון שתתלבש ברחמיך פקודי
יו"ט שני של גליות (תשע"א) פנחס
יום טוב שני של גלויות כללי, מועדים
יום לשנה שלח
יין נכרים בזמן הזה (תשע"ז) פנחס
יישוב ארץ ישראל וישיבתה (תשע"ט) תולדות
יישר כח ששברת עקב
ילדים עם צרכים מיוחדים דיני חינוך (ועידת רבני אירופה ברלין תשע"ד) שונות
ימי שמחה והלל (תשע"ח) חנוכה, מקץ
יסוד גדר יששכר וזבולון, פרטיו ודקדוקיו(תשס"ט) ויחי
יסוד גדר קנין כסף (תשס"ג) חושן משפט, חיי - שרה
יסוד מצות מילה וגדרה (תשע"א) יורה דעה, לך - לך
יסודות התשובה והוידוי עשרת ימי תשובה
יסודות התשובה והוידוי (תשס"ד) נצבים, עשרת ימי תשובה
יעלה ויבוא בראש חודש (תשס"ז) אורח חיים, בא
יעקב ושתי אחיות וקיום המצוות ע"י האבות וז' מצוות ב"נ לאחר שניתנה תורה (תשנ"ז) וישלח
יפה שיחתן של עבדי אבות חיי שרה
ירושה וצוואה חושן משפט, פנחס
ירושת הבן והבת (תשס"ה) פנחס
ירושת רבנות ושררה פנחס
כאבידה המתבקשת כי תצא
כבוד אביו וכבוד זקנו (תשס"ו) ויגש
כבוד אביו וכבוד זקנו (תשס"ז) ויגש
כבוד אביו וכבוד זקנו (תשע"ו) ויגש
כבוד מלכות (תשע"א) וארא
כדי אכילת פרס (תשנ"ז) האזינו
כה תברכו את בני ישראל (תשע"א) נשא
כהן שנמצא חלל וזאת הברכה
כהן שנמצא חלל (תשס"ה) כי - תבוא
כהן שנמצא חלל לגבי פדיון הבן (תשע"א) יורה דעה, קורח
כוונה בתלמוד תורה (תשע"ז) נשא
כולן שוין לטובה חיי שרה
כונה במצוות אירועים מיוחדים
כופין על מידת סדום (תשס"ד) וירא
כותל המערבי (תשס"ח) תרומה
כח האומדנא (תשס"ה) משפטים
כח המלך וריש גלותא (תשס"א) ויחי
כי דם עבדיו יקום האזינו
כי יצר לב האדם רע מנעוריו נח
כי ירא אלוקים אתה וירא
כי עליך הורגנו כל היום לך לך
כיבוד אב ואם (תשנ"ח) ואתחנן
ככוכבי השמים וכחול הים דברים
כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו (תשע"ד) יתרו
כל קבוע כמחצה על מחצה (תשע"ד) חוקת
כל שלא אמר שלשה דברים אלה (תשע"ו) תזריע
כלאי אילן (תשע"ח) אחרי - מות, קדושים
כמה ימי שני חייך ויגש
כמעשה לבנת הספיר משפטים
כניסה ותפילה בבית עבודה זרה (תשע"ב) וארא, יורה דעה
כניסת כהנים למערת המכפלה (תש"ע) חיי - שרה
כניסת כהנים למערת המכפלה (תשע"ח) חיי - שרה
כנס רבנים בדיני חולה ביום הכיפורים אורח חיים, יום הכיפורים, רפואה והלכה
כסף קנין וכסף קידושין (תשע"ב) חיי - שרה
כסף תמורה וכסף קנין (תשס"ה) חיי - שרה
כפיה במצוות ויקרא
כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו בלק
כשם שכבש א"א את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם וירא
כשרות (תשע"א) שמיני
כתיבת ס"ת (תשס"ו) וילך
כתיבת ספר תורה (תשע"ג) שופטים
לא נפלאת היא ולא רחוקה היא נצבים
לא תחמוד (תשע"ו) יתרו
לא תחנם (תשע"ד) ואתחנן
לא תסור (תשס"ט) שופטים
לא תסור (תשס"ט) שופטים
לא תשחית את עצה (תש"ע) שופטים
לא תשחית את עצה (תשס"ד) שופטים
לאהבה את ה' אלוקיך (תשס"ג) נצבים
להזהיר גדולים על הקטנים (תשס"ח) שמיני
להזהיר הגדולים על הקטנים (תשע"ד) שמיני
להטיב לפלוני כשהוא מרע לאלמוני (תשע"ב) ויצא
להסתכן כדי להציל חבירו (תשס"ט) וארא
להקדים ישראל לנכרי במקח וממכר (תשע"ח ) בהר
להתרפאות בדברי תורה (תשע"א) במדבר, רפואה והלכה
