כתיבת ס"ת (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם (דברים ל"א י"ט) הנה יש לעיין במהות מצוה זו אם גדרה לכתוב ס"ת ומעשה הכתיבה היא ענינה וגדרה וכפשטיה דקרא "כתבו לכם" או שיהיה לו ס"ת כדי ללמוד בה וכסיפה דקרא "ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם". ויש כמה נפ"מ להלכה בהגדרת המצוה,…

מצות הקהל

מרן הרב אשר וייס

הקהל את העם האנשים וכו' וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלקיכם לעשות את כל דברי התורה הזאת (דברים ל"א י"ב) הנה נחלקו הראשונים במצוה זו, בכמה מצוות היא שנויה ועל מי היא מוטלת, ונבאר את שורש הדברים. הרמב"ם מנה מצות הקהל כמצוה אחת במצות עשה ט"ז וכן הוא בסמ"ג מ"ע…

לאהבה את ה' אלוקיך (תשס"ג)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

לאהבה את ה' אלקיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו (ל' כ') "היא שציונו באהבתו יתעלה וזה שנחשוב ונתבונן במצותיו ומאמריו ופעולותיו עד שנשיגהו ונהנה בהשגתו בתכלית ההנאה, וזאת היא האהבה המחוייבת" (רמב"ם ספר המצוות עשה ג'). "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" (דברים ו' ה'). "עשה דבריו מאהבה, אינו דומה העושה מאהבה…

במעלת מצות התשובה

מרן הרב אשר וייס

"והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבות אל לבבך וכו' ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך"(שם י"א – י"ד) ז' כסלו ס"ז כבוד ידי"נ ויקירי חכם וסופר רב הפעלים לתורה ותעודה…. ר' נחום יקירי. עיינתי בספרך היקר ושבעתי…

תשובה האם פוטרת ממיתת בי"ד (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבות אל לבבך וכו' ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך" (דברים ל"א-ב'). "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא וכו' כי קרוב אליך הדבר מאד…

יסודות התשובה והוידוי (תשס"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבות אל לבבך וכו' ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך" (דברים ל"א-ב'). "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא וכו' כי קרוב אליך הדבר מאד…

ערבים כל ישראל זה לזה (תש"ס)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם (דברים כ"ט כ"ח) הנה בסנהדרין מ"ג ע"ב נחלקו ר' יהודה ור' נחמיה בדין הערבות, לר"י לא נענשו על הנסתרות עד שעברו את הירדן ולר' נחמיה לעולם אינם נענשים על הנסתרות שנאמר "הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם" אלא שלא נענשו על הנגלות עד שעברו את…

ברכת המצוות (תשס"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו, ואמרת לפני ה' אלקיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי לגר ליתום ולאלמנה ככל מצותך אשר ציויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי" (כ"ו י"ב – י"ג). "ולא שכחתי מלברכך על הפרשת מעשרות" (רש"י ומקורו בספרי)….

מצוות ביכורים (תשנ"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ולקחת מראשית כל פרי האדמה וכו' (כ"ו ב – טו) כתב הרמב"ם בסהמ"צ מ"ע קכ"ה "היא שציוונו להוציא הביכורים ולהביאם למקדש" וכ"כ במנין המצוות ומשמע מלשונו דיש ב' חלקי מצוה במצוה זו, הפרשת הביכורים והבאתם למקדש, דלשון הרמב"ם להוציא הביכורים היינו הפרשה, וכמ"ש במצוה קכ"ו "שצוונו להוציא תרומה גדולה" ובמצוה קכ"ז "להוציא המעשר", וכעין שני…

זכירת מעשה עמלק

מרן הרב אשר וייס

זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים (כ"ה י"ז). הנה נחלקו הראשונים בביאור מצוה זו, באיזה ענין ואופן מצווים אנו בזכירת מעשה עמלק, וג' מחלוקת בדבר. א: מדברי התוס' בברכות י"ג ע"א מבואר דמה"ת חייב לקרוא פרשה זו שבתורה ולא די בזכירה בעלמא כל אחד לפי צחות לשונו, שהרי דחו פרש"י שכתב דנפ"מ…