נשים במצות פריה ורביה

מרן הרב אשר וייס

ביבמות (ס”ה ע”ב) נחלקו רבי יוחנן בן ברוקה וחכמים האם נשים מחויבות במצות פו”ר, דלריב”ב חייבות ולחכמים פטורות, והלכה כחכמים, וכמו שדרשו חז”ל מהפסוק (בראשית א’ כ”ח) “ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה”, ודרשינן איש שדרכו לכבוש חייב אשה שאין דרכה לכבוש פטורה, ואעפ”כ שנינו בקידושין (מ”א ע”א) “מצוה…

פריה ורביה בבני נח עבד ואשה

מרן הרב אשר וייס

ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומלאו את הארץ (בראשית א’ כ”ח) א בפסוק זה נצטווינו במצות פריה ורביה ויש לעיין מי נתחייב במצוה זו, ונדון בשאלת חיובם של עבדים, בני נח, ונשים. הנה מצוה זו נאמרה לבני נח, ואעפ”כ שנינו בסנהדרין (נ”ט ע”א) “א”ר יוסי בר חנינא, כל מצוה שנאמרה לבני נח…

זמן מצות פריה ורביה

מרן הרב אשר וייס

ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ (בראשית א’ כ”ח) א הנה זמן תחילת חיוב מצות פריה ורביה שנינו באבות (פרק ה’ משנה כ”א) “בן שמונה עשרה לחופה”, ונחלקו הראשונים בזמן זה, דעת הרמב”ם בפט”ו מהלכות אישות ה”ב דהיינו מבן שבע עשרה שנה ונכנס לשנת הי”ח, ודעת הטור (באהע”ז סי’ א’)…

מצות פריה ורביה

מרן הרב אשר וייס

“ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ” (בראשית א’ כ”ח) א הנה מצות פריה ורביה מצוה גדולה היא וכמבואר בכמה מקומות בש”ס, (גיטין מ”א ע”ב, חגיגה ב’ ע”ב, ב”ב י”ג ע”א) דלא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנאמר (ישעיה מ”ה י”ח) “לא תהו בראה לשבת יצרה”, וכבר כתב החינוך במצוה א’…

דין מה שקנה עבד קנה רבו (תשנ”ז)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ” (בראשית א’ א’) א כתב רש”י “שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים הם אומרים להם כל הארץ של הקב”ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ובפירוש הריב”א על התורה הקשה בשם ר”ת מאורליינ”ש, הלא…

ויכלו וברכת מעין שבע בליל שבת קודש (תשס”ט)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

ויכלו השמים והארץ וכל צבאם וכו’ (ב’ א’) א”ר המנונא כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב”ה במעשה בראשית שנאמר ויכולו אל תקרי ויכולו אלא ויכלו (שבת קי”ט ע”ב) א   הנה מבואר בשו”ע (רס”ח סעיף א’) דצריך לומר ויכלו בתפלת ליל שבת קודש, ושם (סעיף ז’) איתא “חוזרים…

ברכת הנר במוצאי שבת (תש”ע)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל אלקים בין האור ובין החשך” (א’ ד’). “אין מברכין על האור אלא במוצאי שבת הואיל ותחלת ברייתו הוא” (פסחים נ”ד ע”א). “ואת יהודה שלח לפניו. ילמדנו רבנו, איצתי מברכן על הנר במוצאי שבת. כך שנו רבותינו, אין מברכן על הנר עד שיאותו לאורו. ומנין למדו, מן הקב”ה, שנאמר…

הנכשל במאכלות אסורות בשוגג או באונס (תשע”ג)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

   בענין חטא עץ הדעת   א הנכשל במאכ”א בשוגג או באונס “ותקח מפריו ותאכל. א”ר איבי סחטה ענבים ונתנה לו ר’ שמלאי אמר בישוב הדעת באת עליו. אמרה ליה מה אתה סבור שאני מתה וחוה אחרת נבראת לך, אין כל חדש תחת השמש” (בראשית רבה י”ט ה’).   וצריך ביאור במה נחלקו חכמים אלה….