בענין הבועל ארמית ובגדר רודף (תשע"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו" (כ"ה ז'). הנה כבר כתבו הראשונים דבודאי אין פנחס רודף ממש דא"כ היה משה רבינו וכל ישראל מצווין להרגו אלא ע"כ דבודאי אין פנחס רודף שהרי כך ניתנה הלכה שהבועל ארמית קנאין פוגעין בו ולא רשות בלבד יש להרגו אלא אף עושה…

גדול כבוד הבריות (תשע"ו)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"ותראני האתון ותט לפני זה שלש רגלים אולי נטתה מפני כי עתה גם אתכה הרגתי ואותה החייתי" (כ"ב ל"ג). "ואותה החייתי – ועתה מפני שדברה והוכיחתך ולא יכולת לעמוד בתוכחתה, כמו שכתוב (פסוק ל') ויאמר לא. על כן הרגתיה, שלא יאמרו זו היא שסלקה את בלעם בתוכחתה ולא יכול להשיב, שחס המקום על כבוד הבריות,…

פדיון הבן בשטרות כסף (תשע"ו)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"אך פדה תפדה את בכור האדם… ופדויו מבן חדש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקדש עשרים גרה הוא" (י"ח ט"ו – ט"ז). "רבי אומר בכל פודין בכור אדם, חוץ מן השטרות. מאי טעמא דרבי, דריש ריבויי ומיעוטי, ופדויו מבן חדש תפדה, ריבה, בערכך כסף חמשת שקלים, מיעט, תפדה, ריבה, ריבה ומיעט וריבה, ריבה הכל,…

עשה דוחה לא תעשה (תשע"ו)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת" (ט"ו ל"ח). הנה ממה שהתירה תורה כלאים בציצית למדו חז"ל (ביבמות ד' ע"א) דעשה דוחה ל"ת, ואעפ"י שגזה"כ היא, גדולי הדורות הוסיפו בזה טעם ותבלין בביאור טעמי דקרא, ונדון בזה בכמה דרכים. א כתב בזה רבינו הרמב"ן (שמות כ' ח'). "ואמת הוא ג"כ כי מדת זכור רמזו במצות עשה,…

אם ראוי להנות מתלמוד תורה (תשע"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הן נצטווינו ללמוד תורה לשמה, והפליגו חז"ל במעלת העושה כן עד שאמרו (אבות פ"ו מ"א) "כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה", ועוד אמרו (תענית ז' ע"א) "כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים", ועוד אמרו (סנהדרין צ"ט ע"ב "כל העוסק בתורה לשמה משים שלום בפמליא של מעלה ובפמליא של מטה", וכן אמרו…

ברכת התורה בשבועות למי שניעור כל הלילה (תשע"ו)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

  הנה דנו הפוסקים והאחרונים במי שניעור כל ליל שבועות ועוסק בתורה כמנהג ישראל קדושים, כיצד יעשה בברכת התורה בבוקר, וכבר נתבאר בדברי הפוסקים ששאלה זו במחלוקת היא שנויה בין ר"ת והרא"ש. דהנה בסימן מ"ז סעיף י"א הביא המחבר שני דעות בשינת קבע ביום אם חייב לברך ברכת התורה אחריו ובבית יוסף מבואר דלדעת ר"ת…

שמירת המקדש (תשע"ו)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

פרשת במדבר "והלוים יחנו סביב למשכן העדות ואל יהיה קצף על עדת בני ישראל ושמרו הלוים את משמרת משכן העדות" (א' נ"ג). כתב הרמב"ם בפ"ח מבית הבחירה ה"א "שמירת המקדש מצות עשה ואע"פ שאין שם פחד מאויב ולא מלסטים שאין שמירתו אלא כבוד לו, אינו דומה פלטרין שיש עליו שומרין לפלטרין שאין עליו שומרין". וכך…

במצות התמידין ומוספין (תשע"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וידבר ה' אל משה לאמר, צו את בנ ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי במועדו, ואמרת להם זה האשה אשר תקריבו לה' כבשים בני שנה תמימים שנים ליום עולה תמיד" (כ"ח א'-ג').  א במצות התמיד הנה יש לעיין במהות המצוה בהקרבת הקרבנות תמידין כסדרן, אם מצוה אחת היא להקריב…

הבועל ארמית וגדר רודף (תשע"ה )

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"וירא פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן ויקם מתוך העדה ויקח רמח בידו" (כ"ה ז'). הנה כבר כתבו הראשונים דבודאי אין פנחס רודף ממש דא"כ היה משה רבינו וכל ישראל מצווין להרגו אלא ע"כ דבודאי אין פנחס רודף שהרי כך ניתנה הלכה שהבועל ארמית קנאין פוגעין בו ולא רשות בלבד יש להרגו אלא אף עושה…