הענקה

מרן הרב אשר וייס

הענק תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך ה' אלקיך תתן לו (ט"ו י"ד). הנה בעיקר דין הענקה יש לדון האם הוא בגדר חיוב ממוני והיינו שהטילה התורה על האדון לשלם תשלום נוסף לעבד חלף עבודתו או שמא אינו אלא מצוה בעלמא והוא מעין צדקה לעבד. ומצינו להסמ"ע בסי' פ"ו סק"ב שנקט בפשיטות דאינו חיוב…

חיוב מעשר כספים

מרן הרב אשר וייס

כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' אלקיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון (ט"ו ז')   וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך (בראשית כ"ח כ"ב). אמר ר' אילעא באושא התקינו המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, תניא נמי הכי המבזבז אל יבזבז יותר מחומש…

שו"ת בדיני קדימה בצדקה

מרן הרב אשר וייס

כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' אלקיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון (ט"ו ז') ט"ו אב תשנ"ג   רב שלומים למע"כ ידי"נ איש חי רב פעלים לתורה ולחסד הרב …. בדבר שאלתו בדיני קדימה בצדקה, מה סדר המוקדם והמאוחר בתורת החסד הנני להשיב…

גדר הפקר ונדר

מרן הרב אשר וייס

ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך ואכלו ושבעו למען יברכך ה' אלקיך בכל מעשה ידך אשר תעשה (י"ד כ"ט). "בית שמאי אומרים הפקר לעניים הפקר ובית הלל אומרים אינו הפקר עד שיופקר אף לעשירים כשמטה" (פאה פ"ו מ"א). ובירושלמי שם מבואר דלב"ש ילפינן ממתנ"ע דהפקר לעניים בלבד הוי…

שמיטת כספים (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא יגש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה לה' (ט"ו ב'). נחלקו הראשונים ביסוד דין שמיטת כספים אם הוי אפקעתא דמלכא דהתורה השמיטה את החובות בסוף שנת השמיטה ואין הדבר תלוי כלל בהשמטת המלוה ומחילתו או דמצות התורה היא על המלוה להשמיט ולמחול…

שו"ת בהלכות גניזה

מרן הרב אשר וייס

לא תעשון כן לה' אלקיכם (י"ב ד') א בד"ת שבעתונים האם צריכים גניזה במה ששאל לדעתי בענין גליונות דפוס של ד"ת שנכתבו להגהה ועיתונים שיש בהם ד"ת אם מותר לזורקם לאשפה. הנה תשובת שאלה זו רחבה מאד ויש בה ענפים רבים וכבר דשו בה גדולים וטובים וע"כ אכתוב בקיצור הנלענ"ד. בר"ה י"ח ע"ב איתא דהמלכות…

מתנות כהונה ולויה (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל אשי ה' ונחלתו יאכלון ונחלה לא יהיה לו בקרב אחיו ה' הוא נחלתו כאשר דבר לו" (במדבר י"ח א' – ב'). כתב הקצות החשן (סי' רמ"ג ס"ק ד') לבאר מה דיכול האדם ליתן ה' סלעים דפדיון הבן ושאר מתנות כהונה אף לכהן קטן שאינו…

מי שאיחר לביהכ"נ והגיע לאחר ברכת השופר מה יעשה

מרן הרב אשר וייס

באחד שאיחר לבא לביהכ"נ בראש השנה והגיע לאחר שאמר בעל התוקע ברכות השופר ואמר בעצמו הברכות בלחש בשעה שכבר תקעו, האם יצא יד"ח התקיעות ששמע בשעה שבירך ברכת השופר. א   הנה במושכל ראשון תלויה שאלה זו במה שנחלקו הראשונים בענין שומע כעונה אם נאמר רק כאשר האדם יכול לענות בפועל וראוי לכך, דבהגהות אשרי…

כהן שנמצא חלל (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לה' אלקיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו (כ"ו ג'). "וכן כהן שהיה אוכל בתרומה ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר, היה עומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בן גרושה…

מצות תפילה

מרן הרב אשר וייס

לעבדו בכל לבבכם (דברים י"א י"ג) איזהו עבודה שבלב זו תפלה (ספרי ותענית ב' ע"א) נחלקו הראשונים במצוה זו של עבודה מה פשרה, וג' מחלוקות בדבר. שיטת הרמב"ם דמצות תפלה מה"ת היא דחייב אדם מה"ת להתפלל בכל יום וכמ"ש בסהמ"צ מ"ע ה' ובריש הלכות תפלה בפרטי המצוה וגם בפרק א' הלכה א' "מצות עשה להתפלל…