איסור ריבית

מרן הרב אשר וייס

לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך (כ"ג כ'). א הנה יש לעיין ביסוד איסור רבית, לאחר שהמלוה גבה רבית האם הוי כגזל בידו דלאחר שאסרה תורה את הריבית שוב הוי כגזל, ולא רק משום מצות עשה ד"וחי" רבית קצוצה יוצאת בדיינים אלא יש בו גדר ממוני דהמלוה מחוייב להחזיר…

והיה מחניך קדוש

מרן הרב אשר וייס

והיה מחניך קדוש (כ"ג ט"ו). א הרהור בד"ת במקומות המטונפים א"ר יוחנן מאי טעמא דר' יהושע בן קרחה דכתיב ממצוא חפצך ודבר דבר דיבור אסור הרהור מותר אלמא הרהור לאו כדיבור דמי והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בכל מקום מותר להרהר חוץ מבית המרחץ ומבית הכסא שאני התם דבעינן והיה מחניך קדוש…

אונס רחמנא פטריה (תשס"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ולנערה לא תעשה דבר אין לנערה חטא מות כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה, כי בשדה מצאה צעקה הנערה ואין מושיע לה (כ"ב כ"ז). "ולנערה לא תעשה דבר מלמד שפטרה הכתוב מן המיתה, מנין אף מן הקרבן ת"ל חטא, מנין אף מן המכות ת"ל 'חטא מות', מלמד שמכל עונשין שבתורה…

הפה שאסר הוא הפה שהתיר (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

את בתי נתתי לאיש הזה (כ"ב ט"ז). "האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיתה אשת איש והיא אומרת גרושה אני אינה נאמנת אמרה נשביתי וטהורה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שנשבית והיא אומרת טהורה אני אינה נאמנת". ובגמ' "א"ר אסי…

שילוח הקן (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

כי יקרא קן צפור לפניך (דברים כ"ב ו-ז) הנה נחלקו האחרונים במצוה זו אם מצוה חיובית היא, וכל אימת שנקרה לפניו קן צפור חייב לשלח את האם אף שאין לו צורך כלל באפרוחים או בביצים, או מצוה קיומית היא ורק הרוצה להנות ולקחת אפרוחים או ביצים מצווה לשלח את האם, אבל אם אין לו ענין…

סימנים בעגונא בממון ובנפשות

מרן הרב אשר וייס

לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרוש אחיך אותו והשבותו לו (כ"ב א'- ב'). א הנה נחלקו האחרונים אם מהני סימנים נגד חזקה. הש"ך בסי' רצ"ז ס"ק א' האריך להוכיח דלא מהני סימנים…

אסיפת האבידה (תשס"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרוש אחיך אותו והשבותו לו (כ"ב א'- ב'). הנה יש לעיין במצוה זו, האם כל מעשה המצוה וגדרה רק השבת אבידה לבעלים וכל מה שמצווה לעשות לפני"כ…

השבת אבידה (תשס"ג)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך..ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרוש אחיך אותו והשבותו לו (כ"ב א'- ב'). א בגדר המצוה הן ראינו דאף שאין הכתוב מדבר אלא בשור התועה בדרך ובשלמה הנמצאת ברשות הרבים ונאבדה מן הבעלים,…

הנחלה דר"י בן ברוקה

מרן הרב אשר וייס

והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור (כ"א ט"ז). "האומר על איש פלוני יירשני במקום שיש בת בתי תירשני במקום שיש בן לא אמר כלום שהתנה על מה שכתוב בתורה ר' יוחנן בן ברוקה אומר אם אמר על מי שראוי ליורשו דבריו…

שילוח הקן (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

כי יקרא קן צפור לפניך (דברים כ"ב ו-ז) הנה נחלקו האחרונים במצוה זו אם מצוה חיובית היא, וכל אימת שנקרה לפניו קן צפור חייב לשלח את האם אף שאין לו צורך כלל באפרוחים או בביצים, או מצוה קיומית היא ורק הרוצה להנות ולקחת אפרוחים או ביצים מצווה לשלח את האם, אבל אם אין לו ענין…