תמחה את זכר עמלק

מרן הגאב"ד שליט"א
  • הדפסה

מי הוא עמלק וכיצד נלחמים בו, הן כבר אבד זכרם (עיין רמב"ם הלכות מלכים פ"ה ה"ד) אמנם אף שאין אנו יודעים מי הוא עמלקי מסוים, רשעת עמלק וטומאתו מרחפת בחלל עולמנו ועלינו להכחידו ולהשמידו מתחת שמי ה'. כיצד מלחמה זו.

 הנה דבר תמוה מצינו בבבא בתרא דף מ"ו "עמלק סימן", ואשתומם שעה חדא מה ראו חכמינו לקבוע שם ושארית לרשע זה שנצטוינו למחות לו כל זכר, ולהעלותו לראש הפסגה בש"ס בבלי ליראי ה' ולחושבי שמו. וחפשתי בדברי רבותנו פשר דבר עד שמצאתי בהגהות הגאון המופלא בדורו רבינו יעקב עמדין שם שכתב "חידוש שנתנו סימן כזה במי שנאמר בו תמחה את זכר עמלק אולי מצאו לו רמז מ"ה במאי דסיים קרא לא תשכח שתיבת לא מופסקת בטעם טפחא להורות שיש בו מקום לשכחה ולהתיר להשתמש בו לאוקמי אגרסא דכל מה דאסר שרי להכניס מנוול לבית המדרש לשבר כחו ולהוציא ממנו ניצוץ קדושה שבו" ודבריו נפלאים.

 רוחו של עמלק מרחפת בעולמנו בכל מקום ומקום, להחטיא, להדיח, לקרר, ורק בבית המדרש בכוחנו לגבור עליו ולשבר את כוחו, דמקור כחו של עמלק אינו אלא מביטול תורה דכך דרשו חז"ל "ויסעו מרפידים, שרפו ידיהם מדברי תורה" רק כאשר ביטלו אבותנו מן התורה קם עליהם עמלק, ורק ע"י חיזוק בת"ת נשבור את כוחו.

 וזה הנראה בביאור מה שאמרו במגילה (ט"ז ע"ב) "רצוי לרוב אחיו ולא לכל אחיו מלמד שפרשו ממנו מקצת סנהדרין ופרש"י "לפי שביטל מן התורה ונכנס לשררה" ולכאורה תמוה הלא פקוח נפש דוחה כל התורה כולה, ובודאי שמצווים אנו לבטל תלמוד תורה כדי להציל את העם מהשמדה ואבדון.

 אלא שטענו מקצת מן הסנהדרין הלא במלחמת עמלק עסקינן, המן זה מזרע אגג הוא, וכי אפשר להלחם בעמלק ע"י ביטול תורה, וכי אפשר לנצח במלחמת עמלק אם נבטל מן התורה, ולפיכך פרשו ממנו מקצת הסנהדרין.

 הבה נתחזק בעוז בתורה ובאהבתה, עד שנמחה את זכר עמלק מתחת השמים, ויהיה כסאו שלם ושמו שלם.

"והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד"