מפתח נושאים

מצה כל שבעה (תשע"ט) חג הפסח, עברית
מצוה בו והידור מצוה (תשע"ז) ויחי
מצוה בו יותר מבשלוחו (תשס"ז) חיי - שרה
מצוה הבאה בעברה במצות פריה ורביה (תשס"ג) בראשית
מצוה למימנא יומא מצוה למימנא שבועי אמור
מצוה לקיים דברי המת (תש"ע) ויחי
מצוה לקיים דברי המת וכבוד אב במותו (תש"ע) ויחי
מצוה לשמוע דברי חכמים (תשע"ב) שופטים
מצוות ביכורים (תשנ"ו) חג השבועות, כי - תבוא
מצוות ההלואה והפרעון (תשע"ז) חושן משפט, ראה
מצוות היחיד והציבור (תשע"א) מסעי
מצוות הקידושין והנשואין (תשע"ו) כי - תצא
מצוות מרור (תשע"ח) חג הפסח, צו
מצוות ציצית חובת גברא וחובת טלית (תשע"ה) שלח
מצוות צריכות כוונה (תשס"ט) כי - תבוא
מצוות שאדם דש בעקביו עקב
מצוות שנצטוו במרה (תש"ס) בשלח
מצות בנין בית הכנסת (תשע"ו) תרומה
מצות בנין בית המקדש (תשע"ד) תרומה
מצות בקור חולים (תש"ס) וירא, יורה דעה
מצות הבי"ד במילה ׁׁׁ(תשע"ו) לך - לך
מצות ההלואה ופרעונה (תשע"ז) ראה
מצות הטבילה (תשס"ח) חוקת
מצות הקהל וילך
מצות הראיה (תשנ"ח) ראה
מצות השופר בתקיעה או בשמיעה (תשע"א) כי - תבוא, ראש השנה
מצות השופר בתקיעה או בשמיעה (תשע"ח) כי - תבוא
מצות חינוך (תשנ"ח) וירא
מצות חליצה כי - תצא
מצות מילה וגדרה וגדר המילה גילוי או הסרה לך - לך
מצות מילה וחיוב האם במילת בנה ולמה לא מל א"א עד שנצטוה ובשיטת הרמב"ם בציצין שאין מעכבין (תשנ"ט) לך - לך
מצות מילה, חלקיה, פרטיה ודקדוקיה (תשע"ב) יורה דעה, שמות
מצות מעקה (תשס"ז) יורה דעה, כי - תצא
מצות מרור (תש"ע) ויקרא
מצות משלוח מנות פורים, תצוה
מצות פריה ורביה בראשית
מצות ציצית (תשס"ה) שלח
מצות ציצית (תשע"ט) שלח
מצות קבורת המת והמסתעף ויחי
מצות קידוש ה' (תשע"ט) וארא
מצות קרבן פסח (תשע"ט) בא, חג הפסח
מצות תלמוד תורה (תשס"ד) ואתחנן
מצות תפילה עקב
מצות תפילין (תשס"ט) בא
מצטער בסוכה (חוה"מ סוכות תשע"ב) חג הסוכות
מציל עצמו בממון חבירו (תשס"ה) וארא
מקוה ישראל ה' חוקת
מקום הדלקת נר חנוכה בזמה"ז אורח חיים, חנוכה, עברית
מקרא מגילה – גדרי המצווה (תשע"ו) פורים
מראית עין וחשדא (תשס"ט) יתרו
משכו ידיכם מעבודה זרה בא
משכן העדות פקודי
משם רועה אבן ישראל ויחי
משמרת תרומותי (תשס"ה) קורח
משפט המוסר בדיני הממונות ואתחנן
משפט הרבנות וכח שררתה (תשס"ב) ויחי
משפט שלמה – בדין משפט לפי אומדן הלב מקץ
משקל הזוהר והקבלה בהלכה (תשע"ב) בחוקתי
מתה מחמת מלאכה (תשע"ד) משפטים
מתו אחיו מחמת מילה (תשס"ו) יורה דעה, לך - לך
מתו אחיו מחמת מילה (תשע"ה) לך - לך
מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי ויחי
מתנות כהונה ולויה (תש"ע) קורח
מתנות כהונה ולויה (תשס"ה) שופטים
מתנות לאביונים ושמחת פורים (תשע"ד) צו
נאמנות בכשרות למי שאינו שומר תורה (תשע"ג) תולדות
נאמנות בכשרות למי שאינו שומר תורה (תשע"ח) תולדות
נאמנות בכשרות למי שאינו שומר תורה (תשע"ח) תולדות
נבואת משה רבינו וזאת הברכה
נהיית לעם לה' אלקיך כי תבוא
