ערבים כל ישראל זה לזה (תש"ס)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם (דברים כ"ט כ"ח) הנה בסנהדרין מ"ג ע"ב נחלקו ר' יהודה ור' נחמיה בדין הערבות, לר"י לא נענשו על הנסתרות עד שעברו את הירדן ולר' נחמיה לעולם אינם נענשים על הנסתרות שנאמר "הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם" אלא שלא נענשו על הנגלות עד שעברו את…

תשובה האם פוטרת ממיתת בי"ד

מרן הרב אשר וייס

"ושבת עד ה' אלוקיך" הנה הפליגו חכמינו במעלת התשובה עד שאמרו (יומא פ"ו ע"ב) בתשובה מאהבה שזדונות נעשין לו כזכויות, וכבר כתב הרמב"ם (פ"ז הלכה ד') "ואל ידמה בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות שעשה אין הדבר כן אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם ולא עוד אלא ששכרו…

מי שאיחר לביהכ"נ והגיע לאחר ברכת השופר מה יעשה

מרן הרב אשר וייס

באחד שאיחר לבא לביהכ"נ בראש השנה והגיע לאחר שאמר בעל התוקע ברכות השופר ואמר בעצמו הברכות בלחש בשעה שכבר תקעו, האם יצא יד"ח התקיעות ששמע בשעה שבירך ברכת השופר. א   הנה במושכל ראשון תלויה שאלה זו במה שנחלקו הראשונים בענין שומע כעונה אם נאמר רק כאשר האדם יכול לענות בפועל וראוי לכך, דבהגהות אשרי…

תקיעות דמיושב ודמעומד

מרן הרב אשר וייס

אמר ר' יצחק למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וחוזרין ותוקעין ומריעין כשהן עומדיןן – כדי לערבב השטן (ר"ה ט"ז ע"ב). הנה נחלקו הראשונים איזה תקיעות הן עיקר מצות השופר דמיושב או דמעומד. הטור בסימן תקפ"ה כתב "אבל לעולם עיקר תקיעה היא מעומד שהוא על סדר הברכות" ומקור דבריו בדברי הר"ן בר"ה דף ט"ז וז"ל "למה…

עניני הסליחות (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"מכניסי רחמים הכניסו רחמינו לפני בעל הרחמים וכו'" (סליחות דכל יום). "מדת הרחמים עלינו התגלגלי ולפני קונך תחינתנו הפילי" (סליחות ליום ה' מעשי"ת). "מלאכי רחמים משרתי עליון חלו נא פני א-ל במיטב הגיון, אולי יחוס עם עני ואביון אולי ירחם" (סליחות יום ב).   א הנה יש מגדולי הדורות שפקפקו באמירת פרקי סליחות אלו משום…

מלכויות זכרונות ושופרות

מרן הרב אשר וייס

"סדר ברכות אומר אבות וגבורות וקדושת השם, וכולל מלכיות עמהן ואינו תוקע קדושת היום ותוקע זכרונות ותוקע שופרות ותוקע ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים דברי רבי יוחנן בן נורי אמר לו רבי עקיבא אם אינו תוקע למלכיות למה הוא מזכיר אלא אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכיות עם קדושת היום ותוקע זכרונות ותוקע שופרות…

תפילת עשרת ימי תשובה (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"בעשרת ימי תשובה אומר המלך הקדוש המלך המשפט ואם טעה או שהוא מסופק אם הוא בהמלך הקדוש חוזר לראש" (סימן תקפ"ב ס"א). "אם לא אמר זכרנו ומי כמוך אין מחזירין אותו" (תקפ"ב סעיף ה'). "זכרנו ומי כמוך. דהגאונים תיקנו בעשי"ת לומר זכרנו בברכת אבות ובגבורות מי כמוך ובהודאה וכתוב ובשים שלום בספר וע"כ כיון שאינו…