בהנהגת בית הדין כלפי בעלי הדין

מרן הרב אשר וייס

ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו (א' ט"ז)   הנה נשאלתי פעמים רבות על ידי דיינים ואבות בתי הדין היושבים על מדין על האופן הראוי בניהול הדיון, באיזו מדה ראוי לדיין להתערב ולנהל את הדיון ובאיזו מדה יש לו לאפשר לבעלי הדין ולבאי כוחם להתגושש ולהתעמת זה עם זה מתי לאחוז בפלך השתיקה…

שו"ת בדין ערכאות

מרן הרב אשר וייס

ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו (א' ט"ז) כבוד עוה"ד ירא ושלם…. הנני במענה קצר על שאלותיו בעניני ערכאות משום חומרת הענין. שאל כבודו אם מותר לתבוע חבירו לבית משפט ע"מ להלחיץ אותו שיסכים לפשרה וכדו'. זה איסור גמור, ומבואר להדיא בסי' כ"ו ס"א ברמ"א שאסור לתובעו בערכאות אפילו לאלץ אותו לבא לבי"ד…

שליחותייהו קעבדינן ועשיית דין בזמן הזה

מרן הרב אשר וייס

ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו (א' ט"ז)   הנה מבואר בב"ק פ"ד ע"ב דמה דדנין דיני ממונות בזה"ז ואף בהודאות והלואות הוי משום "דעבדינן שליחותייהו", וצ"ב בגדר זה דבודאי אין כונתם לדין שליחות שמצינו בגדרי קנין וחלות או במצוה ועבירה במקום דמהני בהו שליחות דמה שייך שליחות בדין, ועוד דהרי בטל השליחות…

הלכות דיינים

מרן הרב אשר וייס

ואצוה את שפטיכם בעת ההיא לאמור שמע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו (דברים א' ט"ז) א עדות וטענות מפי מתורגמן באור החיים כתב לפרש ציווי זה דמצוה על הבי"ד לשמוע ולהבין את העומד לפניהם ולא יהיו שומעין מפי התורגמן כמבואר במשנה מכות ח' ע"ב וזה כונת הכתוב "שמע בין אחיכם",…

תלמוד תורה בתשעה באב (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

פרשת דברים הנה איתא בשו"ע סי' תקנ"ד ס"א "אסור לקרות בתורה בנביאים ובכתובים ולשנות במשנה במדרש  בגמרא בהלכות ובאגדות משום שנאמר פקודי ה' ישרים משמחי לב", ומבואר דטעם שאסרו לעסוק  בתורה בט"ב משום שהתורה משמחת לב האדם וסותרת הרגשת האבל דתשעה באב, אך המהרש"א בתענית ל' ע"א  כתב דעיקר הטעם שאסרו ת"ת בת"ב שלא יסיחו…

בגדרי הצומות (תשס"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"דברי הצומות וזעקתם" הנה נראה מתוך התבוננות במרחבי הש"ס וההלכה שיש ארבעה אבות בצום, וד' גדרי תענית שונים שבהם נכללים כל דברי הצומות וזעקתם. ואלו הם – צום של אבילות, צום של תשובה, צום של תפילה וריצוי, וצום של זכר. ונבאר את מקורותיהן פרטיהן ודקדוקיהן. וכ"ה צומות מצינו נמתחלקים לארבעת השרשים הנ"ל א אבילות  …

בדיני תלמוד תורה בתשעה באב (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הנה איתא בשו"ע סי' תקנ"ד ס"א "אסור לקרות בתורה בנביאים ובכתובים ולשנות במשנה במדרש  בגמרא בהלכות ובאגדות משום שנאמר פקודי ה' ישרים משמחי לב", ומבואר דטעם שאסרו לעסוק  בתורה בט"ב משום שהתורה משמחת לב האדם וסותרת הרגשת האבל דתשעה באב, אך המהרש"א בתענית ל' ע"א  כתב דעיקר הטעם שאסרו ת"ת בת"ב שלא יסיחו דעת מן…

ביסוד גדר התענית בתשעה באב

מרן הרב אשר וייס

"תנו רבנן, כל מצות הנוהגות באבל נוהגות בט' באב, אסור באכילה ובשתיה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה, ואסור לקרות בנביאים ובכתובים ולשנות במשנה בתלמוד ובמדרש ובהלכות ואגדות". (תענית ל' ע"א) א הנה מצינו בשני תחומים שתשעה באב חמור משאר ד' צומות. א: בדיני אבילות שבו. ב: בחומר תעניתו. דהנה רק בת"ב בלבד נאסרו חמשה עינויים…

חינוך קטנים לאבילות בת"ב

מרן הרב אשר וייס

בדבר השאלה אם צריך לחנך קטנים בדיני אבילות בתשעה באב, נבאר בקיצור את הנלענ"ד.   ראשית יש לעיין אם יש לחנך קטנים באבילות על המת. בשו"ע יו"ד סימן ש"מ סעיף כ"ז איתא "קטן שמת לו מת מקרעין לו". ומקור הלכה זו במועד קטן (כ"ו ע"ב) "מקרעין לקטן מפני עגמת נפש". ומדברי הגמ' משמע דאין זה…