עוד בענין גיד הנשה

מרן הרב אשר וייס

א כתב הרמב”ם (פ”ח ה”ה ממאכ”א) “האוכל גיד הנשה של בהמה וחיה טמאים פטור לפי שאינו נוהג בטמאה וכו’ ואינו כאוכל משאר גופה שאין הגידים בכלל הבשר” הרי דאין איסור טמאה בגיד משום שאין בו בנותן טעם, ובה”ו כתב “האוכל ג”ה של נבילה או של טריפה או של עולה חייב שתים ומתוך שנכלל באיסור שאר…

טעם כעיקר(תשסב)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

א בפסחים (כ”א ע”ב) שנינו, אמר חזקיה מנין לחמץ בפסח שאסור בהנאה שנאמר לא יאכל חמץ, לא יהא בו היתר אכילה וכו’ ופליגא דר’ אבהו דאמר ר’ אבהו כל מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל לא תאכלו אחד אי’ אכילה ואחד אי’ הנאה במשמע וכו’. והנה הרמב”ם בסהמ”צ (ל”ת קפ”ז) השריש לנו בענין איסורי אכילה…

מעשה מצוות של גוי (תשע”ב)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה (ל”ב ה’) (עם לבן גרתי ותרי”ג מצוות שמרתי – רש”י) הנה הארכנו לעיל (סימן מ”ב) במה שאמרו דא”א קיים כל התורה עד שלא ניתנה והבאנו פנים שונות בביאור ענין זה. ויש לעיין באומות העולם לאחר שניתנה תורה אם…

יעקב ושתי אחיות וקיום המצוות ע”י האבות וז’ מצוות ב”נ לאחר שניתנה תורה (תשנ”ז)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה (ל”ב ה’) (עם לבן גרתי ותרי”ג מצוות שמרתי – רש”י) הנה תמהו גדולי הדורות מראשוני הראשונים ועד אחרוני האחרונים על יעקב אבינו שנשא שתי אחיות אף דאמרו חז”ל (יומא כ”ח) דאברהם אבינו קיים כל התורה כולה עד שלא…

איסור אכילת גיד הנשה(תשע)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה  (בראשית ל”ב ל”ג) הנה נחלקו תנאי ואמוראי בחולין (צ”ט ע”ב וק’ ע”ב) אם יש בגידין בנותן טעם או לא, וקי”ל כמ”ד דאין בגידין בנותן טעם וכן פסק הרמב”ם (פט”ו מה’ מאכלות אסורות…

גדרי ההזנה בדיני התורה(תשסט)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה” (ל”ג ל”ג). הנה הארכנו בהזדמנויות רבות בגדרי מאכלות אסורות בכלל ובדיני גיד הנשה בפרט. היום נעסוק במהות ענין האכילה בדיני התורה, פרטיו ודקדוקיו. גדרי ההלכה בהזנה שלא ע”י אכילה בענין אדם שהוציאו…

אוכל שנפסל מאכילה ודין נותן טעם לפגם(תשעא)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

  “על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה” (ל”ב ל”ג). הן איסור גיד הנשה הוא הראשון מכל מאכלות האסורות הכתובות בתורה. ובחולין צ”ב ע”ב אמרו על גה”נ “עץ הוא והתורה חייבה עליו”, הרי שחידוש הוא שהתורה אסרה גיד אף שעץ הוא ואין בו טעם. וכבר הארכתי בגדרים אלה במנח”א בראשית (סימן מ”ד -…

בר מצוה בי”ג שנים(תשעג)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינה איש חרבו”. (ל”ד כ”ה) א “איש הוי מבן י”ג שנה ולא בפחות שלא מצינו בכל התורה שיהא קרוי איש בפחות מבן י”ג אבל בבן י”ג מצינו שקראו הכתוב איש כדכתיב (בראשית ל”ד) ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי איש חרבו וגמירי שמעון ולוי בההיא שעתא בני י”ג…