תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם

מרן הרב אשר וייס | לצפייה לחץ »

"מלבד עולת הבקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה" (כ"ח כ"ג). "כל התדיר מחבירו קודם את חבירו התמידין קודמין למוספין וכו' שנאמר 'מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה'" (משנה זבחים פ"ט ע"א). "כל המקודש מחבירו קודם את חבירו, דם החטאת קודם לדם העולה מפני שהוא מרצה, אברי עולה קודמין לאימורי חטאת מפני…

יו"ט שני של גליות (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס

הנה יש לעיין ביו"ט שני של גלויות, האם מנהג בעלמא הוא או שמא תקנת חכמים ומצוה מדרבנן. ובגמ' ביצה ד' ע"ב אמרו "והשתא דידעינן בקביעא דירתא מאי טעמא עבדינן תרי יומא, משום דשלחו מתם הזהרו במנהג אבותיכם בידיכם זמנין דגזרו מלכות גזרה ואתי לאקלקולי". הרי דהוי מנהג ביסודו, אך לכאורה אמרו חכמים הזהרו במנהג אבותיכם…

תשעה באב נדחה (תשע"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"בשבעה נכנסו נכרים להיכל ואכלו וקלקלו בו שביעי שמיני ותשיעי סמוך לחשכה הציתו בו את האור והיה דולק והולך כל היום כולו שנאמר אוי לנו כי פנה היום כי ינטו צללי ערב והיינו דאמר רבי יוחנן אלמלי הייתי באותו הדור לא קבעתיו אלא בעשירי מפני שרובו של היכל בו נשרף ורבנן אתחלתא דפורענותא עדיפא" (תענית…