בענין ברכת הנהנין

מרן הרב אשר וייס

ואכלת ושבעת וברכת (ח' י'). "אלא סברא היא, אסור לאדם להנות מעולם הזה בלא ברכה" (ברכות ל"ה ע"א). א בכח הסברא לחדש דין מה"ת הנה מבואר בברכות ל"ה ע"א דברכת הנהנין סברא היא דאסור לאדם להנות מעוה"ז בלי ברכה, ואף דברהמ"ז דאורייתא מ"מ ברכת המוציא אינו אלא מדרבנן וכן כל ברכה ראשונה דמה דיליף שם…

ברכת המזון

מרן הרב אשר וייס

ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך (דברים ח' י') נרחיב במצוה זו בשני ענינים, בעצם המצוה דברכת המזון, ובסיבת חיובה. א בגדר המצוה מה"ת ת"ר מנין לברכת המזון מן התורה שנאמר ואכלת ושבעת וברכת זו ברכת הזן את ה' אלקיך זו ברכת הזימון על הארץ זו ברכת הארץ הטובה…

משפט המוסר בדיני הממונות

מרן הרב אשר וייס

"ועשית הישר והטוב בעיני ה' למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע ה' לאבותיך" (ו' י"ח). "הישר והטוב – זו פשרה לפנים משורת הדין" (רש"י). "ולרבותינו בזה מדרש יפה אמרו זו פשרה ולפנים משורת הדין, והכונה בזה כי מתחלה אמר שתשמור חוקותיו ועדותיו אשר צוך, ועתה יאמר גם באשר לא צוך תן…

תשעה באב וערב ת"ב שחל בשבת (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

כתב בשו"ע סימן תקנ"ב סעיף י' "אם חל ת"ב באחד בשבת או שחל בשבת ונדחה לאחר השבת אוכל בשר ושותה יין בסעודה המפסקת ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בעת מלכותו" ומקורו מדברי הגמ' בעירובין מ' ע"א.   ובמשנה ברורה שם ס"ק כ"ג הביא את דברי המגן אברהם שכתב דמ"מ יאכל בדאבון נפש ולא ישב…

עוסק במצוה פטור מן המצוה

מרן הרב אשר וייס

ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך (ו' ז'). "שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה חולין ומשמשיהן פטורין מן הסוכה אוכלין ושותין ארעי חוץ לסוכה ובגמ' שם מנא הני מילי דת"ר בשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה" (סוכה כ"ה ע"א). בקובץ שיעורים ב"ב אות מ"ח חקר בדין עוסק במצוה פטור מה"מ אם הוי פטור בלבד וכעין…

קריאת שמע וענפיה (תשנ"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד (ו' ד'). א בעיקר מצות קר"ש בעיקר מצות קר"ש לא מצאנו הכרעה ברורה מדברי חז"ל אם חובתה מדין תורה או מדרבנן. בשבת דף י"א ע"א מבואר דמצותה מדאורייתא, אבל בברכות דף כ"א ע"א מבואר דקר"ש מדרבנן. ואכן מצאנו מחלוקת בין הראשונים אם חובת קר"ש מה"ת או דרבנן. דעת התוס'…

שו"ת בענין לא תחמוד

מרן הרב אשר וייס

ולא תחמוד אשת רעך ולא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמורו וכל אשר לרעך (ה' י"ח). א כבוד ידי"נ אהובי ת"ח ומזכה רבים ר' שמואל ליבוביץ הי"ו. יו"ר אגודת ישראל, לוס אנג'לס רב שלום עד בלי ירח. יקרת אגרתו קבלתי ונהנתי מאוד מדבריו היקרים, הנני במענה קצר. כבודו העיר על מה שכתב בספר…

עשרת הדברות

מרן הרב אשר וייס

אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים (ה' ו'). "את כל הדברים האלה מלמד שאמר הקב"ה עשרת הדברות בדבור אחד מה שאי אפשר לאדם לומר כן א"כ מה ת"ל עוד אנכי ולא יהיה לך שחזר ופירש על כל דיבור ודיבור בפני עצמו" (רש"י שמות כ' א'). "ואת לוחות האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי…

שמירת הנפש ואין סומכין על הנס (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס

ונשמרתם מאד לנפשותיכם (דברים ד' ט"ו). "לא יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושין לי נס, שמא אין עושין לו נס, ואת"ל עושין לו נס מנכין לו מזכויותיו" (שבת ל"ב ע"א, תענית כ' ע"ב). א באיסור ליכנס לסכנה הנה מצינו בכמ"ק בש"ס דאסור לו לאדם להכניס עצמו לסכנה (ברכות ל"ב ע"ב, עבו"ז י"ב ע"ב) והלכות אלה…

בל תוסיף ובל תגרע

מרן הרב אשר וייס

לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמור את מצות ה' אלקיכם אשר אנכי מצוה אתכם (ד' ב'). הנה מצוה זו ענינה לעשות את מעשה המצוות כמצוותן ללא תוספת וגרעון, ומצאנו בדברי חז"ל הוספה על המצוה בשני פנים, בחפצא דמצוה או בזמן המצוה, חמש מינים בלולב, חמש טוטפות בתפילין, חמש חוטין…