נבואת משה רבינו

מרן הרב אשר וייס

ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים (ל"ד י'). "כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים חוץ ממשה רבינו רבן של כל הנביאים. ומה הפרש יש בין נבואת משה לשאר כל הנביאים שכל הנביאים בחלום או במראה ומשה רבינו מתנבא והוא ער ועומד שנאמר ובבא משה אל…

שו"ת בענין כהן שנמצא חלל

מרן הרב אשר וייס

ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה (ל"ג י"א) "וכן כהן שהיה אוכל בתרומה ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר, היה עומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר אומר כל הקרבנות שהקריב על גבי המזבח פסולים ורבי יהושע מכשיר" (תרומות…

כהן שנמצא חלל

מרן הרב אשר וייס

ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה (ל"ג י"א) הנה בתרומות פ"ח מ"א תנן "היה עומד ומקריב ע"ג המזבח ונודע שהוא בן גרושה ובן חלוצה ר' אליעזר אומר כל הקרבנות שהקריב ע"ג המזבח פסולין ור' יהושע מכשיר". ובפסחים ע"ב ע"ב וכן בקידושין ס"ו ע"ב מבואר דמפסוק זה למד ר' יהושע הכשירו "וברך ה' חילו" אף שנודע…