דין אחשביה במאכלות אסורות (תשסא)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה (ל"ב ל"ג) בחולין (צ"ו ע"ב) איתא: "האוכל מגיד הנשה כזית סופג את הארבעים". וכן כתב הרמב"ם (הל' מאכלות אסורות פ"ז ה"ב)  "האוכל מגיד הנשה הפנימי ממקום שעל הכף לוקה, ואם אכלו מחלבו…

איסור אכילת גיד הנשה

מרן הרב אשר וייס

על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה (בראשית ל"ב ל"ג) א בחולין (ק' ע"ב) נחלקו תנאי אי גיד הנשה נאסר לבני יעקב דכתיב "על כן לא יאכלו בנ"י", או דלא נאסר להם עד מתן תורה ופסוק זה נכתב במקומו…

עוד בענין גיד הנשה

מרן הרב אשר וייס

א כתב הרמב"ם (פ"ח ה"ה ממאכ"א) "האוכל גיד הנשה של בהמה וחיה טמאים פטור לפי שאינו נוהג בטמאה וכו' ואינו כאוכל משאר גופה שאין הגידים בכלל הבשר" הרי דאין איסור טמאה בגיד משום שאין בו בנותן טעם, ובה"ו כתב "האוכל ג"ה של נבילה או של טריפה או של עולה חייב שתים ומתוך שנכלל באיסור שאר…

טעם כעיקר(תשסב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א בפסחים (כ"א ע"ב) שנינו, אמר חזקיה מנין לחמץ בפסח שאסור בהנאה שנאמר לא יאכל חמץ, לא יהא בו היתר אכילה וכו' ופליגא דר' אבהו דאמר ר' אבהו כל מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל לא תאכלו אחד אי' אכילה ואחד אי' הנאה במשמע וכו'. והנה הרמב"ם בסהמ"צ (ל"ת קפ"ז) השריש לנו בענין איסורי אכילה…

מעשה מצוות של גוי (תשע"ב)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה (ל"ב ה') (עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי – רש"י) הנה הארכנו לעיל (סימן מ"ב) במה שאמרו דא"א קיים כל התורה עד שלא ניתנה והבאנו פנים שונות בביאור ענין זה. ויש לעיין באומות העולם לאחר שניתנה תורה אם…

יעקב ושתי אחיות וקיום המצוות ע"י האבות וז' מצוות ב"נ לאחר שניתנה תורה (תשנ"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה (ל"ב ה') (עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי – רש"י) הנה תמהו גדולי הדורות מראשוני הראשונים ועד אחרוני האחרונים על יעקב אבינו שנשא שתי אחיות אף דאמרו חז"ל (יומא כ"ח) דאברהם אבינו קיים כל התורה כולה עד שלא…

אין מערבין שמחה בשמחה (תשס"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה, מלא שבוע זאת ונתנה לך גם את זאת בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד שבע שנים אחרות (כ"ט כ"ו – כ"ז). "אין נושאין נשים במועד לא בתולות ולא אלמנות ולא מייבמין מפני ששמחה היא לו, וכו'. ר' אילא ר' לעזר בשם ר' חנניה על שם שאין…

גדול ת"ת יותר מכיבוד אב ואם (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

שכל אותן שנים שהיה יעקב אבינו בבית שם ועבר לא נענש (מגילה ט"ז ע"ב) א הנה יש לעיין וכי נצטוו בני נח על מצות כיבוד אב שיענשו עליה, ואף אם לאבות הקדושים היה דין ישראל מ"מ תורת משה עדיין לא ניתנה להם, ואף שקיימו כל התורה עד שלא ניתנה אך לא היה זה אלא כאינו…

צער וחולי במקום מצוה (תשנ"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א אחרי שביארנו (לעיל בסי' ל"ו) את גודל ההוצאה הממונית שאדם מחויב בה לקיים מצוות ה', יש לעיין במדת הצער והטורח שאדם צריך לקבל על עצמו כדי לקיים מצות עשה, ויסוד הספק האם יש ללמוד צער וטורח מממון שבו אמרו שאינו מבזבז יותר מחומש, או שמא אין גבול וקצבה למדת הצער והטורח שמחוייב כדי לקיים…

המבזבז אל יבזבז יותר מחומש במצוות ובפיקוח נפש (תשנ"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

כל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך (בראשית כ"ח כ"ב) א הנה הסמיכו חז"ל על פסוק זה את מה שתיקנו באושא דהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש וכמבואר בכתובות נ' ע"א, ונאמרו ג' דרכים ביסוד הדין ונבאר את הנלענ"ד. א. בשו"ת חת"ס (יו"ד סימן רכ"ט) כתב דמה"ת חייב לבזבז כל ממונו וחכמים פטרו מלבזבז יותר מחומש,…