קידושי רבקה וברכות ארוסין

מרן הרב אשר וייס

כי אל ארצי ואל מולדתי תלך ולקחת אשה לבני ליצחק וגו' ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחותנו את היי לאלפי רבבה וגו' (בראשית כ"ד). א הנה יש לעיין במהות שליחות אליעזר, האם היה שליח לקידושין, או שמא שליח לנישואין היה ואפשר דהיה שליח לתרוויהו, או שמא לא היה כלל שליח לא לקידושין ולא לנישואין אלא…

כסף קנין וכסף קידושין (תשע"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

נתתי כסף השדה קח ממני (כ"ג י"ג) הנה בריש מסכת קידושין למדנו דאשה נקנית בכסף מקנין שדה עפרון ויש מן האחרונים שנקטו דכיון דילפינן כסף קידושין מכסף קנין יש לדמותן גם בדיניהם ופרטיהם, ולענ"ד מסתבר טפי דלא דמיא כסף קידושין וכסף קנין להדדי ולא למדנו משדה עפרון אלא דכונת "כי יקח" דאשה לכסף, ונבאר את…

קנין שדה עפרון (תשס"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

גר ותושב אנכי עמכם תנו לי אחוזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני (כ"ג ד') כבר מילתי אמורה פעמים רבות דיש ברבותינו הראשונים והאחרונים ב' דרכים בביאור הא דאמרו חז"ל: "קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה" (קידושין פ"ב ע"א, יומא כ"ח ע"ב). יש שפי' דברים כפשוטן דהאבות השיגו וקיימו כל התורה והמסורה…

לקט באורי הלכה בעקידת יצחק

מרן הרב אשר וייס

ויהי אחר הדברים האלה… ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק… והעלהו שם לעולה (כ"ב א'-י"ט) הנה מצינו בדברי חז"ל שלמדו הלכתא גבירתא לדורות עולם מעקידת יצחק, כגון הא דזריזין מקדימין למצוות שלמדוהו מ"וישכם אברהם בבוקר" (פסחים ד' ע"א ויומא כ"ח ע"ב), ומה דשומעין בקול נביא מוחזק אפילו לעבור על דברי…

זריזין מקדימין למצוות (תשס"ג)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וישכם אברהם בבקר ויחבוש את חמורו (כ"ב ג') א מכאן למדו (פסחים ד' ע"א, יומא כ"ח ע"ב) דזריזין מקדימין למצוות. ובילקוט שמעוני איתא דילפינן הלכה זו מפרשת הפיכת סדום ועמורה דכתיב "וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'" (י"ט כ"ז). ובפסיקתא ילפינן מפרשת הכנסת אורחים דאברהם, דכתיב "וימהר אברהם האהלה אל…

זריזין מקדימין למצוות, אין מעבירין על המצוות (תשס"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וישכם אברהם בבוקר ויחבש את חמרו (בראשית כ"ב ג') א הנה חמשה מקורות מצינו בפרשה זו להלכתא רבתא דא דזריזין מקדימין, ונפרטם. בפסחים (ד' ע"א) וביומא (כ"ח ע"ב) ילפינן מפסוק זה דזריזין מקדימין למצוות, דנזדרז אברהם אבינו לקיים ציווי הבורא, ובאמת מצינו בחז"ל עוד שתי מקורות למצוה זו ושלשתם בפרשתנו. ובילקוט איתא מקור אחר לזריזות…

מצות חינוך (תשנ"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט (בראשית י"ח י"ט) א הנה ידוע דחובת האב לחנך בנו המבוארת בריש ערכין "קטן היודע לשמור גוף נקי אביו קונה לו תפילין וכו'", מדרבנן הוא, ודבר זה מבואר במקומות רבים בש"ס ובפוסקים, והדברים פשוטים וידועים, אך לדידי נראה פשוט…

מצות בקור חולים (תש"ס)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וירא אליו ה' באלוני ממרא וגו' לבקר את החולה (רש"י י"ח א') א במקור מצוה זו מצינו כמה מקורות בדברי הגמ' ונפרטם אחת לאחת. א. בסוטה (י"ד ע"א) אמרו "אחרי ה' אלקיכם תלכו, וכי אפשר לו לאדם להלך אחר השכינה, והלא כבר נאמר כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא, אלא הלך אחר מדותיו של הקב"ה…

חקרי הלכות בדיני מילה – קדימה במילה (תשס"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

כבוד הרה"ג וכו' במי שנולדו לו תאומים א' נולד ביה"ש והשני לאחר צאת הכוכבים ושניהם נימולים ביום אחד איזה ימול הראשון. הנה מנהג העולם שמלים ראשון מי שנולד ראשון וכמובא בשו"ת ברית אברהם (סי' י"ד) ובשו"ת יד אליהו (סי' מ"א) ודבריהם הובאו בפתחי תשובה (יו"ד רס"ה סק"ט) וכתבו הטעם דכיון שהוא נכנס ראשון לחיוב המצוה…

מילה שאינה מחויבת אם יש בה איסור חובל

מרן הרב אשר וייס

זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר (בראשית י"ז י') א הנה דנו האחרונים באברהם אבינו למה לא קיים מצות מילה לפני שנצטוה כדרך שקיים כל שאר המצוות, וראיתי בפנים יפות בפרשתנו שכתב דכיון דגם לב"נ אסור לחבול בעצמו ממילא היה אסור לא"א למול לפני שנצטוה, ולמדנו מדבריו דהמל…