ענין מלכות ישראל ובית דוד (תשס"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת  עמים (מ"ט י'). א כתבו הראשונים דמהכא ילפינן דאין מלכות בישראל אלא מלכות בית דוד בלבד, וכמו שכתב הרמב"ן כאן "אבל ענינו שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו, כי מלכות ישראל המושל עליהם ממנו יהיה ולא ימשול אחד מאחיו עליו, וכן…

קידושי יוסף ואסנת

מרן הרב אשר וייס

וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה, ויאמר יוסף אל אביו בני הם אשר נתן לי אלקים בזה (מ"ח ג'-ט') וברש"י דבקש לברכם ונסתלקה ממנו שכינה ומשום כך שאל מי אלה שאינם ראויים לברכה ויוסף הראה לו שטר קידושין וכתובה. א מו"ר כ"ק מרן מצאנז זצוק"ל היה מספר את אשר חידש בזה כד הוי…

הערות בחיוב סומא במצוות

מרן הרב אשר וייס

ועיני ישראל כבדו מזוקן לא יוכל לראות (בראשית מ"ח י') א הנה מצינו דאבותינו הקדושים יצחק ויעקב לעת זקנתם כבדו עיניהם ולא יכלו לראות ויש לעיין בדינם לשיטת ר' יהודה דסומא פטור מן המצוות (ב"ק פ"ז ע"א), והנה לגבי יעקב לא מבואר אם היה סומא ממש ואפשר דאף דכבדו עיניו ולא יכול היה להכיר בין…

מצוה לקיים דברי המת וכבוד אב במותו (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

ויאמר השבעה לי וישבע לו וגו' (בראשית מ"ז ל"א). א הנה מבואר דיוסף נשבע ליעקב לקיים ציוויו להעלותו לארץ ישראל לאחר מותו, ובנדרים (ח' ע"א) אמרינן דהנשבע לקיים המצוה או לבטלו אין שבועתו חלה דמושבע ועומד הוא מהר סיני, ורק אם נדר לקיים או לבטל המצוה נדרו חל דהוי איסור חפצא משא"כ בשבועה, וא"כ צ"ב…

הפסק בקריאת שמע

מרן הרב אשר וייס

ויאסר יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גשנה, וירא אליו ויפל על צואריו ויבך על צואריו עוד וכתב רש"י וז"ל: "אבל יעקב לא נפל על צוארי יוסף ולא נשקו ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמע" (מ"ו כ"ט). א יש לעיין, דהנה כתב המחבר (סי' ס"ו ס"א) דשרי להפסיק בקר"ש מפני הכבוד, וז"ל: "בין הפרקים שואל…

כבוד אביו וכבוד זקנו (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק (בראשית מ"ו א'). "חייב אדם בכבוד אביו יותר מבכבוד זקנו לפיכך תלה ביצחק ולא באברהם" (רש"י בשם המדרש). א פסק המהרי"ק (שורש ל') דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו, דלא מצינו בשום מקום שיהיה חייב בכבודו, והביאו הרמ"א (יו"ד סימן ר"מ סכ"ד),…

גונב איש ומכרו (תש"ס)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה (מ"ה ד') א הנה יש לעיין בפרשה זו של מכירת יוסף בסוגיא דגונב איש ומכרו, אם מצד דין בן נח ואם מצד דין ישראל לאור דברי חז"ל שהאבות קיימו כל התורה עד שלא ניתנה וביארנו במק"א שכך נהגו אחריהם…

דין ערב (תשנ"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

כי עבדך ערב את הנער מעם אביו (מ"ד ל"ב) א הנה בב"ב (קע"ג ע"ב) למדו מיהודה שערב לאביו דערב משתעבד דבר תורה, ונחלקו הראשונים והאחרונים בסוגיא עמוקה זו דשעבוד הערב מה יסודה גדרה ומהותה של שעבוד זה. הנה ביסוד דין ערב כתב במחנה אפרים הלכות ריבית (סי' י"א) דנחלקו בו הראשונים, דהרמב"ם כתב (פ"ה מאישות…

משפט שלמה – בדין משפט לפי אומדן הלב

מרן הרב אשר וייס

ויאמר המלך גזרו את הילד החי לשנים ותנו את החצי לאחת ואת החצי לאחת ותאמר האשה אשר בנה החי וכו' בי אדני תנו לה את הילוד והמת לא תמיתהו וזאת אומרת גם לי גם לך לא יהיה, גזרו, ויען המלך ויאמר תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתהו, היא אמו, וישמעו כל ישראל את…

שותפין שגנבו אם כל אחד חייב בכולו

מרן הרב אשר וייס

ויאמר גם עתה כדבריכם כן הוא אשר ימצא אתו יהיה לי עבד ואתם תהיו נקיים (בראשית מ"ד י') וברש"י "מן הדין אמת כדבריכם כן הוא, שכולכם חייבים בדבר, עשרה שנמצאת גניבה ביד אחד מהם כולם נתפשים, אבל אני אעשה לכם לפנים משורת הדין". א הנה הרמב"ן חלק על רש"י וכתב "אבל יוסף אמר חלילה לי…