גדולה עבירה לשמה (תשס”ט)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה” (ל’ ג’). א הנה מצאנו בדברי הגמ’ (נזיר כ”ג ע”ב ויבמות ק”ג ע”א) “גדולה עבירה לשמה דכתיב ‘מנשים באהל תבורך יעל אשת חבר הקיני’ מנשים באהל תבורך, מאן נשים שבאהל, שרה רבקה רחל ולאה… והא קמתהניא מעבירה, א”ר יוחנן כל טובתן של…

אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם (תשס”ט)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“מכרה כיום את בכרתך לי” (כ”ה ל”א). הנה כבר הארכנו במכירת הבכורה במה שהקשו דהלא הוי דשלב”ל, ודנתי בכללי הלכה זו ופרטיה, ונדון עוד בגוף הסוגיה ודקדוקיה. הנה נחלקו תנאי ואמוראי בכמה מקומות בש”ס אם אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ונבאר עיקר הלכה זו, פרטיה ודקדוקיה. ביבמות צ”ג ע”א נחלקו ר’ הונא ור’ נחמן…

ברכת אירוסין

מרן הרב אשר וייס

ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחותנו את היי לאלפי רבבה (בראשית כ”ד ס’).   א כתבו התוס’ כתובות (ז’ ע”ב) דבמסכת כלה ילפינן ברכת אירוסין מפסוק זה, וכתבו דלפי”ז יש להוכיח דאף במקדש ע”י שליח מברכין ברכת אירוסין, שהרי אליעזר קידש את רבקה בשליחות אדונו, ושוב כתבו דמסתמא הוי אסמכתא ואין להוכיח מכך דמברכין ברכת…

בעניני תפילה (תשס”ט)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם את פני ה'”. (י”ט כ”ז) א “רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפלות אבות תקנום רבי יהושע בן לוי אמר תפלות כנגד תמידין תקנום. תניא כוותיה דרבי יוסי ברבי חנינא ותניא כוותיה דרבי יהושע בן לוי תניא כוותיה דרבי יוסי בר’ חנינא אברהם תקן תפלת שחרית שנאמר וישכם…

אם מילה בזמנה נדחית ע”י קבלת תוספת שבת (תשס”ט)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

כבוד ידיד נפשי הרב הגאון המופלג מאד ר’ שלמה אנגלרד, רמות רב שלום עד בלי ירח. נהניתי עד למאוד מקונטרסו הנפלא והמקיף שיש בו גם הבנה יסודית, גם היקף גדול, גם סדר נפלא וגם בהירות בהרצאת הדברים, יישר חילי’ ויה”ר שיזכה להפיץ מעינותיו חוצה ולהרביץ תורה בישראל. אמנם לענ”ד נראה שלא כמסקנתו, ואבאר בקיצור את…

שבע מצוות ב”נ גדריהן ועונשן (תשס”ט)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“שופך דם האדם באדם דמו ישפך” (ט’ ו’). “משה רבינו לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל שנאמר מורשה קהילת יעקב, ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות שנאמר ככם כגר. אבל מי שלא רצה אין כופין אותו לקבל תורה ומצוות. וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל כל מצוות שנצטוה נח וכל…

ויכלו וברכת מעין שבע בליל שבת קודש (תשס”ט)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

ויכלו השמים והארץ וכל צבאם וכו’ (ב’ א’) א”ר המנונא כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב”ה במעשה בראשית שנאמר ויכולו אל תקרי ויכולו אלא ויכלו (שבת קי”ט ע”ב) א   הנה מבואר בשו”ע (רס”ח סעיף א’) דצריך לומר ויכלו בתפלת ליל שבת קודש, ושם (סעיף ז’) איתא “חוזרים…

מצוה לקיים דברי המת (תש”ע)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

ויעשו בניו לו כן כאשר צום (נ’ י”ב) א הנה נחלקו האחרונים בדין מצוה לקיים דברי המת אם הוי קנין או מצוה בעלמא ולכאורה יש ראיות מדברי הראשונים לכאן ולכאן ואעיר בזה את הנלענ”ד. הקשו התוס’ בגיטין (י”ג ע”א) למה לא פירשו את סיפא דמתניתין “תנו מנה לפלוני ומת יתנו לאחר מיתה” משום מצוה לקיים…

כבוד אביו וכבוד זקנו (תשס”ז)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק” (בראשית מ”ו א’). “חייב אדם בכבוד אביו יותר מבכבוד זקנו לפיכך תלה ביצחק ולא באברהם” (רש”י בשם המדרש).   א   פסק המהרי”ק (שורש ל’) דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו, דלא מצינו בשום מקום שיהיה חייב בכבודו, והביאו הרמ”א (יו”ד סימן…

הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת (תשס”ד)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“ומדליקין ומברכין בבית הכנסת משום פרסומי ניסא” (תרע”א סעיף ז’).   א   הנה כתב שם המשנה ברורה (ס”ק מ”ד) דאעפ”י שאין הדלקה בביהכ”נ מדינא אלא מנהגא היא מ”מ מברכים עליה כשם שמברכין על ההלל בראש חודש. והדברים תימה, הלא בהלכה זו אם מברכין על ההלל בר”ח נחלקו הראשונים, דעת הרמב”ם בפי”א הלכה ט”ז מברכות,…