נזירות ושבועה (תשס"ד) נשא
נזקי ממון (תשנ"ט) משפטים
נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש (תשס"א) ויגש
נח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים (תשע"א) וישב
נח לו לאדם שיפיל את עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים (תשע"ח) וישב
נכרי ששבת חייב מיתה (תש"ס) נח
נכרי ששבת חייב מיתה (תשע"ה) נח
נמסר הדבר לחכמים שופטים
נמסר הדבר לחכמים (תשע"ז) שופטים
נמסר הדבר לחכמים(תשס"ז) אחרי - מות, קדושים
נמצא אחד מהם קרוב או פסול (תש"ס) שופטים
נעשה אדם בצלמנו כדמותנו בראשית
נר איש וביתו ובגדרי ההידור בנר חנוכה (תשס"ה) חנוכה, מקץ
נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו מבחוץ (תשע"א) אורח חיים, חנוכה, מקץ
נר שבת (תש"ע) אורח חיים, בהעלותך
נשים במצות ספירת העומר (תשע"ג) אורח חיים, אמור, ספירת העומר
נשים במצות פריה ורביה בראשית
נשים וחתן במצות מגילה (תשס"ו) פורים, תצוה
נתכוון לעבור איסור אם צריך כפרה (תשע"ג) ויחי
סומא במצות (תשס"ג) תולדות
סימנים בעגונא בממון ובנפשות כי - תצא
סיפור יציאת מצרים (תשנ"ט) אורח חיים, ויקרא, חג הפסח
סיפור יציאת מצרים (תשס"ח) מצורע
סיתומתא (תשס"ח) בהר
סכנת איבר בשבת ( מוצש"ק במדבר תשע"ו) אירועים מיוחדים
סעודות שבת (תשס"ז) בשלח
ספירת העומר (תשס"ה) אמור, ספירת העומר
ספירת העומר בין השמשות (תשע"ד) אמור, ספירת העומר
ספירת שמיטין ויובלות (תשע"א) בהר
ספק בהרת קדמה לשער לבן (תשס"ט) מצורע, תזריע
ספק דרבנן לענין ברכה (תשס"ח) אורח חיים, במדבר
ספק ספיקא בהלכות מגילה (תשע"ז) פורים, תצוה
ספק ספיקא-בין השמשות של צאת יום טוב (תשע"ז) אורח חיים, חג הפסח, חג הפסח
סתמא לשמה במצוות (תש"ע) תרומה
עבדו את ה' בשמחה כי תבוא
עבודת הלויים (תשס"ה) במדבר
עד אחד נאמן באיסורין (תשע"ו) וישלח
עדים זוממים (תשנ"ח) שופטים
עוד בענין גיד הנשה וישלח
עול מלכות שמים ויחי
עול מלכות שמים ואתחנן
עולים ויורדים בו ויצא
עונש המאסר בהלכה מקץ
עוסק במצוה פטור מן המצוה ואתחנן
עוסק במצוה פטור מן המצוה (תשע"ב) בהעלותך
עוסק ובורא אורו של משיח וישב
עירובין (תשע"א) אורח חיים, בשלח
עכו"ם שעסק בתורה חייב מיתה (תשס"ח) נח
על עתה באתי – (שיחת חיזוק בימי המלחמה אב תשס"ו) כי תצא
על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים וארא
עלי קללתך בני (תשע"ד) תולדות
עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו וילך
עמידה בקיום מצוות וברכותיה (חוה"מ סוכות תשע"ז) חג הסוכות
עניית אמן וברכת התורה האזינו
ענין מלכות ישראל ובית דוד (תשס"א) ויחי
עניני הסליחות (תשס"ט) וילך, נצבים
ערב ידידים ושותפים-Save the date אירועים מיוחדים
ערב יום כיפור – גדרי העינוי והצום ביוה"כ יום-כיפור
ערבים כל ישראל זה לזה (תש"ס) נצבים
עשה דוחה לא תעשה (תשע"ב) שלח
עשה דוחה לא תעשה (תשע"ו) שלח
עשה דשבתון בשבת (תשנ"ט) כי - תשא
