הפה שאסר (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

את בתי נתתי לאיש הזה (כ"ב ט"ז). "האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שהיתה אשת איש והיא אומרת גרושה אני אינה נאמנת אמרה נשביתי וטהורה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם יש עדים שנשבית והיא אומרת טהורה אני אינה נאמנת".   ובגמ' "א"ר…

השבת אבידה (תשס"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך". "ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך והיה עמך עד דרוש אחיך אותו והשבותו לו" (כ"ב א'- ב'). הנה יש לעיין במצוה זו, האם כל מעשה המצוה וגדרה רק השבת אבידה לבעלים וכל מה שמצווה לעשות לפני"כ…

בסוגיא דפרוזבול (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א בענין מוסר שטרותיו לבית דין וביסוד דין פרוזבול ל"ו ע"א, הנה נחלקו רש"י ותוס' במכות ג' ע"ב בדין פרוזבול דלרש"י הוי כמוסר שטרותיו לבי"ד וכ"כ בגיטין ל"ב ע"ב ובכתובות פ"ט ע"א, והתוס' כתבו שם דתרי מילי נינהו. מוסר שטרותיו לבי"ד מה"ת אין השביעית משמטתו כמבואר בירושלמי שביעית פ"י ה"א דילפינן לה מקרא "את אחיך…

אבידה מדעת (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תאבד ממנו" (כ"ב ג') "המאבד ממונו לדעת אין נזקקין לו כיצד הניח פרתו ברפת שאין לה דלת ולא קשרה והלך לו השליך כיסו ברשות הרבים והלך לו וכל כיוצא בזה הרי זה אבד ממונו לדעתו ואע"פ שאסור לרואה דבר זה ליטול לעצמו אינו זקוק להחזיר שנאמר אשר תאבד פרט…

פסקי הלכה בדיני השבת אבידה

מרן הרב אשר וייס

א באבידות השכיחות בזמה"ז רבים שואלים כדת מה לעשות במציאות השכיחות בזמן הזה, דהלא אנו חיים בחברה הברוכה בשפע רב, והחסיד שעיניו למטה מוצא יום יום דברים רבים מעוטי ערך, חלקם יש בהם סימן אבל בפועל אין הבעלים באים לדרוש את שלהם, ונמצא כל הבית כולו מלא אבידות. ובאמת נראה דאין כל צורך להחזיק מציאות…

ריבית בדברים ובטובת הנאה (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך" (כ"ג כ'). א רבית דברים   "תניא רבי שמעון בן יוחי אומר מנין לנושה בחבירו מנה ואינו רגיל להקדים לו שלום שאסור להקדים לו שלום תלמוד לומר (דברים כ"ג) נשך כל דבר אשר ישך אפילו דיבור אסור" (ב"מ ע"ה ע"ב). "אם לא היה…

מצות מעקה (תשס"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו" (כ"ב ח'). א בהגדרת המצוה   הנה מבואר לכאורה דנצטווינו בעשה ול"ת על עשיית המעקה ושתי מצוות אלה כרוכים ירדו מן השמים וענין אחד הם ולא נאמרו שתיהן אלא לעבור עליו בעשה ול"ת, אך באמת מצינו בדברי הראשונים שאין שתי…