כהן שנמצא חלל (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לה' אלקיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו (כ"ו ג'). "וכן כהן שהיה אוכל בתרומה ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר, היה עומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בן גרושה…

רצון התורה (תשס"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת" (דברים כ"ז כ"ו). הנה פשוט הדבר דמלבד תרי"ג מצות שבתורה שומה על האדם לקיים מצות רבות וענינים רבים שאף הם מן התורה  אלא שלא נימנו במנין התרי"ג משום שלא נאמרו בלשון ציווי מפורש, ומ"מ רצון ה' שיעשה אותם האדם  וחי בהם ורצון זה למדים אנו מתוך תורת…

מי שאיחר לביהכ"נ והגיע לאחר ברכת השופר מה יעשה (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

באחד שאיחר לבא לביהכ"נ בראש השנה והגיע לאחר שאמר בעל התוקע ברכות השופר ואמר בעצמו הברכות בלחש בשעה שכבר תקעו, האם יצא יד"ח התקיעות ששמע בשעה שבירך ברכת השופר. א   הנה במושכל ראשון תלויה שאלה זו במה שנחלקו הראשונים בענין שומע כעונה אם נאמר רק כאשר האדם יכול לענות בפועל וראוי לכך, דבהגהות אשרי…

מצוות צריכות כוונה (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"היום הזה ה' אלקיך מצוך לעשות את החקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך" (דברים כ"ז ט"ז) הנה נחלקו אמוראי בש"ס (ר"ה כ"ח ע"א, פסחים קי"ד ע"ב, ברכות י"ג ע"א ועוד) אם מצוות צריכות כונה או אין צריכות כונה, וגם הראשונים נחלקו בזה להלכה. דעת הרי"ף והרמב"ם (פ"ב משופר ה"ד) שצריכות…

בענין חזקה במצוות (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הנה הימים הנוראים ממשמשים ובאים, והרבה שאלות נשאלות במשך הדורות בענין חזקה במצוות, בתפילות הש"צ בראש השנה וביוה"כ, וכן לגבי בעל תוקע ובעל מקרא, ונקדים ונשנה פרק זה. "אדם שהחזיק במצוה כגון גלילה או ס"ת וארעו אונס ונתנו הקהילות המצוה לאחר כשעבר אנסו של ראשון חוזר למצותו אבל אם נתן המצוה לאחר בלא אונס בטלה…

מצות השופר בתקיעה או בשמיעה (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"יום תרועה יהיה לכם" (במדבר כ"ט א').   הנה יש לחקור ביסוד מצות תקיעת שופר האם המצוה היא בתקיעה או שמא המצוה היא לשמוע וכנוסח הברכה "לשמוע קול שופר". האם כל אחד ואחד מן השומעים מקיים בעצם את מצותו בעצמו ע"י שמיעתו או שמא מצות התורה היא לתקוע וכולם יוצאים ידי חובתן מדין שומע כעונה,…

תקיעות דמיושב ודמעומד (תשס"ד)

מרן הרב אשר וייס

"אמר ר' יצחק למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וחוזרין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין – כדי לערבב השטן" (ר"ה ט"ז ע"ב). הנה נחלקו הראשונים איזה תקיעות הן עיקר מצות השופר דמיושב או דמעומד. הטור בסימן תקפ"ה כתב "אבל לעולם עיקר תקיעה היא מעומד שהוא על סדר הברכות" ומקור דבריו בדברי הר"ן בר"ה דף ט"ז (דף ג'…