הידור מצוה ומצות מילה

מרן הרב אשר וייס

זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר (בראשית י"ז י') הנה מבואר בשבת (קל"ג ע"ב) דאם פירש חוזר רק על ציצין המעכבין את המילה אבל כל זמן שלא פירש חוזר אף על ציצין שאין מעכבין משום "זה אלי ואנוהו" התנאה לפניו במצוות וכו' הא מני ר' יוסי היא דתנן…

מילה אי הוי מצות עשה שהזמן גרמא ובעונש כרת במצות מילה

מרן הרב אשר וייס

זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר (בראשית י"ז י') א בקידושין (כ"ט ע"א) ממעטינן אשה ממצות מילה דכתיב "כאשר צוה אותו אלוקים" ודרשינן אותו ולא אותה, והקשו התוס' אמאי בעינן קרא למעוטי תיפוק לי' דהוי מצות עשה שהזמן גרמא ותירצו דכיון דמיום השמיני ואילך אין החיוב נפסק לא…

שליחות במצוות – ובדין שליחות במילה

מרן הרב אשר וייס

זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר (בראשית י"ז י'). א נחלקו הפוסקים אם יכול האב למנות שליח למול את בנו, הש"ך (חו"מ סי' שפ"ב סק"ד) כתב וז"ל "ומדברי הרא"ש מוכח דמי שהוא מוהל אינו רשאי ליתן את בנו לאחר למולו, וחייב הוא בעצמו למולו, דומיא דכיסוי [הדם] מי…

מצות מילה וחיוב האם במילת בנה ולמה לא מל א"א עד שנצטוה ובשיטת הרמב"ם בציצין שאין מעכבין (תשנ"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר (בראשית י"ז י') בקידושין (כ"ט ע"א) מבואר דג' חיובים וזמנים חלוקים יש במצות מילה, דלכתחילה החיוב על האב למול את בנו כדכתיב (בראשית כ"א ד') "וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר צוה אותו אלוקים", ואם לא מל אותו אביו…

מצות מילה וגדרה וגדר המילה גילוי או הסרה

מרן הרב אשר וייס

זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר…והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם (בראשית י"ז י' י"ג). א הנה כבר האריכו האחרונים במצות מילה אם עיקרה בעצם המעשה דהיינו החיתוך  והפריעה, או בתוצאות המעשה דהיינו שיהיה מהול וחתום באות ברית קודש. וכבר מילתי אמורה דבאמת מצינו בזה ג' דרכי הבנה, א'…

איסור רציחה בבני נח (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

שופך דם האדם באדם דמו ישפך כי בצלם אלקים עשה את האדם (בראשית ט' ו'). א הנה מפסוק זה למדנו דבני נח נצטוו על הרציחה סנהדרין (נ"ו ע"ב), ויש כמה נפ"מ בין איסור רציחה בישראל לאיסור רציחה בב"נ שנלמד מפרשתנו, כגון מה דב"נ נצטוו על העוברין סנהדרין (נ"ז ע"ב) ומה דחייבין ב"נ אף בהורג ע"י…

נכרי ששבת חייב מיתה (תש"ס)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויום ולילה לא ישבתו (בראשית ח' כ"ב) א בסנהדרין (נ"ח ע"ב) מבואר דמלבד ז' מצוות שנצטוו בהן בני נח בשב ואל תעשה ישנן מצוות נוספות שנצטוו בקום ועשה, ואחד מהם דאסור לשבות ממלאכה ביום השבת ואם שבת חייב מיתה וילפינן זאת מקרא ד"יום ולילה לא ישבותו", עוד מבואר שם דלאו דוקא ביום השבת אלא הוא…

גדרי אישות בב"נ וגירושין בב"נ ומיתת הבעל בבן נח (תשנ"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ותשחת הארץ לפני האלקים (בראשית ו' י"א) וברש"י "לשון ערוה, כי השחית כל בשר את דרכו". א כתב הרמב"ם (פ"א מאישות ה"א) "קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לתוך ביתו וכו' ותהי' לו לאשה" ובמגיד משנה שם כתב "זה פשוט ומבואר בהרבה מקומות שלגויים בייחוד בעלמא…

דין גזילה פחות משו"פ ובגדר גזילה בישראל ובב"נ (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

בדין גזילה פחות משו"פ א ותשחת הארץ לפני האלקים ותמלא הארץ חמס (בראשית ו' י"א) פרש"י "ותשחת" הוא לשון גילוי עריות ועבודת כוכבים, ואעפ"כ לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, שנא' (ו' י"ג) "קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ". ובכלי יקר כתב וכן הוא בבראשית רבה…

דין גר תושב ושבע מצוות בני נח (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א כתב הרמב"ם (פ"ח מהלכות מלכים ה"י) "משה רבינו לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל וכו' וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל כל מצוות שנצטוה נח וכל מי שלא קיבל יהרג". והנה מה שכתב שנצטוו ישראל לכוף את אומות העולם לקיים מצוותיהן כתבו כן גם הרמב"ן והריטב"א (מכות דף…