בל תוסיף ובל תגרע

מרן הרב אשר וייס

לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמור את מצות ה' אלקיכם אשר אנכי מצוה אתכם (ד' ב'). הנה מצוה זו ענינה לעשות את מעשה המצוות כמצוותן ללא תוספת וגרעון, ומצאנו בדברי חז"ל הוספה על המצוה בשני פנים, בחפצא דמצוה או בזמן המצוה, חמש מינים בלולב, חמש טוטפות בתפילין, חמש חוטין…