חנוכה – הפסק בברכות (תש”ע)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

א חנוכה מי שכבר בירך על הדלקת נר חנוכה ואחד מילדי הבית הפיל את החנוכיה ונשפך השמן ונכבו הנרות. האם עדיף שידליק במנורה מוכנה של אחד מבני הבית או יתקן שוב נרותיו ויתן שמן חדש, והאם צריך לחזור ולברך או יוצא יד”ח ע”י ברכתו הראשונה.   הנה לא זכרתי מדברי הפוסקים שידונו בשאלה זו ממש…

לתת הצעירה לפני הבכירה (תש”ע)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה” (כ”ט כ”ו). “ותהיינה מחלה תרצה וחגלה ומלכה ונעה בנות צלפחד לבני דדיהן לנשים” (במדבר (ל”ו י”א). “ואלה שמות בנתיו מחלה נעה וחגלה ומלכה ותרצה” (במדבר כ”ז א’). “להלן מנאן הכתוב דרך גדולתן וכאן דרך חכמתן, מסייעא ליה לרבי אמי דא”ר אמי בישיבה הלך אחר חכמה במסיבה הלך…

קנין הנעשה מתוך לחץ (תש”ע)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף. ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה כי עיף אנכי על כן קרא שמו אדום. ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי. ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכרה. ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב….

כניסת כהנים למערת המכפלה (תש”ע)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

“ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחזת קבר מאת בני חת” (כ”ג ז’).   ר”ח מרחשון תש”ס כבוד הרה”ג… במה ששאל לדעתי אם מותר לכהנים ליכנס למערת המכפלה כדי לשפוך שיח בקברי האבות. לא אוכל לומר בזה דבר ברור מכיון שלא נתברר לי בירור גמור פרטי המבנה. אך זאת ידעתי שיש קומה שלימה מתחת לקומה…

זריזין מקדימין למצוות (תשס”ו)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“וישכם אברהם בבוקר ויחבש את חמרו” (בראשית כ”ב ג’). הנה חמשה מקורות יש בפרשה זו להלכה רבתא זו דזריזין מקדימין ונפרטם.   א   בפסחים ד’ ע”א וביומא כ”ח ע”ב למדו דזריזין מקדימין למצוות מפרשת העקידה דאברהם אבינו נזדרז לקיים ציווי הבורא, כדכתיב וישכם אברהם בבוקר. ובילקוט איתא מקור אחר לזריזות במצוות וכן כתב הגהות…

מילת הגר (תש”ע)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“ואת הנפש אשר עשו בחרן” (י”ב ה’). “אברהם מגייר את האנשים שרה מגיירת את הנשים” (רש”י שם). “המול לכם כל זכר” (י”ז י’).   הנה יש לעיין במילת הגר, האם היא חלק ממעשה הגירות וכפשטות לשון חז”ל ביבמות (מ”ו ע”ב) “שכן אבותינו לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים”, או שמא אין הגר נכנס…

הריגת עובר והצלתו (תשס”ו)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“שופך דם האדם באדם דמו ישפך” (ט’ ו’). דרשו חז”ל (סנהדרין נ”ז ע”ב) דבני נח נהרגים על העוברים “איזהו אדם שהוא באדם זה העובר”. הרי דרק בדין בני נח ההורג עובר דינו כרוצח ולא בדין ישראל. ומ”מ כתבו התוס’ (בנהדרין נ”ט ע”א, חולין ל”ג ע”א) דגם ישראל נצטוו שלא להרוג את העוברים שהרי אמרו חז”ל…

ברכת הנר במוצאי שבת (תש”ע)

מרן הרב אשר וייס | Press to listen »

“וירא אלקים את האור כי טוב ויבדל אלקים בין האור ובין החשך” (א’ ד’). “אין מברכין על האור אלא במוצאי שבת הואיל ותחלת ברייתו הוא” (פסחים נ”ד ע”א). “ואת יהודה שלח לפניו. ילמדנו רבנו, איצתי מברכן על הנר במוצאי שבת. כך שנו רבותינו, אין מברכן על הנר עד שיאותו לאורו. ומנין למדו, מן הקב”ה, שנאמר…

קרבנות ציבור-שבט איקרי קהל (תשע”א)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

“ונתתיך לקהל עמים” (מ”ח ד’) “גוי וקהל גויים יהיה ממך” (ל”ה י”א)   הנה מפסוק זה למדו חז”ל (הוריות ה’ ע”ב) דשבט איקרי קהל לגבי פר העלם דבר של ציבור דכתיב ביה (ויקרא ד’ י”ג) “ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצות ה’ אשר לא תעשינה ואשמו”. ובהמשך הסוגיה שם דנו לגבי הכהנים והלויים…

תפילת הדרך (תשע”א)

מרן הרב אשר וייס | Press to view and listen »

“ויאמר אליהם אל תרגזו בדרך” (מ”ה כ”ד). “א”ר אלעזר אמר להם יוסף לאחיו אל תתעסקו בדבר הלכה בלכתכם בדרך” והקשו בגמ’ ממה דאמר ר’ אלעאי בן ברכיה שני ת”ח המהלכים בדרך ואין ביניהם דברי תורה ראוין להשרף, ותירצו “הא למיגרס הא לעיוני”.   וביאור דבריהם דכיון דכל הדרכים בחזקת סכנה וצריך שמירה בדרך יש לעסוק…