המכשיל חבירו בחטא בדרך עקיפה (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וישטם עשו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי" (כ"ז מ"א). הנה יש לעיין בכל הנהגתו של יעקב אבינו בקנין הבכורה ובנטילת הברכות במרמה, ובודאי היה ברור וידוע שמעשים אלה יביאו את עשו לשנאה כבושה ולידי נסיון להרוג את יעקב אבינו. ולמה לא חשש…

דין נדרים ושבועות בבני נח (תשס"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכור את בכרתו ליעקב (כ"ה ל"ג) הנה חזינן פעמים רבות בספר בראשית דהיה מנהגם לישבע ולנדור אף קודם מתן תורה ("ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו שים נא ידך תחת ירכי ואשביעך בה' אלקי השמים ואלקי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני…

מכירת הבכורה (תש"ס)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וישבע לו וימכור את בכורתו ליעקב (כ"ה ל"ג) א הנה האריכו רבותינו הראשונים והאחרונים בסוגיא זו של מכירת הבכורה עד מאד ואף אני הקטן הארכתי בזה כמלקט אחר הקוצרים, ונבאר עוד כמה דרכים וחקרי דין בפרשה סתומה זו. הנה גדולי הדורות דנו בעיקר בשאלה איך חל הקנין על הבכורה והלא אין אדם מקנה דבר שלא…

מכירת הבכורה גרירה בקנינים

מרן הרב אשר וייס

א הנה כבר הארכנו פעמים רבות במה ששאלו הראשונים על מכירת הבכורה הלא אין הקנין חל על מכירה זו דהוי דבר שלא בא לעולם ועוד דעצם הבכורה דבר שאין בו ממש הוא, והנה בפירוש הטור הארוך על התורה בפרשה זו כתב בשם י"א לתרץ קושיא זו דיעקב ביקש לקנות יום אחד עפ"י דברי הגמ' בב"מ…

מכירת הבכורה בגדרי קנין סיטומתא וחליפין

מרן הרב אשר וייס

הנה הארכנו לעיל (סי' ל') לבאר דיעקב אבינו קנה את הבכורה בשני קנינים שיש מרבותינו הראשונים שחידשו דמהני בדבר שלא בא לעולם, קנין סיטומתא וקנין חליפין, ונבאר במה שאני קנינים אלו מכל שאר קנינים שבהם קיי"ל דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. הנה מצינו בדברי רבותנו הראשונים דיש אומרים דקנין סיטומתא מהני אף בדבר…

מכירת הבכורה (תש"ס)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי (בראשית כ"ה ל"א) הנה ידוע מה שהאריכו הראשונים והאחרונים בענין מכירת הבכורה, כיון דאין זכויות הבכורה שייכי בחיי האב איך חל הקנין הרי זה דבר שלא בא לעולם וקיי"ל כרבנן דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, וכן פסק הרמב"ם (פכ"ב מהל' מכירה ה"א), והאריכו האחרונים בזה כמבואר…

אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"מכרה כיום את בכרתך לי" (כ"ה ל"א). הנה כבר הארכנו במכירת הבכורה במה שהקשו דהלא הוי דשלב"ל, ודנתי בכללי הלכה זו ופרטיה, ונדון עוד בגוף הסוגיה ודקדוקיה. הנה נחלקו תנאי ואמוראי בכמה מקומות בש"ס אם אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ונבאר עיקר הלכה זו, פרטיה ודקדוקיה. ביבמות צ"ג ע"א נחלקו ר' הונא ור' נחמן…

קנין הנעשה מתוך לחץ (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף. ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי. ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה. ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב….