שו"ת בענין כהן שנמצא חלל

מרן הרב אשר וייס

ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה (ל"ג י"א) "וכן כהן שהיה אוכל בתרומה ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר, היה עומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר אומר כל הקרבנות שהקריב על גבי המזבח פסולים ורבי יהושע מכשיר" (תרומות…

כהן שנמצא חלל

מרן הרב אשר וייס

ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה (ל"ג י"א) הנה בתרומות פ"ח מ"א תנן "היה עומד ומקריב ע"ג המזבח ונודע שהוא בן גרושה ובן חלוצה ר' אליעזר אומר כל הקרבנות שהקריב ע"ג המזבח פסולין ור' יהושע מכשיר". ובפסחים ע"ב ע"ב וכן בקידושין ס"ו ע"ב מבואר דמפסוק זה למד ר' יהושע הכשירו "וברך ה' חילו" אף שנודע…

עניית אמן וברכת התורה

מרן הרב אשר וייס

כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו (ל"ב ג') הנה בפרשה זו מרומזים כל תרי"ג מצוות שבתורה כמ"ש בקב הישר פרק כ"ג בשם הרמב"ן וכ"כ באדרת אליהו להגר"א דלכן נאמר בפרשה זו (פסוק מ"ה) "את כל הדברים האלה" כמו שנאמר בעשרת הדברות (שמות כ' א') "וידבר אלקים את כל הדברים האלה" דבשניהם כלולים כל מצוות…

ברכת התורה בליל הבר מצוה

מרן הרב אשר וייס

כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו (ל"ב ג') במה ששאל לדעתי בענין מה שהעירו בכל נער המגיע למצוות למה אינו חייב לברך ברכת התורה בליל הבר מצוה, דהלא הברכה שבירך בבוקר לכאורה אין בה כדי לפוטרו בלילה דהלא בבוקר לא היה מחוייב אלא מדרבנן ובצאת הכוכבים נעשה בר חיובא מה"ת, וכמו שקטן אינו מוציא…

קריאת שמע וברכת התורה

מרן הרב אשר וייס

כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו (ל"ב ג') נשאלה שאלה בבית המדרש באחד שאיחר לקום בבוקר ולא היה סיפק בידו לברך ברכת התורה ולקרוא קריאת שמע בזמנה אלא או לקרוא קר"ש בלי ברכת התורה או לברך ברכת התורה ולקרוא קר"ש לאחר זמנה, כדת מה לעשות, ומה הדרך המוציאתו מידי עבירה, ונראה לבאר כמה צדדים…

אם ברכת התורה מעכבת

מרן הרב אשר וייס

כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו (ל"ב ג') הנה בפמ"ג תרפ"ה מש"ז ס"ק ב' כתב דהקורא קריאת זכור ללא ברכת התורה אפשר דלא יצא יד"ח לפי המבואר בברכות ט"ו ע"א דרק משום שברכות מדרבנן לא מעכבי במצוות הרי דאילו היו ברכות מה"ת הוי מעכבי וברכת התורה הרי הוא דאורייתא (עיין משנ"ב מ"ז סק"א) בדין…

ברכת התורה

מרן הרב אשר וייס

כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו (ל"ב ג') יש לעיין בברכת התורה מה גדרה האם כברכת המצוה היא ומברך על מצות תלמוד תורה או שמא ברכת הודאה ושבח היא דכל הלומד תורה וקורא בה נצטוה לתת שבח והודיה להקב"ה שבחר בנו מכל עם ונתן לנו את תורתו, ואף דכל ברכות המצוה וההודאה מדרבנן הם…

הלל והודאה

מרן הרב אשר וייס

והיה כי תמצאן אתו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי (דברים ל"א כ"א). "אמר הקב"ה כאשר תמצאנה לישראל צרות ואצילם מהן באותה שעה יאמרו לי שירה שנאמר וענתה בי השירה הזאת" (אגדת בראשית פרשה…

היתר חלב מה"ת מנ"ל

מרן הרב אשר וייס

ארץ זבת חלב ודבש (דברים ל"א כ') הנה בבכורות ו' ע"ב איתא "וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי אילימא מדאסר רחמנא בשר בחלב הא לחודיה שרי ואימא חלב לחודיה אסור באכילה ומותר בהנאה בשר בחלב בהנאה נמי אסור, ולר"ש דשרי בהנאה משכחת לה למילקי על בישוליה, אלא מדגלי רחמנא בפסולי המוקדשין תזבח ולא גיזה בשר ולא…

שו"ת בדיני כתיבת ס"ת

מרן הרב אשר וייס

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם (דברים ל"א י"ט) א כתיבת ס"ת ע"י דפוס משי במה ששאל מע"כ בהמצאה החדשה בענין כתיבת סת"ם ע"י דפוס משי, ותמצית ענינו, שפיתחו יריעת משי שמניחין ע"ג הקלף ויש נקבים זעירים בבד המשי כצורת האותיות. וה"סופר" שופך כמות דיו בראש העמוד ועובר עם…