חלה שהופרשה ע"י שליח (תשע"ג)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"כן תרימו גם אתם" (במדבר י"ח כ"ח).   הנה נחלקו האחרונים בענין שליח להפרשת תרומה או חלה האם המשלח או השליח יכולים לשאול על התרומה, ושלש מחלוקות בדבר י"א דהמשלח שואל ולא השליח, י"א השליח ולא המשלח, וי"א דשניהם יכולים לשאול.החת"ס בתשובותיו ליו"ד סימן ש"כ כתב דשניהם יכולים לשאול גם המשלח וגם השליח, ונתקשיתי להבין…

דיני חממות ועציצים במצוות התלויות בארץ

מרן הרב אשר וייס

דין שמיטה בחממות   הנה נחלקו גדולי הזמן בנוגע לגידולי חממות האם קדושת שביעית נוהגת בהן, ושלש מחלוקות בדבר. הגרשז"א זצ"ל הקיל בזה כיון דשביעית בזמן הזה דרבנן, ושיטתו מבוארת במנחת שלמה חלק א' סי' מ"א. הגר"נ קרליץ שליט"א החמיר בזה בתכלית ונקט דדין חממות כדין שדה ממש לכל דבר ואין בהם צד קולא כלל…

שליח בי"ד וסדרי הזימון לדין (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמר לא נעלה (ט"ז י"ב). "אמר רבא מנלן דמשדרין שליחא דבי דינא ומזמנינן לדינא דכתיב ויאמר משה אל קרח אתה וכל עדתך, לקמי גברא רבה דכתיב לפני ה', את ופלניא דכתיב אתה והם ואהרן" (מועד קטן ט"ז ע"א).   הרי למדנו מפרשה זו כמה הלכות בזימון בעל הדין…

ירושה וצוואה

מרן הרב אשר וייס

ואל בני ישראל תדבר לאמר איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו ואם אין לו בת ונתתם את נחלתו לאחיו ואם אין לו אחים ונתתם את נחלתו לאחי אביו ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה והיתה לבני ישראל לחקת משפט כאשר צוה ה' את משה…

דיני מלחמה בשבת (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה אשר צוה ה' את משה (ל"א כ"א). "ת"ר אין מפליגין בספינה פחות מג' ימים קודם לשבת במה דברים אמורים לדבר הרשות אבל לדבר מצוה שפיר דמי ופוסק עמו על מנת לשבות ואינו שובת דברי רבי רשב"ג אומר אינו צריך ומצור לצידון אפילו בע"ש מותר"….

טעמא דקרא וטעמי המצוות (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

זאת חקת התורה (י"ט ב') "לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל לומר מה המצוה הזאת ומה טעם יש בה לפיכך כתב בה חקה גזרה היא מלפני אין לך רשות להרהר אחריה" (רש"י). "חוקותי – דברים שיצר הרע ואומות העולם משיבין עליהם כגון אכילת חזיר ולבישת שעטנז שאין טעם בדבר אלא גזרת המלך וחקותיו על…

צער בעלי חיים (תשע"ג)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

ויגל ה' את עיני בלעם וירא את מלאך ה' נצב בדרך וחרבו שלופה בידו ויקד וישתחו לאפיו ויאמר אליו מלאך ה' על מה הכית את אתנך זה שלוש רגלים (כ"ב ל"א – ל"ב).   "ואמנם אמרם צער בעלי חיים דאורייתא מאמרו על מה הכית את אתנך וכו', הוא על דרך ההשלמה לנו, שלא נלמד מדת…

מצות ציצית (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורתם (במדבר ט"ו, לח). א במינים החייבים בציצית "אין חייב בציצית מן התורה אלא בגד פשתים או של צמר רחלים אבל בגדי שאר מינים אין חייבים בציצית אלא מדרבנן (וי"א דכולהו חייבין מדאורייתא והכי הלכתא)" (שו"ע סימן ט' סעיף א'). הנה מחלוקת זו שבין הבית יוסף והרמ"א מחלוקת הראשונים…

משמרת תרומותי (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וידבר ה' אל אהרן ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי לכל קדשי בני ישראל לך נתתים למשחה ולבניך לחק עולם (י"ח ח'). וברש"י שם: שאתה צריך לשומרן בטהרה א ביסוד הדין   הנה מקרא זו למדנו איסור לטמא תרומה כמבואר בבכורות (ל"ד ע"א) וכ"כ רש"י בסוכה (ל"ה ע"ב) "אסור לגרום טומאה דכתיב משמרת תרומותי…

ירושת הבן והבת (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ואל בני ישראל תדבר לאמר איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו (כ"ז ח'). א בגדר ירושת הבן והבת   הנה במושכל ראשון היה נראה פשוט דירושת הבת והבן גדר אחד הן דהלא מבחינת הקירבה, אין זה קרוב מזו ואין זו קרובה מזה אלא דגזה"כ היא דאין הבת יורשת במקום בן, אך…