אם מילה בזמנה נדחית ע"י קבלת תוספת שבת (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

כבוד ידיד נפשי הרב הגאון המופלג מאד ר' שלמה אנגלרד, רמות רב שלום עד בלי ירח. נהניתי עד למאוד מקונטרסו הנפלא והמקיף שיש בו גם הבנה יסודית, גם היקף גדול, גם סדר נפלא וגם בהירות בהרצאת הדברים, יישר חילי' ויה"ר שיזכה להפיץ מעינותיו חוצה ולהרביץ תורה בישראל. אמנם לענ"ד נראה שלא כמסקנתו, ואבאר בקיצור את…

שבע מצוות ב"נ גדריהן ועונשן (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"שופך דם האדם באדם דמו ישפך" (ט' ו'). "משה רבינו לא הנחיל התורה והמצוות אלא לישראל שנאמר מורשה קהילת יעקב, ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות שנאמר ככם כגר. אבל מי שלא רצה אין כופין אותו לקבל תורה ומצוות. וכן צוה משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל כל מצוות שנצטוה נח וכל…

ויכלו וברכת מעין שבע בליל שבת קודש (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ויכלו השמים והארץ וכל צבאם וכו' (ב' א') א"ר המנונא כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית שנאמר ויכולו אל תקרי ויכולו אלא ויכלו (שבת קי"ט ע"ב) א   הנה מבואר בשו"ע (רס"ח סעיף א') דצריך לומר ויכלו בתפלת ליל שבת קודש, ושם (סעיף ז') איתא "חוזרים…

מצוה לקיים דברי המת (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

ויעשו בניו לו כן כאשר צום (נ' י"ב) א הנה נחלקו האחרונים בדין מצוה לקיים דברי המת אם הוי קנין או מצוה בעלמא ולכאורה יש ראיות מדברי הראשונים לכאן ולכאן ואעיר בזה את הנלענ"ד. הקשו התוס' בגיטין (י"ג ע"א) למה לא פירשו את סיפא דמתניתין "תנו מנה לפלוני ומת יתנו לאחר מיתה" משום מצוה לקיים…

כבוד אביו וכבוד זקנו (תשס"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע ויזבח זבחים לאלוקי אביו יצחק" (בראשית מ"ו א'). "חייב אדם בכבוד אביו יותר מבכבוד זקנו לפיכך תלה ביצחק ולא באברהם" (רש"י בשם המדרש).   א   פסק המהרי"ק (שורש ל') דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו, דלא מצינו בשום מקום שיהיה חייב בכבודו, והביאו הרמ"א (יו"ד סימן…

הדלקת נר חנוכה בבית הכנסת (תשס"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ומדליקין ומברכין בבית הכנסת משום פרסומי ניסא" (תרע"א סעיף ז').   א   הנה כתב שם המשנה ברורה (ס"ק מ"ד) דאעפ"י שאין הדלקה בביהכ"נ מדינא אלא מנהגא היא מ"מ מברכים עליה כשם שמברכין על ההלל בראש חודש. והדברים תימה, הלא בהלכה זו אם מברכין על ההלל בר"ח נחלקו הראשונים, דעת הרמב"ם בפי"א הלכה ט"ז מברכות,…

חנוכה – הפסק בברכות (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א חנוכה מי שכבר בירך על הדלקת נר חנוכה ואחד מילדי הבית הפיל את החנוכיה ונשפך השמן ונכבו הנרות. האם עדיף שידליק במנורה מוכנה של אחד מבני הבית או יתקן שוב נרותיו ויתן שמן חדש, והאם צריך לחזור ולברך או יוצא יד"ח ע"י ברכתו הראשונה.   הנה לא זכרתי מדברי הפוסקים שידונו בשאלה זו ממש…

לתת הצעירה לפני הבכירה (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה" (כ"ט כ"ו). "ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים" (במדבר (ל"ו י"א). "ואלה שמות בנתיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה" (במדבר כ"ז א'). "להלן מנאן הכתוב דרך גדולתן וכאן דרך חכמתן, מסייעא ליה לרבי אמי דא"ר אמי בישיבה הלך אחר חכמה במסיבה הלך…

קנין הנעשה מתוך לחץ (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף. ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי. ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה. ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב….

כניסת כהנים למערת המכפלה (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחזת קבר מאת בני חת" (כ"ג ז').   ר"ח מרחשון תש"ס כבוד הרה"ג… במה ששאל לדעתי אם מותר לכהנים ליכנס למערת המכפלה כדי לשפוך שיח בקברי האבות. לא אוכל לומר בזה דבר ברור מכיון שלא נתברר לי בירור גמור פרטי המבנה. אך זאת ידעתי שיש קומה שלימה מתחת לקומה…