מצוה לקיים דברי המת (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

ויעשו בניו לו כן כאשר צום (נ' י"ב) א הנה נחלקו האחרונים בדין מצוה לקיים דברי המת אם הוי קנין או מצוה בעלמא ולכאורה יש ראיות מדברי הראשונים לכאן ולכאן ואעיר בזה את הנלענ"ד. הקשו התוס' בגיטין (י"ג ע"א) למה לא פירשו את סיפא דמתניתין "תנו מנה לפלוני ומת יתנו לאחר מיתה" משום מצוה לקיים…

כבוד אביו וכבוד זקנו (תשס"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק" (בראשית מ"ו א'). "חייב אדם בכבוד אביו יותר מבכבוד זקנו לפיכך תלה ביצחק ולא באברהם" (רש"י בשם המדרש).   א   פסק המהרי"ק (שורש ל') דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו, דלא מצינו בשום מקום שיהיה חייב בכבודו, והביאו הרמ"א (יו"ד סימן…

הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת (תשס"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ומדליקין ומברכין בבית הכנסת משום פרסומי ניסא" (תרע"א סעיף ז').   א   הנה כתב שם המשנה ברורה (ס"ק מ"ד) דאעפ"י שאין הדלקה בביהכ"נ מדינא אלא מנהגא היא מ"מ מברכים עליה כשם שמברכין על ההלל בראש חודש. והדברים תימה, הלא בהלכה זו אם מברכין על ההלל בר"ח נחלקו הראשונים, דעת הרמב"ם בפי"א הלכה ט"ז מברכות,…

חנוכה – הפסק בברכות (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א חנוכה מי שכבר בירך על הדלקת נר חנוכה ואחד מילדי הבית הפיל את החנוכיה ונשפך השמן ונכבו הנרות. האם עדיף שידליק במנורה מוכנה של אחד מבני הבית או יתקן שוב נרותיו ויתן שמן חדש, והאם צריך לחזור ולברך או יוצא יד"ח ע"י ברכתו הראשונה.   הנה לא זכרתי מדברי הפוסקים שידונו בשאלה זו ממש…

לתת הצעירה לפני הבכירה (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה" (כ"ט כ"ו). "ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים" (במדבר (ל"ו י"א). "ואלה שמות בנתיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה" (במדבר כ"ז א'). "להלן מנאן הכתוב דרך גדולתן וכאן דרך חכמתן, מסייעא ליה לרבי אמי דא"ר אמי בישיבה הלך אחר חכמה במסיבה הלך…

קנין הנעשה מתוך לחץ (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף. ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי. ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה. ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב….

כניסת כהנים למערת המכפלה (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחזת קבר מאת בני חת" (כ"ג ז').   ר"ח מרחשון תש"ס כבוד הרה"ג… במה ששאל לדעתי אם מותר לכהנים ליכנס למערת המכפלה כדי לשפוך שיח בקברי האבות. לא אוכל לומר בזה דבר ברור מכיון שלא נתברר לי בירור גמור פרטי המבנה. אך זאת ידעתי שיש קומה שלימה מתחת לקומה…

זריזין מקדימין למצוות (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וישכם אברהם בבוקר ויחבש את חמרו" (בראשית כ"ב ג'). הנה חמשה מקורות יש בפרשה זו להלכה רבתא זו דזריזין מקדימין ונפרטם.   א   בפסחים ד' ע"א וביומא כ"ח ע"ב למדו דזריזין מקדימין למצוות מפרשת העקידה דאברהם אבינו נזדרז לקיים ציווי הבורא, כדכתיב וישכם אברהם בבוקר. ובילקוט איתא מקור אחר לזריזות במצוות וכן כתב הגהות…

מילת הגר (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ואת הנפש אשר עשו בחרן" (י"ב ה'). "אברהם מגייר את האנשים שרה מגיירת את הנשים" (רש"י שם). "המול לכם כל זכר" (י"ז י').   הנה יש לעיין במילת הגר, האם היא חלק ממעשה הגירות וכפשטות לשון חז"ל ביבמות (מ"ו ע"ב) "שכן אבותינו לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים", או שמא אין הגר נכנס…

הריגת עובר והצלתו (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"שופך דם האדם באדם דמו ישפך" (ט' ו'). דרשו חז"ל (סנהדרין נ"ז ע"ב) דבני נח נהרגים על העוברים "איזהו אדם שהוא באדם זה העובר". הרי דרק בדין בני נח ההורג עובר דינו כרוצח ולא בדין ישראל. ומ"מ כתבו התוס' (בנהדרין נ"ט ע"א, חולין ל"ג ע"א) דגם ישראל נצטוו שלא להרוג את העוברים שהרי אמרו חז"ל…