איסור רציחה בבני נח (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלקים עשה את האדם (בראשית ט' ו'). א הנה מפסוק זה למדנו דבני נח נצטוו על הרציחה סנהדרין (נ"ו ע"ב), ויש כמה נפ"מ בין איסור רציחה בישראל לאיסור רציחה בב"נ שנלמד מפרשתנו, כגון מה דב"נ נצטוו על העוברין סנהדרין (נ"ז ע"ב) ומה דחייבין ב"נ אף בהורג ע"י…

נכרי ששבת חייב מיתה (תש"ס)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויום ולילה לא ישבתו (בראשית ח' כ"ב) א בסנהדרין (נ"ח ע"ב) מבואר דמלבד ז' מצוות שנצטוו בהן בני נח בשב ואל תעשה ישנן מצוות נוספות שנצטוו בקום ועשה, ואחד מהם דאסור לשבות ממלאכה ביום השבת ואם שבת חייב מיתה וילפינן זאת מקרא ד"יום ולילה לא ישבותו", עוד מבואר שם דלאו דוקא ביום השבת אלא הוא…

גדרי אישות בב"נ וגירושין בב"נ ומיתת הבעל בבן נח (תשנ"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ותשחת הארץ לפני האלקים (בראשית ו' י"א) וברש"י "לשון ערוה, כי השחית כל בשר את דרכו". א כתב הרמב"ם (פ"א מאישות ה"א) "קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לתוך ביתו וכו' ותהי' לו לאשה" ובמגיד משנה שם כתב "זה פשוט ומבואר בהרבה מקומות שלגויים בייחוד בעלמא…

דין גזילה פחות משו"פ ובגדר גזילה בישראל ובב"נ (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

בדין גזילה פחות משו"פ א ותשחת הארץ לפני האלקים ותמלא הארץ חמס (בראשית ו' י"א) פרש"י "ותשחת" הוא לשון גילוי עריות ועבודת כוכבים, ואעפ"כ לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, שנא' (ו' י"ג) "קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ". ובכלי יקר כתב וכן הוא בבראשית רבה…

דין גר תושב ושבע מצוות בני נח (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א כתב הרמב"ם (פ"ח מהלכות מלכים ה"י) "משה רבינו לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל וכו' וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל כל מצוות שנצטוה נח וכל מי שלא קיבל יהרג". והנה מה שכתב שנצטוו ישראל לכוף את אומות העולם לקיים מצוותיהן כתבו כן גם הרמב"ן והריטב"א (מכות דף…

תמים תהיה עם ה' אלקיך (תשס"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלקים התהלך נח" (ו' ט'). "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אני א-ל ש-די התהלך לפני והיה תמים" (י"ז א'). וכן הוא אומר (דברים י"ח י"ג): "תמים תהיה עם ה' אלקיך". א הנה הרמב"ם בספר המצוות השמיט מצות…

עכו"ם שעסק בתורה חייב מיתה (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א   "ואמר ר' יוחנן עובד כוכבים שעוסק בתורה חייב מיתה שנאמר תורה צוה לנו משה מורשה לנו מורשה ולא להם וליחשבה גבי שבע מצות. מ"ד מורשה מיגזל קא גזיל לה מאן דאמר מאורסה דינו כנערה המאורסה דבסקילה. מיתיבי היה ר"מ אומר מניין שאפילו עובד כוכבים ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול שנאמר אשר יעשה אותם…

שבע מצוות ב"נ גדריהן ועונשן (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"שופך דם האדם באדם דמו ישפך" (ט' ו'). "משה רבינו לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל שנאמר מורשה קהילת יעקב, ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות שנאמר ככם כגר. אבל מי שלא רצה אין כופין אותו לקבל תורה ומצוות. וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל כל מצוות שנצטוה נח וכל…

הריגת עובר והצלתו (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"שופך דם האדם באדם דמו ישפך" (ט' ו'). דרשו חז"ל (סנהדרין נ"ז ע"ב) דבני נח נהרגים על העוברים "איזהו אדם שהוא באדם זה העובר". הרי דרק בדין בני נח ההורג עובר דינו כרוצח ולא בדין ישראל. ומ"מ כתבו התוס' (בנהדרין נ"ט ע"א, חולין ל"ג ע"א) דגם ישראל נצטוו שלא להרוג את העוברים שהרי אמרו חז"ל…

ראש חדש שחל בשבת (תשע"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א במי שמקדים להתפלל ערבית ומנחה לפני השקיעה אם אומר יעלה ויבא   בשו"ת ארץ צבי ח"א סימן כ"ה – כ"ו הביא בשם מרן האדמו"ר מגור בעל אמרי אמת דהמקדים להתפלל ערבית בער"ח מבעוד יום אינו אומר יעלה ויבא כיון שאין דין תוספת בראש חדש ורק משום תוספת שבת אמרו בברכות (כ"ז ע"א) רב צלי…