תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם

מרן הרב אשר וייס | לצפייה לחץ »

"מלבד עולת הבקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה" (כ"ח כ"ג). "כל התדיר מחבירו קודם את חבירו התמידין קודמין למוספין וכו' שנאמר 'מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה'" (משנה זבחים פ"ט ע"א). "כל המקודש מחבירו קודם את חבירו, דם החטאת קודם לדם העולה מפני שהוא מרצה, אברי עולה קודמין לאימורי חטאת מפני…

קדושת בית הכנסת ובית המדרש

מרן הרב אשר וייס

"מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל" (כ"ד ה'). "אמר ר' יוחנן מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו, בקש לומר לא יהיה להם בתי כנסיות ובתי מדרשות, אמר מה טובו אהליך יעקב" (ילקוט תש"ע).   הנה אמרו חז"ל (מגילה כ"ט ע"א) "ואהי להם למקדש מעט אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות"….

דינא דמלכותא דינא

מרן הרב אשר וייס

"וישב ממנו שבי" (כ"א א'). הנה מבואר בכמה מקומות בש"ס "דינא דמלכותא דינא" (גיטין י' ע"ב, נדרים כ"ח ע"א, ב"ק קי"ג ע"א, ב"ב נ"ד ע"ב). ונבאר שרש הלכה זו והסתעפות ענפיה. בטעם הלכה זו ומקורה מצינו בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים ששה דרכים אך לענ"ד אין כאן אלא שתים בלבד, ונבאר. א' הרשב"ם בב"ב (נ"ד ע"ב)…

מתנות כהונה ולויה (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבודתם אשר הם עבדים את עבדת אהל מועד" (י"ח, כ"א). א כתב הקצות החשן (סי' רמ"ג ס"ק ד') לבאר מה דיכול האדם ליתן ה' סלעים דפדיון הבן ושאר מתנות כהונה אף לכהן קטן שאינו בר קנין, לפי דברי התוס' בסנהדרין (ס"ח ע"ב) דקטן יכול לזכות בשכר…

נר שבת (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"בהעלותך את הנרות" (ח', א'). במדרש תנחומא ובעוד מדרשי חז"ל רמזו בפסוק זה מצות נר שבת. אף אנו נעסוק במצוה גדולה וחביבה זו. הנה במצות נר שבת מצינו ג' טעמים ביסוד המצוה, כבוד שבת, עונג שבת, ושלום בית. ונבאר בזה את הנלענ"ד. בשבת כ"ה ע"ב ביאר רבא את דברי רבי ישמעאל שאין מדליקין בעטרן דמתוך…

איסור מנין בני ישראל

מרן הרב אשר וייס

"וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגלתם, מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם אתה ואהרן" (א' א'-ג'). "מתוך חבתן לפניו מונה אותם כל שעה, כשיצאו…

מצוות היחיד והציבור (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"צו את בני ישראל ונתנו ללויים מנחלת אחזתם ערים לשבת" (ל"ה ב'). "ונוהגת מצוה זו בזמן שישראל שרויין על אדמתן, והיא מן המצוות המוטלות על הציבור כולם וביותר על ראשי העם, ולעתיד לבא אחר ירושה וישיבה מיד נקיים מצות עשה זו במהרה בימינו אמן" (חינוך מצוה ת"ח). וכעי"ז כתב ספר החינוך גם לגבי המצוה להכין…

טבילת כלים (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"כל דבר אשר יבא באש…תעבירו באש וטהר" (ל"א כ"ג). "תנא וכולן צריכין טבילה בארבעים סאה, מנהני מילי אמר רבא דאמר קרא 'כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר' הוסף לך טהרה אחרת" (עבו"ז ע"ה ע"ב). א האם טבילה זו מה"ת   הנה נחלקו הראשונים בטבילה זו אם מה"ת היא או שמא תקנת חכמים ואסמכוה…

יו"ט שני של גליות (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס

הנה יש לעיין ביו"ט שני של גלויות, האם מנהג בעלמא הוא או שמא תקנת חכמים ומצוה מדרבנן. ובגמ' ביצה ד' ע"ב אמרו "והשתא דידעינן בקביעא דירתא מאי טעמא עבדינן תרי יומא, משום דשלחו מתם הזהרו במנהג אבותיכם בידיכם זמנין דגזרו מלכות גזרה ואתי לאקלקולי". הרי דהוי מנהג ביסודו, אך לכאורה אמרו חכמים הזהרו במנהג אבותיכם…

אין קטיגור נעשה סניגור (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על. ונתתם אתה אל אלעזר הכהן והוציא אתה אל מחוץ למחנה ושחט אתה לפניו" (י"ט ב' – ג'). "אל אלעזר הכהן לפי שנקהלו על אהרן שהוא כהן לעשות העגל, ולפי שאהרן…