נר איש וביתו ובגדרי ההידור בנר חנוכה (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א הנה ידוע מה שעמדו האח' על דברי הרמ"א שכתב בסימן תרע"א סעי' ב' דכל אחד מבני הבית מדליק למהדרין, דמלשון הרמב"ם בפ"ד מחנוכה הלכה א'-ב' משמע דמי שמדליק נר ראשון מדליק את כל הנרות דכתב ש"מדליק נרות כמנין אנשי ביתו", ולמה נטה הרמ"א ממשמעות דברי הרמב"ם. וידועים דברי הגרי"ז בספרו על הרמב"ם, דהרמב"ם והרמ"א…

זמן הדלקת נר חנוכה (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

חקרי הלכות בזמן הדלקת נר חנוכה הנה שאלות רבות מתעוררות בענין זמני ההדלקה בנ"ח ואבאר את עיקרי הדברים וסדר הקדימה לענ"ד. שנינו בשבת כ"א ע"ב מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. ונחלקו הראשונים בביאור מה שאמרו משתשקע חמה האם הכונה לתחלת שקיעה או לסופה דהיינו צאת הכוכבים, בלשון הרמב"ם בפ"ד ה"ה משמע דהכונה…

גדרי ההזנה בדיני התורה(תשסט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה" (ל"ג ל"ג). הנה הארכנו בהזדמנויות רבות בגדרי מאכלות אסורות בכלל ובדיני גיד הנשה בפרט. היום נעסוק במהות ענין האכילה בדיני התורה, פרטיו ודקדוקיו. גדרי ההלכה בהזנה שלא ע"י אכילה בענין אדם שהוציאו…

גדולה עבירה לשמה (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה" (ל' ג'). א הנה מצאנו בדברי הגמ' (נזיר כ"ג ע"ב ויבמות ק"ג ע"א) "גדולה עבירה לשמה דכתיב 'מנשים באהל תבורך יעל אשת חבר הקיני' מנשים באהל תבורך, מאן נשים שבאהל, שרה רבקה רחל ולאה… והא קמתהניא מעבירה, א"ר יוחנן כל טובתן של…

אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"מכרה כיום את בכרתך לי" (כ"ה ל"א). הנה כבר הארכנו במכירת הבכורה במה שהקשו דהלא הוי דשלב"ל, ודנתי בכללי הלכה זו ופרטיה, ונדון עוד בגוף הסוגיה ודקדוקיה. הנה נחלקו תנאי ואמוראי בכמה מקומות בש"ס אם אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ונבאר עיקר הלכה זו, פרטיה ודקדוקיה. ביבמות צ"ג ע"א נחלקו ר' הונא ור' נחמן…

ברכת אירוסין

מרן הרב אשר וייס

ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחותנו את היי לאלפי רבבה (בראשית כ"ד ס').   א כתבו התוס' כתובות (ז' ע"ב) דבמסכת כלה ילפינן ברכת אירוסין מפסוק זה, וכתבו דלפי"ז יש להוכיח דאף במקדש ע"י שליח מברכין ברכת אירוסין, שהרי אליעזר קידש את רבקה בשליחות אדונו, ושוב כתבו דמסתמא הוי אסמכתא ואין להוכיח מכך דמברכין ברכת…

בעניני תפילה (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'". (י"ט כ"ז) א "רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפלות אבות תקנום רבי יהושע בן לוי אמר תפלות כנגד תמידין תקנום. תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא ותניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי תניא כוותיה דרבי יוסי בר' חנינא אברהם תקן תפלת שחרית שנאמר וישכם…

אם מילה בזמנה נדחית ע"י קבלת תוספת שבת (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

כבוד ידיד נפשי הרב הגאון המופלג מאד ר' שלמה אנגלרד, רמות רב שלום עד בלי ירח. נהניתי עד למאוד מקונטרסו הנפלא והמקיף שיש בו גם הבנה יסודית, גם היקף גדול, גם סדר נפלא וגם בהירות בהרצאת הדברים, יישר חילי' ויה"ר שיזכה להפיץ מעינותיו חוצה ולהרביץ תורה בישראל. אמנם לענ"ד נראה שלא כמסקנתו, ואבאר בקיצור את…

שבע מצוות ב"נ גדריהן ועונשן (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"שופך דם האדם באדם דמו ישפך" (ט' ו'). "משה רבינו לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל שנאמר מורשה קהילת יעקב, ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות שנאמר ככם כגר. אבל מי שלא רצה אין כופין אותו לקבל תורה ומצוות. וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל כל מצוות שנצטוה נח וכל…

ויכלו וברכת מעין שבע בליל שבת קודש (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויכלו השמים והארץ וכל צבאם וכו' (ב' א') א"ר המנונא כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית שנאמר ויכולו אל תקרי ויכולו אלא ויכלו (שבת קי"ט ע"ב) א   הנה מבואר בשו"ע (רס"ח סעיף א') דצריך לומר ויכלו בתפלת ליל שבת קודש, ושם (סעיף ז') איתא "חוזרים…