מצוות צריכות כוונה (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"היום הזה ה' אלקיך מצוך לעשות את החקים האלה ואת המשפטים ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך" (דברים כ"ז ט"ז) הנה נחלקו אמוראי בש"ס (ר"ה כ"ח ע"א, פסחים קי"ד ע"ב, ברכות י"ג ע"א ועוד) אם מצוות צריכות כונה או אין צריכות כונה, וגם הראשונים נחלקו בזה להלכה. דעת הרי"ף והרמב"ם (פ"ב משופר ה"ד) שצריכות…

אבידה מדעת (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וכן תעשה לכל אבידת אחיך אשר תאבד ממנו" (כ"ב ג') "המאבד ממונו לדעת אין נזקקין לו כיצד הניח פרתו ברפת שאין לה דלת ולא קשרה והלך לו השליך כיסו ברשות הרבים והלך לו וכל כיוצא בזה הרי זה אבד ממונו לדעתו ואע"פ שאסור לרואה דבר זה ליטול לעצמו אינו זקוק להחזיר שנאמר אשר תאבד פרט…

בגדרי הצומות (תשס"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"דברי הצומות וזעקתם" הנה נראה מתוך התבוננות במרחבי הש"ס וההלכה שיש ארבעה אבות בצום, וד' גדרי תענית שונים שבהם נכללים כל דברי הצומות וזעקתם. ואלו הם – צום של אבילות, צום של תשובה, צום של תפילה וריצוי, וצום של זכר. ונבאר את מקורותיהן פרטיהן ודקדוקיהן. וכ"ה צומות מצינו נמתחלקים לארבעת השרשים הנ"ל א אבילות  …

מלכויות זכרונות ושופרות

מרן הרב אשר וייס

"סדר ברכות אומר אבות וגבורות וקדושת השם, וכולל מלכיות עמהן ואינו תוקע קדושת היום ותוקע זכרונות ותוקע שופרות ותוקע ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים דברי רבי יוחנן בן נורי אמר לו רבי עקיבא אם אינו תוקע למלכיות למה הוא מזכיר אלא אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכיות עם קדושת היום ותוקע זכרונות ותוקע שופרות…

בענין חזקה במצוות (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הנה הימים הנוראים ממשמשים ובאים, והרבה שאלות נשאלות במשך הדורות בענין חזקה במצוות, בתפילות הש"צ בראש השנה וביוה"כ, וכן לגבי בעל תוקע ובעל מקרא, ונקדים ונשנה פרק זה. "אדם שהחזיק במצוה כגון גלילה או ס"ת וארעו אונס ונתנו הקהילות המצוה לאחר כשעבר אנסו של ראשון חוזר למצותו אבל אם נתן המצוה לאחר בלא אונס בטלה…

פסקי הלכה בדיני השבת אבידה

מרן הרב אשר וייס

א באבידות השכיחות בזמה"ז רבים שואלים כדת מה לעשות במציאות השכיחות בזמן הזה, דהלא אנו חיים בחברה הברוכה בשפע רב, והחסיד שעיניו למטה מוצא יום יום דברים רבים מעוטי ערך, חלקם יש בהם סימן אבל בפועל אין הבעלים באים לדרוש את שלהם, ונמצא כל הבית כולו מלא אבידות. ובאמת נראה דאין כל צורך להחזיק מציאות…

לא תשחית את עצה (תשס"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואתו לא תכרות כי האדם עץ השדה לבא מפניך במצור" (כ' י"ט). הנה כתב הרמב"ם בפ"ו מהלכות מלכים ה"ח "אין קוצצין אילני מאכל שחוץ למדינה ואין מונעין מהם אמת המים כדי שייבשו שנאמר לא תשחית את…

בדיני תלמוד תורה בתשעה באב (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הנה איתא בשו"ע סי' תקנ"ד ס"א "אסור לקרות בתורה בנביאים ובכתובים ולשנות במשנה במדרש  בגמרא בהלכות ובאגדות משום שנאמר פקודי ה' ישרים משמחי לב", ומבואר דטעם שאסרו לעסוק  בתורה בט"ב משום שהתורה משמחת לב האדם וסותרת הרגשת האבל דתשעה באב, אך המהרש"א בתענית ל' ע"א  כתב דעיקר הטעם שאסרו ת"ת בת"ב שלא יסיחו דעת מן…

תפילת עשרת ימי תשובה (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"בעשרת ימי תשובה אומר המלך הקדוש המלך המשפט ואם טעה או שהוא מסופק אם הוא בהמלך הקדוש חוזר לראש" (סימן תקפ"ב ס"א). "אם לא אמר זכרנו ומי כמוך אין מחזירין אותו" (תקפ"ב סעיף ה'). "זכרנו ומי כמוך. דהגאונים תיקנו בעשי"ת לומר זכרנו בברכת אבות ובגבורות מי כמוך ובהודאה וכתוב ובשים שלום בספר וע"כ כיון שאינו…

מצות השופר בתקיעה או בשמיעה (תשע"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"יום תרועה יהיה לכם" (במדבר כ"ט א').   הנה יש לחקור ביסוד מצות תקיעת שופר האם המצוה היא בתקיעה או שמא המצוה היא לשמוע וכנוסח הברכה "לשמוע קול שופר". האם כל אחד ואחד מן השומעים מקיים בעצם את מצותו בעצמו ע"י שמיעתו או שמא מצות התורה היא לתקוע וכולם יוצאים ידי חובתן מדין שומע כעונה,…