מפתח נושאים

מינקת נכריה וחלב עכו"ם(תשס"ה) שמות
מכירת הבכורה (תש"ס) תולדות
מכירת הבכורה (תש"ס) תולדות
מכירת הבכורה בגדרי קנין סיטומתא וחליפין תולדות
מכירת הבכורה גרירה בקנינים תולדות
מכירת הבכורה ואין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם (תשע"ז) תולדות
מכירת חמץ(תשע"ב) אורח חיים, חג הפסח, צו
מכירת יוסף (תשס"ח) ויגש
מכשירי גרמא בשבת (תשע"ה) בחוקתי
מכת מדינה (שכר מלמדים גננות מטפלות) שיעור 2 חושן משפט, שיעורים קורונה, שיעורים קורונה
מכת מדינה שכר גננות ושכר לימוד בתקופת הקורונה שיעור 1 חושן משפט, שיעורים קורונה
מלאכות שבת דומיא דמשכן (תשע"ז) יתרו
מלאכת אוכל נפש (תשנ"ז) אמור
מלאכת אוכל נפש ביו"ט (תשס"ח) בא
מלאכת אוכל נפש ביום טוב (תשנ"ז) בא
מלאכת הוצאה בשבת (תשע"ה) בשלח
מלאכת יו"ט {מתוך-הואיל} (תשס"ו) בא
מלאכת מבעיר (תשע"ח) ויקהל, פקודי
מלאכת מחשבת (תשס"ח) ויקהל
מלכויות זכרונות ושופרות וילך, נצבים
מלכויות זכרונות ושופרות וגדר אסמכתא (תשע"ג) כי - תבוא, ראש השנה
ממלכת כהנים וגוי קדוש אמור
מנהג אבילות בימי הספירה ודין לא תתגודדו (תש"ע) אמור
מסופק אם יוכל להשלים התקיעות האם יברך (תשע"ו) נצבים
מסירות נפש ודבקות בתורה (תשס"א) בראשית
מסר מיוחד מצורע, שיעורים קורונה, תזריע
מסר מיוחד קדושים, שיעורים קורונה
מסר מיוחד אמור, ל"ג בעומר, שיעורים קורונה
מסר מיוחד בהר, בחוקותי, שיעורים קורונה
מסר מיוחד לשביעי של פסח תש"פ חג הפסח, שיעורים קורונה
מסר מיוחד ערב שבת הגדול תש"פ חג הפסח, שיעורים קורונה
מסר מיוחד פרשת במדבר במדבר, שיעורים קורונה
מסר קצר לכבוד חג השבועות שבועות, שיעורים קורונה
מסר קצר פרשת בהעלותך תש"פ בהעלותך, שיעורים קורונה
מעילה בהקדש וכלי הדיוט לגבוה ויצא
מעלין בקודש ולא מורידין (תשע"ה) תרומה
מעמד ממצאי DNA בהלכה (תשע"ה) שיעורים קורונה
מעשה הנעשה ע"י דיבור ובדרך סגולית (תשע"ה) ויקהל, פקודי
מעשה כשפים וספר יצירה (תשס"ט) וארא
מעשה מצוות של גוי (תשע"ב) וישלח
מעשה ניסים (תש"ע) וארא
מפי עצמו אמרן כי תבוא
מצה כל שבעה (תשע"ט) מצורע
מצה כל שבעה (תשע"ט) חג הפסח, עברית
מצוה בו והידור מצוה (תשע"ז) ויחי
מצוה בו יותר מבשלוחו (תשס"ז) חיי - שרה
מצוה הבאה בעברה במצות פריה ורביה (תשס"ג) בראשית
מצוה למימנא יומא מצוה למימנא שבועי אמור
מצוה לקיים דברי המת (תש"ע) ויחי
מצוה לקיים דברי המת וכבוד אב במותו (תש"ע) ויחי
מצוה לשמוע דברי חכמים (תשע"ב) שופטים
מצוות ביכורים (תשנ"ו) חג השבועות, כי - תבוא
מצוות ההלואה והפרעון (תשע"ז) חושן משפט, ראה
מצוות היחיד והציבור (תשע"א) מסעי
מצוות הקידושין והנשואין (תשע"ו) כי - תצא
מצוות מרור (תשע"ח) חג הפסח, צו
מצוות ציצית חובת גברא וחובת טלית (תשע"ה) שלח
מצוות צריכות כוונה (תשס"ט) כי - תבוא
מצוות שאדם דש בעקביו עקב
מצוות שנצטוו במרה (תש"ס) בשלח
מצות בנין בית הכנסת (תש"פ) תרומה
מצות בנין בית הכנסת (תשע"ו) תרומה
מצות בנין בית המקדש (תשע"ד) תרומה
