תמים תהיה עם ה' אלקיך (תשס"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"אלה תולדות נח נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלקים התהלך נח" (ו' ט'). "ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא ה' אל אברם ויאמר אליו אני א-ל ש-די התהלך לפני והיה תמים" (י"ז א'). וכן הוא אומר (דברים י"ח י"ג): "תמים תהיה עם ה' אלקיך". א הנה הרמב"ם בספר המצוות השמיט מצות…

אין טוענין למסית

מרן הרב אשר וייס

ותאמר האשה הנחש השיאני ואוכל (בראשית ג' י"ג) א הנה למדו חז"ל הלכה מעונשו של נחש, בסנהדרין (כ"ט ע"א) שאמרו "אין טוענין למסית" שהרי הנחש  יכול הי' לטעון "דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין" ומכיון שלא טען כן לא טען לו הקב"ה  והענישו, הרי שאין טוענין להציל את המסית מעונשו. והש"ך בחושן משפט (סי'…

הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויקח ה' אלקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה (ב' ט"ו). א "ויניחהו בגן עדן לעבדה, שמא תאמר יש מלאכה  בגן עדן לפתח ולשדד את האדמה, והלא כל האילנות  נצמחים מאליהן וכו', אלא לעבדה ולשמרה לעסוק בדברי תורה ולשמור מצותיה, שנאמר 'לשמור את  דרך עץ החיים' כד"א 'עץ חיים היא למחזיקים בה' " (ילקוט…

נשים במצות פריה ורביה

מרן הרב אשר וייס

ביבמות (ס"ה ע"ב) נחלקו רבי יוחנן בן ברוקה וחכמים האם נשים מחויבות במצות פו"ר, דלריב"ב חייבות ולחכמים פטורות, והלכה כחכמים, וכמו שדרשו חז"ל מהפסוק (בראשית א' כ"ח) "ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה", ודרשינן איש שדרכו לכבוש חייב אשה שאין דרכה לכבוש פטורה, ואעפ"כ שנינו בקידושין (מ"א ע"א) "מצוה…

פריה ורביה בבני נח עבד ואשה

מרן הרב אשר וייס

ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומלאו את הארץ (בראשית א' כ"ח) א בפסוק זה נצטווינו במצות פריה ורביה ויש לעיין מי נתחייב במצוה זו, ונדון בשאלת חיובם של עבדים, בני נח, ונשים. הנה מצוה זו נאמרה לבני נח, ואעפ"כ שנינו בסנהדרין (נ"ט ע"א) "א"ר יוסי בר חנינא, כל מצוה שנאמרה לבני נח…

זמן מצות פריה ורביה

מרן הרב אשר וייס

ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ (בראשית א' כ"ח) א הנה זמן תחילת חיוב מצות פריה ורביה שנינו באבות (פרק ה' משנה כ"א) "בן שמונה עשרה לחופה", ונחלקו הראשונים בזמן זה, דעת הרמב"ם בפט"ו מהלכות אישות ה"ב דהיינו מבן שבע עשרה שנה ונכנס לשנת הי"ח, ודעת הטור (באהע"ז סי' א')…

מצות פריה ורביה

מרן הרב אשר וייס

"ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ" (בראשית א' כ"ח) א הנה מצות פריה ורביה מצוה גדולה היא וכמבואר בכמה מקומות בש"ס, (גיטין מ"א ע"ב, חגיגה ב' ע"ב, ב"ב י"ג ע"א) דלא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנאמר (ישעיה מ"ה י"ח) "לא תהו בראה לשבת יצרה", וכבר כתב החינוך במצוה א'…

דין מה שקנה עבד קנה רבו (תשנ"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" (בראשית א' א') א כתב רש"י "שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ובפירוש הריב"א על התורה הקשה בשם ר"ת מאורליינ"ש, הלא…

מחיקת השם (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויאמר יעקב אל יוסף א-ל ש-די נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אותי" (מ"ח ג') הנה ידוע מה שדן הגרעק"א בשו"ת סימן ע' בס"ת שנמצא כתוב בו "ואמר יעקב א-ל שדי נראה אלי" וחסרות התיבות "ויאמר יעקב אל יוסף א-ל שדי". וספק אם הסופר דילג תיבות אל יוסף ונמצא שמה שכתב "אל שדי" היינו שם ה', או שמא דילג הסופר…

מכירת יוסף (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א "ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה" (מ"ה ד') וכן ישראל אלמלא שלמדו לקיסר תורה לא היו באים לידי כך אלא שלמדו תורה לקיסר. פעם אחת היה יושב ועוסק בתורה ומצא כתוב וגונב איש ומכרו וגו' (שמות כ"א ט"ז) והלך וטח הבית כלו בנעלים ודבקם…