שליחות במצוות – ובדין שליחות במילה

מרן הרב אשר וייס

זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר (בראשית י”ז י’). א נחלקו הפוסקים אם יכול האב למנות שליח למול את בנו, הש”ך (חו”מ סי’ שפ”ב סק”ד) כתב וז”ל “ומדברי הרא”ש מוכח דמי שהוא מוהל אינו רשאי ליתן את בנו לאחר למולו, וחייב הוא בעצמו למולו, דומיא דכיסוי [הדם] מי…

מצות מילה וחיוב האם במילת בנה ולמה לא מל א”א עד שנצטוה ובשיטת הרמב”ם בציצין שאין מעכבין (תשנ”ט)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר (בראשית י”ז י’) בקידושין (כ”ט ע”א) מבואר דג’ חיובים וזמנים חלוקים יש במצות מילה, דלכתחילה החיוב על האב למול את בנו כדכתיב (בראשית כ”א ד’) “וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר צוה אותו אלוקים”, ואם לא מל אותו אביו…

מצות מילה וגדרה וגדר המילה גילוי או הסרה

מרן הרב אשר וייס

זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר…והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם (בראשית י”ז י’ י”ג). א הנה כבר האריכו האחרונים במצות מילה אם עיקרה בעצם המעשה דהיינו החיתוך  והפריעה, או בתוצאות המעשה דהיינו שיהיה מהול וחתום באות ברית קודש. וכבר מילתי אמורה דבאמת מצינו בזה ג’ דרכי הבנה, א’…

הידור מצוה ומצות מילה

מרן הרב אשר וייס

זה אלי ואנוהו אלקי אבי וארוממנהו (ט”ו ב’). “ת”ר המל כל זמן שהוא עוסק במילה חוזר בין על הציצין המעכבין את המילה בין על הציצין שאין מעכבין את המילה, פירש על ציצין המעכבין את המילה חוזר על ציצין שאין מעכבין את המילה אינו חוזר, מאן תנא פירש אינו חוזר אמר רבה בר בר חנה אמר…

אם מילה בזמנה נדחית ע”י קבלת תוספת שבת (תשס”ט)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

כבוד ידיד נפשי הרב הגאון המופלג מאד ר’ שלמה אנגלרד, רמות רב שלום עד בלי ירח. נהניתי עד למאוד מקונטרסו הנפלא והמקיף שיש בו גם הבנה יסודית, גם היקף גדול, גם סדר נפלא וגם בהירות בהרצאת הדברים, יישר חילי’ ויה”ר שיזכה להפיץ מעינותיו חוצה ולהרביץ תורה בישראל. אמנם לענ”ד נראה שלא כמסקנתו, ואבאר בקיצור את…

מילת הגר (תש”ע)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“ואת הנפש אשר עשו בחרן” (י”ב ה’). “אברהם מגייר את האנשים שרה מגיירת את הנשים” (רש”י שם). “המול לכם כל זכר” (י”ז י’).   הנה יש לעיין במילת הגר, האם היא חלק ממעשה הגירות וכפשטות לשון חז”ל ביבמות (מ”ו ע”ב) “שכן אבותינו לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים”, או שמא אין הגר נכנס…

יסוד מצות מילה וגדרה (תשע”א)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

  “זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר… והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם” (בראשית י”ז י’ י”ג). א הנה כבר האריכו האחרונים במצות מילה אם עיקרה בעצם המעשה דהיינו החיתוך  והפריעה, או בתוצאות המעשה דהיינו שיהיה מהול וחתום באות ברית קודש. וכבר מילתי אמורה דבאמת מצינו בזה ג’ דרכי…

פדיון שבויים ושחרור מרצחים (תשע”ב)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

לשאלת רבים וטובים מפיהם ומפי כתבם אם מותר או רצוי לשחרר המון מרצחים ומחבלים כדי לפדות ולהביא חייל חטוף לביתו הנני לבאר בקיצור את הנלענ”ד. שנינו במתניתין (גיטין מ”ה ע”א) “אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם. ואין מבריחין את השבויין מפני תיקון העולם. רשב”ג אומר מפני תקנת השבוין”. ובגמ’ שם….

אמירת פרשת הקרבנות בכל יום (תשע”ג)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“ויאמר ה’ אלקים במה אדע כי אירשנה. ויאמר אליו קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת ואיל משלש ותר וגוזל” (ט”ו ח’ – ט’). “אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ שנאמר ויאמר ה’ אלקים במה אדע כי אירשנה אמר אברהם רבש”ע שמא ישראל חוטאין לפניך אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה. א”ל לאו, אמר לפניו…