י"ז דרגות בין דאורייתא לדרבנן

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

דברי תורה ודברי סופרים (י"ז דרגות בין דאורייתא לדרבנן) (טוב לי תורת פיך מאלפי זה וכסף)   הן ידוע לכל תינוק ותינוקת שמצוות התורה, הלכותיה, פרטיה ודקדוקיה חלוקים לשני גדרים שונים, דאורייתא ודרבנן, ואין דין זה כדין זה, הלא ספיקא דאורייתא לחומרא וספיקא דרבנן לקולא. אך שבתי וראיתי אחרי התבוננות יתירא, דבאמת שבעה עשר גדרים…

zmani hadlakat nerot chanukah [5774]

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

פרשת מקץ – חנוכה בענין זמני הדלקת נר חנוכה הנה שאלות רבות מתעוררות בענין זמני ההדלקה בנ"ח ואבאר את עיקרי הדברים וסדר הקדימה לענ"ד. תניא (שבת כ"א ע"ב) "מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק". ונחלקו הראשונים בביאור מ"ש משתשקע חמה, האם הכונה לתחילת שקיעה או לסופה דהיינו צאת הכוכבים. בלשון הרמב"ם (בפ"ד ה"ה)…

test

מרן הרב אשר וייס | לצפייה לחץ »

אילת אהבים ויעלת חן

מרן הרב אשר וייס

ונח מצא חן בעיני ד'" (ו, ח) א  מציאת חן בעיני ד' היא השלימות העליונה. "אדם שמצא חן בעיני ד' הגיע אל השלימות העליונה שאדם יכול להשיג לפני ד'… אין הוא אומר לפני ד' אלא "בעיני ד'" על דעת המקום ובעיני ה', אם אדם ראוי שד' יחוננו, הרי הוא מוצא חן בעיניו" (רש"ר הירש בפירושו…