מורא מקדש

מרן הרב אשר וייס

ויקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי. וירא ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים (כ"ח ט"ז -י"ז) "אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי שאם ידעתי לא ישנתי במקום קדוש כזה", (רש"י). ובבראשית רבתי לרבי משה הדרשן כתב "מפני מה נתירא…

מעילה בהקדש וכלי הדיוט לגבוה

מרן הרב אשר וייס

ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא… וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן אשר שם מראשתיו וישם אתה מצבה ויצק שמן על ראשה (כ"ח י"א – י"ח) ובילקוט שמעוני איתא: "הביט יעקב וראה את השמש וילן שם, שנאמר וילן שם כי בא השמש, לקח יעקב י"ב אבנים…

תפילת ערבית רשות (תשנ"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויפגע במקום" (כ"ח י"א), מכאן שיעקב תיקן תפלת ערבית (ברכות כ"ו ע"א) א נחלקו הראשונים במצות תפלה אם היא מן התורה או מדרבנן, דעת הרמב"ם (פ"א ה"א מהלכות תפלה) דמה"ת חייב אדם להתפלל בכל יום וכ"כ בספר המצות (מ"ע ה'), ומקור המצוה כפי שדרשו חז"ל בספרי (י"א י"ג), ובתענית (ב' ע"א) "לעבדו בכל לבבכם" (דברים…

דין נדרים ושבועות בבני נח (תשס"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכור את בכרתו ליעקב (כ"ה ל"ג) הנה חזינן פעמים רבות בספר בראשית דהיה מנהגם לישבע ולנדור אף קודם מתן תורה ("ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו שים נא ידך תחת ירכי ואשביעך בה' אלקי השמים ואלקי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני…

מכירת הבכורה (תש"ס)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וישבע לו וימכור את בכורתו ליעקב (כ"ה ל"ג) א הנה האריכו רבותינו הראשונים והאחרונים בסוגיא זו של מכירת הבכורה עד מאד ואף אני הקטן הארכתי בזה כמלקט אחר הקוצרים, ונבאר עוד כמה דרכים וחקרי דין בפרשה סתומה זו. הנה גדולי הדורות דנו בעיקר בשאלה איך חל הקנין על הבכורה והלא אין אדם מקנה דבר שלא…

מכירת הבכורה גרירה בקנינים

מרן הרב אשר וייס

א הנה כבר הארכנו פעמים רבות במה ששאלו הראשונים על מכירת הבכורה הלא אין הקנין חל על מכירה זו דהוי דבר שלא בא לעולם ועוד דעצם הבכורה דבר שאין בו ממש הוא, והנה בפירוש הטור הארוך על התורה בפרשה זו כתב בשם י"א לתרץ קושיא זו דיעקב ביקש לקנות יום אחד עפ"י דברי הגמ' בב"מ…

מכירת הבכורה בגדרי קנין סיטומתא וחליפין

מרן הרב אשר וייס

הנה הארכנו לעיל (סי' ל') לבאר דיעקב אבינו קנה את הבכורה בשני קנינים שיש מרבותינו הראשונים שחידשו דמהני בדבר שלא בא לעולם, קנין סיטומתא וקנין חליפין, ונבאר במה שאני קנינים אלו מכל שאר קנינים שבהם קיי"ל דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. הנה מצינו בדברי רבותנו הראשונים דיש אומרים דקנין סיטומתא מהני אף בדבר…

מכירת הבכורה (תש"ס)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי (בראשית כ"ה ל"א) הנה ידוע מה שהאריכו הראשונים והאחרונים בענין מכירת הבכורה, כיון דאין זכויות הבכורה שייכי בחיי האב איך חל הקנין הרי זה דבר שלא בא לעולם וקיי"ל כרבנן דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, וכן פסק הרמב"ם (פכ"ב מהל' מכירה ה"א), והאריכו האחרונים בזה כמבואר…

ברכת אירוסין (תש"ס)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א הנה מצינו בדברי חז"ל כמה דרכים בשליחותו של אליעזר עבד אברהם. א' התוס' בכתובות (ז' ע"ב) הביאו ממס' כלה בפירוש הכתוב (כ"ד, ס') "ויברכו את רבקה" דהכוונה לברכת אירוסין, ולשיטתם מוכח שאליעזר שליח היה וקידש את רבקה בשליחותו של יצחק ולכן בירכו ברכת אירוסין. ב' בפרקי דר' אליעזר (פרק ט"ז) פירשו ברכה זו כברכת…

ברכת אירוסין ונוסח הברכה (תשע"ג)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחותנו את היי לאלפי רבבה (בראשית כ"ד ס'). א כתבו התוס' כתובות (ז' ע"ב) דבמסכת כלה ילפינן ברכת אירוסין מפסוק זה, וכתבו דלפי"ז יש להוכיח דאף במקדש ע"י שליח מברכין ברכת אירוסין, שהרי אליעזר קידש את רבקה בשליחות אדונו, ושוב כתבו דמסתמא הוי אסמכתא ואין להוכיח מכך דמברכין ברכת אירוסין…