לא תחנם (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ונתנם ה' אלקיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא תכרת להם ברית ולא תחנם" (ז' ב'). "משנה: ואין עושין תכשיטין לעבודת כוכבים, קטלאות ונזמים וטבעות; רבי אליעזר אומר: בשכר מותר. אין מוכרין להם במחובר לקרקע, אבל מוכר הוא משיקצץ; ר' יהודה אומר: מוכר הוא על מנת לקוץ". "גמ': מנהני מילי, אמר רבי יוסי בר חנינא,…

תלמוד תורה בתשעה באב (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הנה איתא בשו"ע סי' תקנ"ד ס"א "אסור לקרות בתורה בנביאים ובכתובים ולשנות במשנה במדרש בגמרא בהלכות ובאגדות משום שנאמר פקודי ה' ישרים משמחי לב". ומבואר דטעם שאסרו לעסוק בתורה בט"ב משום שהתורה משמחת לב האדם וסותרת הרגשת האבל דתשעה באב, אך המהרש"א בתענית (ל' ע"א) כתב דעיקר הטעם שאסרו ת"ת בת"ב שלא יסיחו דעת מן…

מלכויות זכרונות ושופרות וגדר אסמכתא (תשע"ג)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"סדר ברכות אומר אבות וגבורות וקדושת השם, וכולל מלכיות עמהן ואינו תוקע קדושת היום ותוקע זכרונות ותוקע שופרות ותוקע ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים דברי רבי יוחנן בן נורי אמר לו רבי עקיבא אם אינו תוקע למלכיות למה הוא מזכיר אלא אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכיות עם קדושת היום ותוקע זכרונות ותוקע שופרות…

נבואת משה רבינו

מרן הרב אשר וייס

ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים (ל"ד י'). "כל הדברים שאמרנו הם דרך נבואה לכל הנביאים הראשונים והאחרונים חוץ ממשה רבינו רבן של כל הנביאים. ומה הפרש יש בין נבואת משה לשאר כל הנביאים שכל הנביאים בחלום או במראה ומשה רבינו מתנבא והוא ער ועומד שנאמר ובבא משה אל…

שו"ת בענין כהן שנמצא חלל

מרן הרב אשר וייס

ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה (ל"ג י"א) "וכן כהן שהיה אוכל בתרומה ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר, היה עומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר אומר כל הקרבנות שהקריב על גבי המזבח פסולים ורבי יהושע מכשיר" (תרומות…

כהן שנמצא חלל

מרן הרב אשר וייס

ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה (ל"ג י"א) הנה בתרומות פ"ח מ"א תנן "היה עומד ומקריב ע"ג המזבח ונודע שהוא בן גרושה ובן חלוצה ר' אליעזר אומר כל הקרבנות שהקריב ע"ג המזבח פסולין ור' יהושע מכשיר". ובפסחים ע"ב ע"ב וכן בקידושין ס"ו ע"ב מבואר דמפסוק זה למד ר' יהושע הכשירו "וברך ה' חילו" אף שנודע…

עניית אמן וברכת התורה

מרן הרב אשר וייס

כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו (ל"ב ג') הנה בפרשה זו מרומזים כל תרי"ג מצוות שבתורה כמ"ש בקב הישר פרק כ"ג בשם הרמב"ן וכ"כ באדרת אליהו להגר"א דלכן נאמר בפרשה זו (פסוק מ"ה) "את כל הדברים האלה" כמו שנאמר בעשרת הדברות (שמות כ' א') "וידבר אלקים את כל הדברים האלה" דבשניהם כלולים כל מצוות…

ברכת התורה בליל הבר מצוה

מרן הרב אשר וייס

כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו (ל"ב ג') במה ששאל לדעתי בענין מה שהעירו בכל נער המגיע למצוות למה אינו חייב לברך ברכת התורה בליל הבר מצוה, דהלא הברכה שבירך בבוקר לכאורה אין בה כדי לפוטרו בלילה דהלא בבוקר לא היה מחוייב אלא מדרבנן ובצאת הכוכבים נעשה בר חיובא מה"ת, וכמו שקטן אינו מוציא…

קריאת שמע וברכת התורה

מרן הרב אשר וייס

כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו (ל"ב ג') נשאלה שאלה בבית המדרש באחד שאיחר לקום בבוקר ולא היה סיפק בידו לברך ברכת התורה ולקרוא קריאת שמע בזמנה אלא או לקרוא קר"ש בלי ברכת התורה או לברך ברכת התורה ולקרוא קר"ש לאחר זמנה, כדת מה לעשות, ומה הדרך המוציאתו מידי עבירה, ונראה לבאר כמה צדדים…