מצות בקור חולים (תש"ס) וירא, יורה דעה
מצות הבי"ד במילה ׁׁׁ(תשע"ו) לך - לך
מצות ההלואה ופרעונה (תשע"ז) ראה
מצות הטבילה (תשס"ח) חוקת
מצות הקהל וילך
מצות הראיה (תשנ"ח) ראה
מצות השופר בתקיעה או בשמיעה (תשע"א) כי - תבוא, ראש השנה
מצות השופר בתקיעה או בשמיעה (תשע"ח) כי - תבוא
מצות חינוך (תשנ"ח) וירא
מצות חליצה כי - תצא
מצות מילה וגדרה וגדר המילה גילוי או הסרה לך - לך
מצות מילה וחיוב האם במילת בנה ולמה לא מל א"א עד שנצטוה ובשיטת הרמב"ם בציצין שאין מעכבין (תשנ"ט) לך - לך
מצות מילה, חלקיה, פרטיה ודקדוקיה (תשע"ב) יורה דעה, שמות
מצות מעקה (תשס"ז) יורה דעה, כי - תצא
מצות מרור (תש"ע) ויקרא
מצות משלוח מנות פורים, תצוה
מצות פריה ורביה בראשית
מצות ציצית (תשס"ה) שלח
מצות ציצית (תשע"ט) שלח
מצות קבורת המת והמסתעף ויחי
מצות קידוש ה' (תשע"ט) וארא
מצות קרבן פסח (תשע"ט) בא, חג הפסח
מצות תלמוד תורה (תשס"ד) ואתחנן
מצות תפילה עקב
מצות תפילה (תש"פ) ויצא
מצות תפילין (תשס"ט) בא
מצטער בסוכה (חוה"מ סוכות תשע"ב) חג הסוכות
מציל עצמו בממון חבירו (תשס"ה) וארא
מקוה ישראל ה' חוקת
מקום הדלקת נר חנוכה בזמה"ז אורח חיים, חנוכה, עברית
מקרא מגילה – גדרי המצווה (תשע"ו) פורים
מראית עין וחשדא (תשס"ט) יתרו
משכו ידיכם מעבודה זרה בא
משכן העדות פקודי
משם רועה אבן ישראל ויחי
משמרת תרומותי (תשס"ה) קורח
משפט המוסר בדיני הממונות ואתחנן
משפט הרבנות וכח שררתה (תשס"ב) ויחי
משפט שלמה – בדין משפט לפי אומדן הלב מקץ
משקל הזוהר והקבלה בהלכה (תשע"ב) בחוקתי
מתה מחמת מלאכה (תשע"ד) משפטים
מתו אחיו מחמת מילה (תשס"ו) יורה דעה, לך - לך
מתו אחיו מחמת מילה (תשע"ה) לך - לך
מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי ויחי
מתנות כהונה ולויה (תש"ע) קורח
מתנות כהונה ולויה (תשס"ה) שופטים
מתנות לאביונים ושמחת פורים (תשע"ד) צו
נאמנות בכשרות למי שאינו שומר תורה (תשע"ג) תולדות
נאמנות בכשרות למי שאינו שומר תורה (תשע"ח) תולדות
נאמנות בכשרות למי שאינו שומר תורה (תשע"ח) תולדות
נבואת משה רבינו וזאת הברכה
נהיית לעם לה' אלקיך כי תבוא
נזירות ושבועה (תשס"ד) נשא
נזקי ממון (תשנ"ט) משפטים
נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש (תשס"א) ויגש
נח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים (תשע"א) וישב
נח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים (תשע"ח) וישב
נכרי ששבת חייב מיתה (תש"ס) נח
נכרי ששבת חייב מיתה (תשע"ה) נח
נמסר הדבר לחכמים שופטים
נמסר הדבר לחכמים (תשע"ז) שופטים
נמסר הדבר לחכמים(תשס"ז) אחרי - מות, קדושים
נמצא אחד מהם קרוב או פסול (תש"ס) שופטים
נעשה אדם בצלמנו כדמותנו בראשית
נר איש וביתו ובגדרי ההידור בנר חנוכה (תשס"ה) חנוכה, מקץ
נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ (תשע"א) אורח חיים, חנוכה, מקץ
נר שבת (תש"ע) אורח חיים, בהעלותך
נר שבת ונר חנוכה ודין אכסנאי (תש"פ) וישב
נשים במצות ספירת העומר (תשע"ג) אורח חיים, אמור, ספירת העומר
נשים במצות פריה ורביה בראשית
נשים וחתן במצות מגילה (תשס"ו) פורים, תצוה
נתכוון לעבור איסור אם צריך כפרה (תשע"ג) ויחי
סומא במצות (תשס"ג) תולדות
סימנים בעגונא בממון ובנפשות כי - תצא
סיפור יציאת מצרים (תש"פ) אורח חיים, חג הפסח, שיעורים קורונה
סיפור יציאת מצרים (תשנ"ט) אורח חיים, ויקרא, חג הפסח
סיפור יציאת מצרים (תשס"ח) מצורע
סיתומתא (תשס"ח) בהר
סכנת איבר בשבת ( מוצש"ק במדבר תשע"ו) שיעורים קורונה
סעודות שבת (תשס"ז) בשלח
ספירת העומר (תשס"ה) אמור, ספירת העומר
ספירת העומר בין השמשות (תשע"ד) אמור, ספירת העומר
ספירת שמיטין ויובלות (תשע"א) בהר
ספק בהרת קדמה לשער לבן (תשס"ט) מצורע, תזריע
ספק דרבנן לענין ברכה (תשס"ח) אורח חיים, במדבר
ספק ספיקא בהלכות מגילה (תשע"ז) פורים, תצוה
ספק ספיקא-בין השמשות של צאת יום טוב (תשע"ז) אורח חיים, חג הפסח, חג הפסח
סתמא לשמה במצוות (תש"ע) תרומה
עבדו את ה' בשמחה כי תבוא
עבודת הלויים (תשס"ה) במדבר
עד אחד נאמן באיסורין (תשע"ו) וישלח
עדים זוממים (תשנ"ח) שופטים
עוד בענין גיד הנשה וישלח
עול מלכות שמים ואתחנן
עול מלכות שמים ויחי
עולים ויורדים בו ויצא
עונש המאסר בהלכה מקץ
עוסק במצוה פטור מן המצוה ואתחנן
עוסק במצוה פטור מן המצוה (תשע"ב) בהעלותך
עוסק ובורא אורו של משיח וישב
עירוב תבשילין בתקופת הקורונה (תש"פ) נשא
עירובין (תשע"א) אורח חיים, בשלח
עכו"ם שעסק בתורה חייב מיתה (תשס"ח) נח
על עתה באתי – (שיחת חיזוק בימי המלחמה אב תשס"ו) כי תצא
על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים וארא
עלי קללתך בני (תשע"ד) תולדות
עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו וילך
עמידה בקיום מצוות וברכותיה (חוה"מ סוכות תשע"ז) חג הסוכות
עניית אמן וברכת התורה האזינו
ענין מלכות ישראל ובית דוד (תשס"א) ויחי
עניני הסליחות (תשס"ט) וילך, נצבים
ערב ידידים ושותפים-Save the date שיעורים קורונה
ערב יום כיפור – גדרי העינוי והצום ביוה"כ יום-כיפור
ערבים כל ישראל זה לזה (תש"ס) נצבים
עשה דוחה לא תעשה (תשע"ב) שלח
עשה דוחה לא תעשה (תשע"ו) שלח
עשה דשבתון בשבת (תשנ"ט) כי - תשא
עשיית דין בזמן הזה (תשע"א) שופטים
עשרת הדברות ואתחנן
עשרת הדברות (תשס"ו) יתרו
פדיון הבן בשטרות כסף (תשע"ו) קורח
פדיון הבן שחל בשבת (תש"פ) קורח
פדיון שבויים ושחרור מרצחים (תשע"ב) לך - לך
פורים – פורים המשולש פורים
פורים המשולש פורים
פורים המשולש (תשס"ח) ויקרא
פושט טליתו מתי חוזר ומברך אורח חיים, שלח
פושט טליתו מתי חוזר ומברך (תשע"א) שלח
פיקוח נפש (תשע"ג) כי - תשא, רפואה והלכה, שבת
פיקוח נפש בשבת (תשע"ד) כי - תשא
פירות האילן ופרי האדמה ט"ו בשבט
פן תשכח את ה' אלקיך עקב
פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך משפטים
פנים חדשות במאכלות אסורות (תשע"ה) וישלח, יורה דעה
פסולי עדות (תשע"ד) חושן משפט
פסח שני (תשס"ה) בהעלותך
פסח שני (תשס"ט) בהעלותך