צער וחולי במקום מצוה (תשנ"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א אחרי שביארנו (לעיל בסי' ל"ו) את גודל ההוצאה הממונית שאדם מחויב בה לקיים מצוות ה', יש לעיין במדת הצער והטורח שאדם צריך לקבל על עצמו כדי לקיים מצות עשה, ויסוד הספק האם יש ללמוד צער וטורח מממון שבו אמרו שאינו מבזבז יותר מחומש, או שמא אין גבול וקצבה למדת הצער והטורח שמחוייב כדי לקיים…

המבזבז אל יבזבז יותר מחומש במצוות ובפיקוח נפש (תשנ"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

כל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך (בראשית כ"ח כ"ב) א הנה הסמיכו חז"ל על פסוק זה את מה שתיקנו באושא דהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש וכמבואר בכתובות נ' ע"א, ונאמרו ג' דרכים ביסוד הדין ונבאר את הנלענ"ד. א. בשו"ת חת"ס (יו"ד סימן רכ"ט) כתב דמה"ת חייב לבזבז כל ממונו וחכמים פטרו מלבזבז יותר מחומש,…

מורא מקדש

מרן הרב אשר וייס

ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי. וירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים (כ"ח ט"ז -י"ז) "אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי שאם ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה", (רש"י). ובבראשית רבתי לרבי משה הדרשן כתב "מפני מה נתירא…

מעילה בהקדש וכלי הדיוט לגבוה

מרן הרב אשר וייס

ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא… וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן אשר שם מראשתיו וישם אתה מצבה ויצק שמן על ראשה (כ"ח י"א – י"ח) ובילקוט שמעוני איתא: "הביט יעקב וראה את השמש וילן שם, שנאמר וילן שם כי בא השמש, לקח יעקב י"ב אבנים…

תפילת ערבית רשות (תשנ"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויפגע במקום" (כ"ח י"א), מכאן שיעקב תיקן תפלת ערבית (ברכות כ"ו ע"א) א נחלקו הראשונים במצות תפלה אם היא מן התורה או מדרבנן, דעת הרמב"ם (פ"א ה"א מהלכות תפלה) דמה"ת חייב אדם להתפלל בכל יום וכ"כ בספר המצות (מ"ע ה'), ומקור המצוה כפי שדרשו חז"ל בספרי (י"א י"ג), ובתענית (ב' ע"א) "לעבדו בכל לבבכם" (דברים…

שיעור ההוצאות בקיום המצוות (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

כל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך (בראשית כ"ח כ"ב)                 המבזבז על יבזבז יותר מחומש  (כתובות נ')                            הנה הארכנו במנח"א בראשית סימן ל"ח בסוגיא זו שעיקרה בהלכות צדקה, והיום נעסוק בהוצאות שחייב אדם להוציא בקיום המצוות. הנה מקור הלכה זו בב"ק ט' ע"ב. "א"ר זירא אמר רב הונא: במצוה – עד שליש. מאי שליש? אילימא…

גדולה עבירה לשמה (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה" (ל' ג'). א הנה מצאנו בדברי הגמ' (נזיר כ"ג ע"ב ויבמות ק"ג ע"א) "גדולה עבירה לשמה דכתיב 'מנשים באהל תבורך יעל אשת חבר הקיני' מנשים באהל תבורך, מאן נשים שבאהל, שרה רבקה רחל ולאה… והא קמתהניא מעבירה, א"ר יוחנן כל טובתן של…

לתת הצעירה לפני הבכירה (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה" (כ"ט כ"ו). "ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים" (במדבר (ל"ו י"א). "ואלה שמות בנתיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה" (במדבר כ"ז א'). "להלן מנאן הכתוב דרך גדולתן וכאן דרך חכמתן, מסייעא ליה לרבי אמי דא"ר אמי בישיבה הלך אחר חכמה במסיבה הלך…

חיוב מעשר כספים (תשס"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך (בראשית כ"ח כ"ב). אמר ר' אילעא באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, תניא נמי הכי המבזבז אל יבזבז יותר מחומש שמא יצטרך לבריות וכו', מאי קרא "וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך" ופרש"י שני עישורים הו"ל חומש (כתובות דף נ' ע"א). ובדעת זקנים לבעלי התוס' בפרשתנו…

להטיב לפלוני כשהוא מרע לאלמוני (תשע"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

 "ויהי בבקר והנה היא לאה ויאמר אל לבן מה זאת עשית לי הלא ברחל עבדתי עמך ולמה רמיתני" (כ"ט כ"ה). "אבל בלילה לא היתה לאה, לפי שמסר יעקב סימנים לרחל וכשראתה רחל שמכניסין לו לאה, אמרה עכשיו תיכלם אחותי, ומסרה לה אותן סימנים" (רש"י שם).   ואמרו חז"ל (מגילה י"ג ע"ב) דבשכר מעשה זה זכתה…