חקרי הלכות בענין מקום הדלקת נר חנוכה (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א הנה מנהג רבים חסידים ואנשי מעשה בזמן הזה להדליק נרות חנוכה בפנים וכן הובא ברמ"א תרע"א סעי' ז' שהאידנא נוהגין להדליק בפנים עיי"ש, וטעמא בעי שהרי מבואר בגמ' ובשו"ע שמצוה להניחה על פתח ביתו בחוץ ולכאורה אין יוצאין יד"ח בהדלקה בפנים שהרי ליכא פרסום הנס ודוקא בשעת הסכנה אמרו מניחה על שולחנו ודיו והלא…

מתו אחיו מחמת מילה (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר צוה אותו אלקים" (כ"א ד').   "תניא מלה הראשון ומת שני ומת שלישי לא תמול דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר שלישי תמול רביעי לא תמול ת"ש א"ר חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מעשה בארבע אחיות בצפורי שמלה ראשונה ומת שניה ומת שלישית ומת…

זריזין מקדימין למצוות (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וישכם אברהם בבוקר ויחבש את חמרו" (בראשית כ"ב ג'). הנה חמשה מקורות יש בפרשה זו להלכה רבתא זו דזריזין מקדימין ונפרטם. א   בפסחים ד' ע"א וביומא כ"ח ע"ב למדו דזריזין מקדימין למצוות מפרשת העקידה דאברהם אבינו נזדרז לקיים ציווי הבורא, כדכתיב וישכם אברהם בבוקר. ובילקוט איתא מקור אחר לזריזות במצוות וכן כתב הגהות הב"ח…

גניבת דעת (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויאמר לבן ליעקב מה עשית ותגנב את לבבי ותנהג את בנתי כשביות חרב. למה נחבאת לברח ותגנב אותי ולא הגדת לי ואשלחך בשמחה ובשרים בתף בכנור.   (ל"א כ"ו-כ"ז) "אסור לגנוב דעת בריות אפילו דעתו של עובד כוכבים" (חולין צ"ד ע"א)   "ואיסור גניבת דעתו של א"י כתבו קצת רבותינו בשם בעלי התוספות שהוא איסור…

כח המלך וריש גלותא (תשס"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת  עמים" [מ"ט י'].   כתבו הראשונים דמהכא ילפינן דאין מלכות בישראל אלא מלכות בית דוד בלבד, וכמו  שכתב הרמב"ן כאן "אבל ענינו שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו, כי מלכות  ישראל המושל עליהם ממנו יהיה ולא ימשול אחד מאחיו עליו, וכן…

הסכם יששכר וזבולון (תש"ס)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

זבולון לחוף ימים ישכון והוא לחוף אניות (מ"ט י"ג) פירש"י: שהיה זבולון עוסק בפרקמטיא וממציא מזון לשבט יששכר והם עוסקים בתורה, והוא שאמר משה 'שמח  זבולון בצאתך ויששכר באהליך', זבולון יוצא בפרקמטיא ויששכר עוסק בתורה באהלים". א הנה בדברי רש"י אלה לא מבואר אם היה ביניהם שותפות או הסכם, אלא זאת בלבד שזבולון פרנס את…

מצות קבורת המת והמסתעף

מרן הרב אשר וייס

וישאו אותו בניו ארצה כנען ויקברו אותו במערת שדה המכפלה (נ' י"ג) א ביסוד מצות הקבורה הנה מקור מצות הקבורה מצינו בסנהדרין (מ"ו ע"ב) דהוי אמינא ללמוד מאבות, ודחו דלמא מנהגא ואף מהקב"ה שקבר את משה אין ללמוד דדילמא לא לשנות ממנהג, אלא למדו מצוה זו מהכתוב לגבי הרוגי בי"ד "כי קבור תקברנו" וכ"ה ברמב"ם…

משפט הרבנות וכח שררתה (תשס"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

יששכר חמור גרם רובץ בן המשפתים, וירא מנוחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבול ויהי למס עובד" (מ"ט י"ד-ט"ו). "ויט שכמו לסבול עול תורה, ויהי לכל אחיו ישראל למס עובד לפסוק להם הוראות של תורה וסדרי עבורין" (רש"י). א הנה יש לעיין במהותם של הנושאים בעול תורה המורים לעם את חוקי האלקים…

ענין מלכות ישראל ובית דוד (תשס"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת  עמים (מ"ט י'). א כתבו הראשונים דמהכא ילפינן דאין מלכות בישראל אלא מלכות בית דוד בלבד, וכמו שכתב הרמב"ן כאן "אבל ענינו שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו, כי מלכות ישראל המושל עליהם ממנו יהיה ולא ימשול אחד מאחיו עליו, וכן…

קידושי יוסף ואסנת

מרן הרב אשר וייס

וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה, ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי אלקים בזה (מ"ח ג'-ט') וברש"י דבקש לברכם ונסתלקה ממנו שכינה ומשום כך שאל מי אלה שאינם ראויים לברכה ויוסף הראה לו שטר קידושין וכתובה. א מו"ר כ"ק מרן מצאנז זצוק"ל היה מספר את אשר חידש בזה כד הוי…