טסט

מרן הרב אשר וייס | לצפייה לחץ »

(krias shma (5772

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

“הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, לא ישכב עד יאכל טרף” (כ”ג כ”ד). “כשהן עומדין משנתם שחרית הן מתגברים כלביא וכארי לחטוף את המצוות – ללבוש טלית, לקרוא את שמע ולהניח תפילין… לא ישכב, בלילה על מטתו עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטרפו, כיצד, קורא את שמע על מטתו ומפקיד רוחו ביד המקום”…

(Behar (5772

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

first annual CONFERENCE OF MEDICINE & HALACHA

מרן הרב אשר וייס | לצפייה לחץ »

Physician Safety and Clinical Dangers Jeopardizing One's Life to Save Others Treating Ebola and other diseases, entering dangerous areas to save the injured and much more Sunday, December 7, 2014 At the JFK Hilton

mitzvos shebein adam lechavero 5773

מרן הרב אשר וייס

  ואהבת לרעך כמוך אני ה' (י"ט י"ח). הנה נבאר מצוה גדולה זו שעליה אמר רבי עקיבא "זה כלל גדול בתורה" (תו"כ).   בתרגום אונקלוס תרגם "ותרחמיה לחברך כוותך אנא ה'" ובתרגום יונתן כתב "ותרחמיה לחברך דמן אנת סני לך לא תעביד ליה אנא ה'". וברמב"ן "ואחרי כן יצוה שיאהוב לו כמוהו וטעם ואהבת לרעך כמוך הפלגה כי לא…