עשיית דין בזמן הזה (תשע"א) שופטים
עשרת הדברות ואתחנן
עשרת הדברות (תשס"ו) יתרו
פדיון הבן בשטרות כסף (תשע"ו) קורח
פדיון שבויים ושחרור מרצחים (תשע"ב) לך - לך
פורים – פורים המשולש פורים
פורים המשולש פורים
פורים המשולש (תשס"ח) ויקרא
פושט טליתו מתי חוזר ומברך אורח חיים, שלח
פושט טליתו מתי חוזר ומברך (תשע"א) שלח
פיקוח נפש (תשע"ג) כי - תשא, רפואה והלכה, שבת
פיקוח נפש בשבת (תשע"ד) כי - תשא
פירות האילן ופרי האדמה ט"ו בשבט
פן תשכח את ה' אלקיך עקב
פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך משפטים
פנים חדשות במאכלות אסורות (תשע"ה) וישלח, יורה דעה
פסולי עדות (תשע"ד) חושן משפט
פסח שני (תשס"ה) בהעלותך
פסח שני (תשס"ט) בהעלותך
פסקי הלכה בדיני השבת אבידה כי - תצא
פריה ורביה בבני נח עבד ואשה בראשית
פריסת הינומא וחופת נישואין (תשע"ה) אבן העזר, חיי - שרה
פרשת מצורע – הלכות ערב פסח שחל בשבת מצורע
פרשת קדושים – בענין הקפת פאת הראש בשעת ניתוח קדושים
פתיחה לחומש במדבר – הנהגת הגילוי וההסתר במדבר
פתיחה לספר בראשית – מעשי אבות יצירה לבנים בראשית
פתיחה לספר דברים – דרך חיים תוכחות מוסר דברים
פתיחה לספר ויקרא – תורת הקרבנות ויקרא
פתיחה לספר שמות – אמונה ובטחון בימי הסתר שמות
פתיחה לספר שמות – הנהגה טבעית והנהגה סגולית שמות
פתיחה לספר שמות – הנס הטבעי שמות
פתיחה לספר שמות – כל דעביד רחמנא לטב עביד שמות
פתיחה לספר שמות – רואים את הקולות שמות
פתיחה לספר שמות – תורה כאמצעי להשגה שמות
פתיחת כספת תרופות ע"י קורא ביומטרי בשבת (כסלו תשע"ו) רפואה והלכה
צדיק יסוד עולם וישב
צדיק תמים היה בדורותיו נח
צום עשרה בטבת ושאר צומות שחלו בשבת [תשע"ד] ויחי
צום תשעה באב ובענין אשה שאם תתענה לא תוכל לטבול לטהרתה אורח חיים, מטות, מסעי, תשעה באב
צורת הפתח (תשע"ז) תרומה
ציון במשפט תפדה ויצא
ציצית ותכלת (תשע"ג) שלח
צער בעלי חיים (תשע"ג) בלק
צער וחולי במקום מצוה (תשנ"ח) ויצא
קבלת עול מצוות בגירות (תשס"ח) חג השבועות, יורה דעה
קבלת תענית ונדרי צדקה (תשע"ב) אורח חיים, יורה דעה, מטות, מסעי
קברי צדיקים אם מטמאין (תשס"ה) חוקת
קדושת בית הכנסת ובית המדרש בלק
קדושת בית הכנסת ובית המדרש (תשס"ה) בלק
קול ה' בכח קול ה' בהדר ויקרא
קושיית הבית יוסף על שמונת ימי חנוכה (תשע"ב) אורח חיים, וישב, חנוכה
קושית הבית יוסף על שמונת ימי חנוכה (תשע"ו) וישב, חנוכה
קטלנית-מעשה יהודה ותמר (תש"ס) וישב
קטן במלאכת שבת (תשס"ב) יתרו
קיבל עליו קרוב או פסול לעדות שופטים
קיבלו עלייהו חובה (תשע"ה) ויגש, חנוכה, חנוכה
קידוש במקום סעודה (תש"ע) יתרו
קידוש ה' (תש"ס) וארא
קידוש ה' (תשס"א) וארא
קידוש ה' (תשס"ג) וארא
קידוש החודש (תשנ"ז) בא, שמיני
קידוש השם [תשע"ד] וארא
קידוש ידיים ורגליים (תשס"א) כי - תשא
קידוש לבנה אורח חיים
קידוש לבנה (תשס"ג) בא
קידוש לבנה (תשע"ח) בא
קידושי יוסף ואסנת ויחי
קידושי רבקה וברכות ארוסין חיי - שרה, יורה דעה