לקט באורי הלכה בעקידת יצחק

מרן הרב אשר וייס

ויהי אחר הדברים האלה… ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק… והעלהו שם לעולה (כ"ב א'-י"ט) הנה מצינו בדברי חז"ל שלמדו הלכתא גבירתא לדורות עולם מעקידת יצחק, כגון הא דזריזין מקדימין למצוות שלמדוהו מ"וישכם אברהם בבוקר" (פסחים ד' ע"א ויומא כ"ח ע"ב), ומה דשומעין בקול נביא מוחזק אפילו לעבור על דברי…

זריזין מקדימין למצוות (תשס"ג)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וישכם אברהם בבקר ויחבוש את חמורו (כ"ב ג') א מכאן למדו (פסחים ד' ע"א, יומא כ"ח ע"ב) דזריזין מקדימין למצוות. ובילקוט שמעוני איתא דילפינן הלכה זו מפרשת הפיכת סדום ועמורה דכתיב "וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'" (י"ט כ"ז). ובפסיקתא ילפינן מפרשת הכנסת אורחים דאברהם, דכתיב "וימהר אברהם האהלה אל…

זריזין מקדימין למצוות, אין מעבירין על המצוות (תשס"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וישכם אברהם בבוקר ויחבש את חמרו (בראשית כ"ב ג') א הנה חמשה מקורות מצינו בפרשה זו להלכתא רבתא דא דזריזין מקדימין, ונפרטם. בפסחים (ד' ע"א) וביומא (כ"ח ע"ב) ילפינן מפסוק זה דזריזין מקדימין למצוות, דנזדרז אברהם אבינו לקיים ציווי הבורא, ובאמת מצינו בחז"ל עוד שתי מקורות למצוה זו ושלשתם בפרשתנו. ובילקוט איתא מקור אחר לזריזות…

מצות חינוך (תשנ"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט (בראשית י"ח י"ט) א הנה ידוע דחובת האב לחנך בנו המבוארת בריש ערכין "קטן היודע לשמור גוף נקי אביו קונה לו תפילין וכו'", מדרבנן הוא, ודבר זה מבואר במקומות רבים בש"ס ובפוסקים, והדברים פשוטים וידועים, אך לדידי נראה פשוט…

מצות בקור חולים (תש"ס)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וירא אליו ה' באלוני ממרא וגו' לבקר את החולה (רש"י י"ח א') א במקור מצוה זו מצינו כמה מקורות בדברי הגמ' ונפרטם אחת לאחת. א. בסוטה (י"ד ע"א) אמרו "אחרי ה' אלקיכם תלכו, וכי אפשר לו לאדם להלך אחר השכינה, והלא כבר נאמר כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלא הלך אחר מדותיו של הקב"ה…

תפילה (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'". (י"ט כ"ז) א "רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפלות אבות תקנום רבי יהושע בן לוי אמר תפלות כנגד תמידין תקנום תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא ותניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי תניא כוותיה דרבי יוסי בר' חנינא אברהם תקן תפלת שחרית שנאמר וישכם…

בעניני תפילה (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'". (י"ט כ"ז) א "רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפלות אבות תקנום רבי יהושע בן לוי אמר תפלות כנגד תמידין תקנום. תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא ותניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי תניא כוותיה דרבי יוסי בר' חנינא אברהם תקן תפלת שחרית שנאמר וישכם…

זריזין מקדימין למצוות (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וישכם אברהם בבוקר ויחבש את חמרו" (בראשית כ"ב ג'). הנה חמשה מקורות יש בפרשה זו להלכה רבתא זו דזריזין מקדימין ונפרטם.   א   בפסחים ד' ע"א וביומא כ"ח ע"ב למדו דזריזין מקדימין למצוות מפרשת העקידה דאברהם אבינו נזדרז לקיים ציווי הבורא, כדכתיב וישכם אברהם בבוקר. ובילקוט איתא מקור אחר לזריזות במצוות וכן כתב הגהות…

המתנה שבין בשר וחלב (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו" (י"ח ח'). "כשבא הקב"ה ליתן תורה התחילו מלאכי השרת משליכים פירקם לפני הקב"ה… ה' אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים. כשביקש הקב"ה לכתוב אותה להם שנית (לוחות שניות) לא היו המלאכים מניחים אותו, אמר להם…

דין הישן לגבי מצות סוכה וכלל מצוות התורה (תשע"ג)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

דין הישן לגבי מצות סוכה וכלל מצוות התורה   הנה יש לעיין באדם כשהוא ישן האם נחשב לבר חיובא במצוות, והאם יקבל שכר על מצוה שקיים בשנתו. ולחילופין מי שעבר עבירה בשנתו האם יענש. וידוע מה שחידש הגרש"ז אוירבך זצ"ל במי שנרדם חוץ לסוכה דאין חייב להעיר אותו על מנת שיכנס לסוכה דישן כשוטה הוא…