משמרת תרומותי (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וידבר ה' אל אהרן ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומתי לכל קדשי בני ישראל לך נתתים למשחה ולבניך לחק עולם (י"ח ח'). וברש"י שם: שאתה צריך לשומרן בטהרה א ביסוד הדין   הנה מקרא זו למדנו איסור לטמא תרומה כמבואר בבכורות (ל"ד ע"א) וכ"כ רש"י בסוכה (ל"ה ע"ב) "אסור לגרום טומאה דכתיב משמרת תרומותי…

ירושת הבן והבת (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ואל בני ישראל תדבר לאמר איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתו (כ"ז ח'). א בגדר ירושת הבן והבת   הנה במושכל ראשון היה נראה פשוט דירושת הבת והבן גדר אחד הן דהלא מבחינת הקירבה, אין זה קרוב מזו ואין זו קרובה מזה אלא דגזה"כ היא דאין הבת יורשת במקום בן, אך…

איסור מניין בני ישראל

מרן הרב אשר וייס

"וידבר ה' אל משה במדבר סיני באהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמר, שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגלתם, מבן עשרים שנה ומעלה כל יוצא צבא בישראל תפקדו אותם לצבאותם אתה ואהרן" (א' א'-ג'). "מתוך חבתן לפניו מונה אותם כל שעה, כשיצאו…

שתהיו עמלים בתורה (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

מתקרבים אנו לחג השבועות יום קבלת התורה. חג השבועות על שום מה, על שום שבע שבתות תמימות שכל כולן הכנה לקבלת התורה. הזהו"ק בפרשת אמור, מבאר ששבעת השבועות שבין פסח לעצרת הם כנגד שבעה נקיים של זבה. כשם שהזבה צריכה לספור שבעה נקיים כדי לעלות מטומאה לטהרה, כך נדרשים אנו לשבעה שבועות של הכנה בעבודת…

קברי צדיקים אם מטמאין (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הנה מימות עולם השתטחו בני ישראל על קברי אבותיהם נוחי עדן ושפכו צקון לחשם במקום מנוחת צדיקי עולם מצוקי תבל ואומנות אבותיהם בידיהם, הנביא ירמיהו התפלל בקברות האבות ובקשום לעורר רחמי שמים בשעת הגזירה, ואחינו הכהנים שנצטוו להזהר מלהטמאות למת גם הם עז חפצם מימות עולם לזכות להתפלל על קברי צדיקים וכמעט בכל דור מוצאים…

עבודת הלויים (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו בגשתם את קדש הקדשים אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על עבודתו ועל משאו (ד' י"ט). ועבד הלוי הוא את עבודת אהל מועד (י"ח כ"ג).   "שלא יתעסקו הלוים בעבודת הכהנים ולא הכהנים בעסק הלויים אלא כל אחד יעשה מלאכתו המיועדת לו מדכתיב איש איש על עבודתו ועל…

קדושת בית הכנסת ובית המדרש (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל (כ"ד ה'). אמר ר' יוחנן מברכותיו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו, בקש לומר לא יהיה להם בתי כנסיות ובתי מדרשות, אמר מה טובו אהליך יעקב" (ילקוט תש"ע). הנה אמרו חז"ל (מגילה כ"ט ע"א) "ואהי להם למקדש מעט אמר רבי יצחק אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות". ולכאורה…

פסח שני (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אותו על מצות ומררים יאכלהו (ט' י"א).   הנה שנינו (פסחים צ"ג ע"א) "ת"ר חייב כרת על הראשון וחייב כרת על השני דברי רבי רבי נתן אומר חייב כרת על הראשון ופטור על השני ר"ח בן עקביא אומר אף על הראשון אינו חייב כרת אא"כ לא עשה…

טבילת כלים (תשס"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  "כל דבר אשר יבא באש…תעבירו באש וטהר" (במדבר ל"א כ"ג). "תנא וכולן צריכין טבילה בארבעים סאה, מנהני מילי אמר רבא דאמר קרא "כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר" הוסף לך טהרה אחרת" (עבו"ז ע"ה ע"ב). א האם טבילה זו מה"ת הנה נחלקו הראשונים בטבילה זו אם מה"ת היא או שמא תקנת חכמים…

טרחא דציבורא (תשס"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו (במדבר כ"ד ט'). בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, ולמה לא קבעוהו משום טרחא דציבורא (ברכות י"ב ע"ב). א מקור הלכה זו וגדרה הנה ראיתי בשו"ת מכתב לחזקיהו לבעל השדי חמד בסי' ט' שהביא מה שכתב מהר"י אגלאזי בספר שלמי צבור דטרחא דציבורא הוי איסור דאורייתא וחלק עליו ונקט…