גדרי אישות בב"נ וגירושין בב"נ ומיתת הבעל בבן נח (תשנ"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ותשחת הארץ לפני האלקים (בראשית ו' י"א) וברש"י "לשון ערוה, כי השחית כל בשר את דרכו". א כתב הרמב"ם (פ"א מאישות ה"א) "קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לתוך ביתו וכו' ותהי' לו לאשה" ובמגיד משנה שם כתב "זה פשוט ומבואר בהרבה מקומות שלגויים בייחוד בעלמא…

דין גזילה פחות משו"פ ובגדר גזילה בישראל ובב"נ (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

בדין גזילה פחות משו"פ א ותשחת הארץ לפני האלקים ותמלא הארץ חמס (בראשית ו' י"א) פרש"י "ותשחת" הוא לשון גילוי עריות ועבודת כוכבים, ואעפ"כ לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, שנא' (ו' י"ג) "קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ". ובכלי יקר כתב וכן הוא בבראשית רבה…

דין גר תושב ושבע מצוות בני נח (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א כתב הרמב"ם (פ"ח מהלכות מלכים ה"י) "משה רבינו לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל וכו' וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל כל מצוות שנצטוה נח וכל מי שלא קיבל יהרג". והנה מה שכתב שנצטוו ישראל לכוף את אומות העולם לקיים מצוותיהן כתבו כן גם הרמב"ן והריטב"א (מכות דף…

תמים תהיה עם ה' אלקיך (תשס"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלקים התהלך נח" (ו' ט'). "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אני א-ל ש-די התהלך לפני והיה תמים" (י"ז א'). וכן הוא אומר (דברים י"ח י"ג): "תמים תהיה עם ה' אלקיך". א הנה הרמב"ם בספר המצוות השמיט מצות…

אין טוענין למסית

מרן הרב אשר וייס

ותאמר האשה הנחש השיאני ואוכל (בראשית ג' י"ג) א הנה למדו חז"ל הלכה מעונשו של נחש, בסנהדרין (כ"ט ע"א) שאמרו "אין טוענין למסית" שהרי הנחש  יכול הי' לטעון "דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין" ומכיון שלא טען כן לא טען לו הקב"ה  והענישו, הרי שאין טוענין להציל את המסית מעונשו. והש"ך בחושן משפט (סי'…

הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויקח ה' אלקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה (ב' ט"ו). א "ויניחהו בגן עדן לעבדה, שמא תאמר יש מלאכה  בגן עדן לפתח ולשדד את האדמה, והלא כל האילנות  נצמחים מאליהן וכו', אלא לעבדה ולשמרה לעסוק בדברי תורה ולשמור מצותיה, שנאמר 'לשמור את  דרך עץ החיים' כד"א 'עץ חיים היא למחזיקים בה' " (ילקוט…

נשים במצות פריה ורביה

מרן הרב אשר וייס

ביבמות (ס"ה ע"ב) נחלקו רבי יוחנן בן ברוקה וחכמים האם נשים מחויבות במצות פו"ר, דלריב"ב חייבות ולחכמים פטורות, והלכה כחכמים, וכמו שדרשו חז"ל מהפסוק (בראשית א' כ"ח) "ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה", ודרשינן איש שדרכו לכבוש חייב אשה שאין דרכה לכבוש פטורה, ואעפ"כ שנינו בקידושין (מ"א ע"א) "מצוה…

פריה ורביה בבני נח עבד ואשה

מרן הרב אשר וייס

ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומלאו את הארץ (בראשית א' כ"ח) א בפסוק זה נצטווינו במצות פריה ורביה ויש לעיין מי נתחייב במצוה זו, ונדון בשאלת חיובם של עבדים, בני נח, ונשים. הנה מצוה זו נאמרה לבני נח, ואעפ"כ שנינו בסנהדרין (נ"ט ע"א) "א"ר יוסי בר חנינא, כל מצוה שנאמרה לבני נח…

זמן מצות פריה ורביה

מרן הרב אשר וייס

ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ (בראשית א' כ"ח) א הנה זמן תחילת חיוב מצות פריה ורביה שנינו באבות (פרק ה' משנה כ"א) "בן שמונה עשרה לחופה", ונחלקו הראשונים בזמן זה, דעת הרמב"ם בפט"ו מהלכות אישות ה"ב דהיינו מבן שבע עשרה שנה ונכנס לשנת הי"ח, ודעת הטור (באהע"ז סי' א')…

מצות פריה ורביה

מרן הרב אשר וייס

"ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ" (בראשית א' כ"ח) א הנה מצות פריה ורביה מצוה גדולה היא וכמבואר בכמה מקומות בש"ס, (גיטין מ"א ע"ב, חגיגה ב' ע"ב, ב"ב י"ג ע"א) דלא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנאמר (ישעיה מ"ה י"ח) "לא תהו בראה לשבת יצרה", וכבר כתב החינוך במצוה א'…