אילת אהבים ויעלת חן

מרן הרב אשר וייס

ונח מצא חן בעיני ד'" (ו, ח) א  מציאת חן בעיני ד' היא השלימות העליונה. "אדם שמצא חן בעיני ד' הגיע אל השלימות העליונה שאדם יכול להשיג לפני ד'… אין הוא אומר לפני ד' אלא "בעיני ד'" על דעת המקום ובעיני ה', אם אדם ראוי שד' יחוננו, הרי הוא מוצא חן בעיניו" (רש"ר הירש בפירושו…

שו"ת בהלכות גניזה

מרן הרב אשר וייס

לא תעשון כן לה' אלקיכם (י"ב ד') א בד"ת שבעתונים האם צריכים גניזה במה ששאל לדעתי בענין גליונות דפוס של ד"ת שנכתבו להגהה ועיתונים שיש בהם ד"ת אם מותר לזורקם לאשפה. הנה תשובת שאלה זו רחבה מאד ויש בה ענפים רבים וכבר דשו בה גדולים וטובים וע"כ אכתוב בקיצור הנלענ"ד. בר"ה י"ח ע"ב איתא דהמלכות…

פרשת תצוה – זכור – זכירת מעשה עמלק

מרן הרב אשר וייס

"זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים" (דברים כ"ה י"ז). א הנה נחלקו הראשונים בביאור מצוה זו, באיזה ענין ואופן מצווים אנו בזכירת מעשה עמלק, ושלש מחלוקות בדבר: א. מדברי התוס' בברכות (י"ג ע"א ד"ה בלשון) מבואר דמה"ת חייב לקרוא פרשה זו שבתורה ולא די בזכירה בעלמא כל אחד לפי צחות לשונו, שהרי…