כח המלך וריש גלותא (תשס"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת  עמים" [מ"ט י'].   כתבו הראשונים דמהכא ילפינן דאין מלכות בישראל אלא מלכות בית דוד בלבד, וכמו  שכתב הרמב"ן כאן "אבל ענינו שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו, כי מלכות  ישראל המושל עליהם ממנו יהיה ולא ימשול אחד מאחיו עליו, וכן…

הסכם יששכר וזבולון (תש"ס)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף אניות (מ"ט י"ג) פירש"י: שהיה זבולון עוסק בפרקמטיא וממציא מזון לשבט יששכר והם עוסקים בתורה, והוא שאמר משה 'שמח  זבולון בצאתך ויששכר באהליך', זבולון יוצא בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה באהלים". א הנה בדברי רש"י אלה לא מבואר אם היה ביניהם שותפות או הסכם, אלא זאת בלבד שזבולון פרנס את…

מצות קבורת המת והמסתעף

מרן הרב אשר וייס

וישאו אותו בניו ארצה כנען ויקברו אותו במערת שדה המכפלה (נ' י"ג) א ביסוד מצות הקבורה הנה מקור מצות הקבורה מצינו בסנהדרין (מ"ו ע"ב) דהוי אמינא ללמוד מאבות, ודחו דלמא מנהגא ואף מהקב"ה שקבר את משה אין ללמוד דדילמא לא לשנות ממנהג, אלא למדו מצוה זו מהכתוב לגבי הרוגי בי"ד "כי קבור תקברנו" וכ"ה ברמב"ם…

משפט הרבנות וכח שררתה (תשס"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

יששכר חמור גרם רובץ בן המשפתים, וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול ויהי למס עובד" (מ"ט י"ד-ט"ו). "ויט שכמו לסבול עול תורה, ויהי לכל אחיו ישראל למס עובד לפסוק להם הוראות של תורה וסדרי עבורין" (רש"י). א הנה יש לעיין במהותם של הנושאים בעול תורה המורים לעם את חוקי האלקים…

ענין מלכות ישראל ובית דוד (תשס"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת  עמים (מ"ט י'). א כתבו הראשונים דמהכא ילפינן דאין מלכות בישראל אלא מלכות בית דוד בלבד, וכמו שכתב הרמב"ן כאן "אבל ענינו שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו, כי מלכות ישראל המושל עליהם ממנו יהיה ולא ימשול אחד מאחיו עליו, וכן…

קידושי יוסף ואסנת

מרן הרב אשר וייס

וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה, ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי אלקים בזה (מ"ח ג'-ט') וברש"י דבקש לברכם ונסתלקה ממנו שכינה ומשום כך שאל מי אלה שאינם ראויים לברכה ויוסף הראה לו שטר קידושין וכתובה. א מו"ר כ"ק מרן מצאנז זצוק"ל היה מספר את אשר חידש בזה כד הוי…

הערות בחיוב סומא במצוות

מרן הרב אשר וייס

ועיני ישראל כבדו מזוקן לא יוכל לראות (בראשית מ"ח י') א הנה מצינו דאבותינו הקדושים יצחק ויעקב לעת זקנתם כבדו עיניהם ולא יכלו לראות ויש לעיין בדינם לשיטת ר' יהודה דסומא פטור מן המצוות (ב"ק פ"ז ע"א), והנה לגבי יעקב לא מבואר אם היה סומא ממש ואפשר דאף דכבדו עיניו ולא יכול היה להכיר בין…

מצוה לקיים דברי המת וכבוד אב במותו (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

ויאמר השבעה לי וישבע לו וגו' (בראשית מ"ז ל"א). א הנה מבואר דיוסף נשבע ליעקב לקיים ציוויו להעלותו לארץ ישראל לאחר מותו, ובנדרים (ח' ע"א) אמרינן דהנשבע לקיים המצוה או לבטלו אין שבועתו חלה דמושבע ועומד הוא מהר סיני, ורק אם נדר לקיים או לבטל המצוה נדרו חל דהוי איסור חפצא משא"כ בשבועה, וא"כ צ"ב…

הפסק בקריאת שמע

מרן הרב אשר וייס

ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה, וירא אליו ויפל על צואריו ויבך על צואריו עוד וכתב רש"י וז"ל: "אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע" (מ"ו כ"ט). א יש לעיין, דהנה כתב המחבר (סי' ס"ו ס"א) דשרי להפסיק בקר"ש מפני הכבוד, וז"ל: "בין הפרקים שואל…

כבוד אביו וכבוד זקנו (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק (בראשית מ"ו א'). "חייב אדם בכבוד אביו יותר מבכבוד זקנו לפיכך תלה ביצחק ולא באברהם" (רש"י בשם המדרש). א פסק המהרי"ק (שורש ל') דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו, דלא מצינו בשום מקום שיהיה חייב בכבודו, והביאו הרמ"א (יו"ד סימן ר"מ סכ"ד),…