נשים במצות פריה ורביה

מרן הרב אשר וייס

ביבמות (ס"ה ע"ב) נחלקו רבי יוחנן בן ברוקה וחכמים האם נשים מחויבות במצות פו"ר, דלריב"ב חייבות ולחכמים פטורות, והלכה כחכמים, וכמו שדרשו חז"ל מהפסוק (בראשית א' כ"ח) "ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה", ודרשינן איש שדרכו לכבוש חייב אשה שאין דרכה לכבוש פטורה, ואעפ"כ שנינו בקידושין (מ"א ע"א) "מצוה…

פריה ורביה בבני נח עבד ואשה

מרן הרב אשר וייס

ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומלאו את הארץ (בראשית א' כ"ח) א בפסוק זה נצטווינו במצות פריה ורביה ויש לעיין מי נתחייב במצוה זו, ונדון בשאלת חיובם של עבדים, בני נח, ונשים. הנה מצוה זו נאמרה לבני נח, ואעפ"כ שנינו בסנהדרין (נ"ט ע"א) "א"ר יוסי בר חנינא, כל מצוה שנאמרה לבני נח…

זמן מצות פריה ורביה

מרן הרב אשר וייס

ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ (בראשית א' כ"ח) א הנה זמן תחילת חיוב מצות פריה ורביה שנינו באבות (פרק ה' משנה כ"א) "בן שמונה עשרה לחופה", ונחלקו הראשונים בזמן זה, דעת הרמב"ם בפט"ו מהלכות אישות ה"ב דהיינו מבן שבע עשרה שנה ונכנס לשנת הי"ח, ודעת הטור (באהע"ז סי' א')…

מצות פריה ורביה

מרן הרב אשר וייס

"ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים פרו ורבו ומלאו את הארץ" (בראשית א' כ"ח) א הנה מצות פריה ורביה מצוה גדולה היא וכמבואר בכמה מקומות בש"ס, (גיטין מ"א ע"ב, חגיגה ב' ע"ב, ב"ב י"ג ע"א) דלא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנאמר (ישעיה מ"ה י"ח) "לא תהו בראה לשבת יצרה", וכבר כתב החינוך במצוה א'…

דין מה שקנה עבד קנה רבו (תשנ"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ" (בראשית א' א') א כתב רש"י "שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים הם אומרים להם כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ובפירוש הריב"א על התורה הקשה בשם ר"ת מאורליינ"ש, הלא…

מחיקת השם (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויאמר יעקב אל יוסף א-ל ש-די נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אותי" (מ"ח ג') הנה ידוע מה שדן הגרעק"א בשו"ת סימן ע' בס"ת שנמצא כתוב בו "ואמר יעקב א-ל שדי נראה אלי" וחסרות התיבות "ויאמר יעקב אל יוסף א-ל שדי". וספק אם הסופר דילג תיבות אל יוסף ונמצא שמה שכתב "אל שדי" היינו שם ה', או שמא דילג הסופר…

מכירת יוסף (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א "ויאמר יוסף אל אחיו גשו נא אלי ויגשו ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה" (מ"ה ד') וכן ישראל אלמלא שלמדו לקיסר תורה לא היו באים לידי כך אלא שלמדו תורה לקיסר. פעם אחת היה יושב ועוסק בתורה ומצא כתוב וגונב איש ומכרו וגו' (שמות כ"א ט"ז) והלך וטח הבית כלו בנעלים ודבקם…

האם צריך אדם לוותר על הידור כדי לזכות חבירו בקיום מצוה (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

כתב המגן אברהם בסימן תרע"א ס"ק א' "אם יש לו שמן בצמצום ולחבירו אין כלל, מוטב שידליק בכל לילה א' ויתן גם לחבירו", והביאו המשנ"ב בס"ק ו'. יש לעיין אם הלכה זו נאמרה רק בנר חנוכה ומשום מעלת פרסומי ניסא, או שמא כלל הוא בכל המצוות דלעולם יש על האדם לוותר על הידור מצוה כדי…

איסור אכילת גיד הנשה(תשע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה  (בראשית ל"ב ל"ג) הנה נחלקו תנאי ואמוראי בחולין (צ"ט ע"ב וק' ע"ב) אם יש בגידין בנותן טעם או לא, וקי"ל כמ"ד דאין בגידין בנותן טעם וכן פסק הרמב"ם (פט"ו מה' מאכלות אסורות…

שיעור ההוצאות בקיום המצוות (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

כל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך (בראשית כ"ח כ"ב)                 המבזבז על יבזבז יותר מחומש  (כתובות נ')                            הנה הארכנו במנח"א בראשית סימן ל"ח בסוגיא זו שעיקרה בהלכות צדקה, והיום נעסוק בהוצאות שחייב אדם להוציא בקיום המצוות. הנה מקור הלכה זו בב"ק ט' ע"ב. "א"ר זירא אמר רב הונא: במצוה – עד שליש. מאי שליש? אילימא…