להתרפאות בדברי תורה (תשע"ז) במדבר, חג השבועות, רפואה והלכה, שבועות
לחם משנה (תשס"ה) בשלח
לחם משנה (תשס"ח) בהעלותך
לחם משנה (תשע"ה) בהעלותך
לכבוד ולתפארת פקודי
למה זה אנכי תולדות
לעבור עבירה בקו"ע כדי למנוע עבירה חמורה יותר בשוא"ת (תשע"ד) שמות
לפני עור בגילוי עריות (תשס"ד) תולדות
לפני עור לא תתן מכשול קדושים
לפני עור לא תתן מכשול (תש"ע) אחרי - מות, קדושים
לקט באורי הלכה בעקידת יצחק וירא
לשמה במצוות (תשע"ט) תרומה
לשמה במצות מכונה (תשס"ו) אורח חיים, חג הפסח, צו
לשמה בעשיית מצוות (תשס"א) בא, חג הפסח
לשמה בקדשים ובשאר דיני תורה (תש"ס) בא, חג הפסח
לתפלה לדורון ולמלחמה וישלח
לתת הצעירה לפני הבכירה (תש"ע) ויצא
מאבד עצמו לדעת (תשעד) נח
מדבר שקר תרחק (תשע"ו) חושן משפט, תולדות
מדות ושיעורי תורה (תשע"ב) בא, שונות
מה טובו אהליך יעקב בלק
מורא מקדש ויצא
מורא מקדש בזמן הזה (תשע"ז) ויצא
מורשה קהלת יעקב וזאת הברכה
מחיקת השם (תשס"ח) ויחי
מחלוקת ראובן ויהודה על השלכת יוסף לבור וישב
מחלל שבת בפרהסיא (תשע"ז) אורח חיים, שלח
מחצית השקל (תשנ"ז) כי - תשא
מי יחיה משומו אל בלק
מי שאיחר לביהכ"נ והגיע לאחר ברכת השופר מה יעשה נצבים
מי שאיחר לביהכ"נ והגיע לאחר ברכת השופר מה יעשה (תשס"ה) כי - תבוא, ראש השנה
מי שגרם למות שליחו באופן עקיף שלא במתכוין (תשע"ב) ויגש, חושן משפט
מי שפרע מאנשי דור המבול נח
מי שפרע מדור המבול (תשס"ד) נח
מידת סדום והלכותיה (תשס"ז) וירא
מילה אי הוי מצות עשה שהזמן גרמא ובעונש כרת במצות מילה לך - לך
מילה שאינה מחויבת אם יש בה איסור חובל לך - לך
מילת הגר (תש"ע) לך - לך
מינוי שליח להפרשת תרו"מ שלא באו לעולם (תשע"ב) קורח
מינוי שליח להפרשת תרו"מ שלא באו לעולם (תשע"ח) קורח
מינקת נכריה וחלב עכו"ם(תשס"ה) שמות
מכירת הבכורה (תש"ס) תולדות
מכירת הבכורה (תש"ס) תולדות
מכירת הבכורה בגדרי קנין סיטומתא וחליפין תולדות
מכירת הבכורה גרירה בקנינים תולדות
מכירת הבכורה ואין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם (תשע"ז) תולדות
מכירת חמץ(תשע"ב) אורח חיים, חג הפסח, צו
מכירת יוסף (תשס"ח) ויגש
מכשירי גרמא בשבת (תשע"ה) בחוקתי
מלאכות שבת דומיא דמשכן (תשע"ז) יתרו
מלאכת אוכל נפש (תשנ"ז) אמור
מלאכת אוכל נפש ביו"ט (תשס"ח) בא
מלאכת אוכל נפש ביום טוב (תשנ"ז) בא
מלאכת הוצאה בשבת (תשע"ה) בשלח
מלאכת יו"ט {מתוך-הואיל} (תשס"ו) בא
מלאכת מבעיר (תשע"ח) ויקהל, פקודי
מלאכת מחשבת (תשס"ח) ויקהל
מלכויות זכרונות ושופרות וילך, נצבים
מלכויות זכרונות ושופרות וגדר אסמכתא (תשע"ג) כי - תבוא, ראש השנה
ממלכת כהנים וגוי קדוש אמור
מנהג אבילות בימי הספירה ודין לא תתגודדו (תש"ע) אמור
מסופק אם יוכל להשלים התקיעות האם יברך (תשע"ו) נצבים
מסירות נפש ודבקות בתורה (תשס"א) בראשית
מעילה בהקדש וכלי הדיוט לגבוה ויצא
מעלין בקודש ולא מורידין (תשע"ה) תרומה
מעמד ממצאי DNA בהלכה (תשע"ה) אירועים מיוחדים
מעשה הנעשה ע"י דיבור ובדרך סגולית (תשע"ה) ויקהל, פקודי
מעשה כשפים וספר יצירה (תשס"ט) וארא
מעשה מצוות של גוי (תשע"ב) וישלח
מעשה ניסים (תש"ע) וארא
מפי עצמו אמרן כי תבוא
מצה כל שבעה (תשע"ט) מצורע