אם ברכת התורה מעכבת

מרן הרב אשר וייס

כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו (ל"ב ג') הנה בפמ"ג תרפ"ה מש"ז ס"ק ב' כתב דהקורא קריאת זכור ללא ברכת התורה אפשר דלא יצא יד"ח לפי המבואר בברכות ט"ו ע"א דרק משום שברכות מדרבנן לא מעכבי במצוות הרי דאילו היו ברכות מה"ת הוי מעכבי וברכת התורה הרי הוא דאורייתא (עיין משנ"ב מ"ז סק"א) בדין…

ברכת התורה

מרן הרב אשר וייס

כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו (ל"ב ג') יש לעיין בברכת התורה מה גדרה האם כברכת המצוה היא ומברך על מצות תלמוד תורה או שמא ברכת הודאה ושבח היא דכל הלומד תורה וקורא בה נצטוה לתת שבח והודיה להקב"ה שבחר בנו מכל עם ונתן לנו את תורתו, ואף דכל ברכות המצוה וההודאה מדרבנן הם…

הלל והודאה

מרן הרב אשר וייס

והיה כי תמצאן אתו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי (דברים ל"א כ"א). "אמר הקב"ה כאשר תמצאנה לישראל צרות ואצילם מהן באותה שעה יאמרו לי שירה שנאמר וענתה בי השירה הזאת" (אגדת בראשית פרשה…

היתר חלב מה"ת מנ"ל

מרן הרב אשר וייס

ארץ זבת חלב ודבש (דברים ל"א כ') הנה בבכורות ו' ע"ב איתא "וחלב דבהמה טהורה מנלן דשרי אילימא מדאסר רחמנא בשר בחלב הא לחודיה שרי ואימא חלב לחודיה אסור באכילה ומותר בהנאה בשר בחלב בהנאה נמי אסור, ולר"ש דשרי בהנאה משכחת לה למילקי על בישוליה, אלא מדגלי רחמנא בפסולי המוקדשין תזבח ולא גיזה בשר ולא…

שו"ת בדיני כתיבת ס"ת

מרן הרב אשר וייס

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם (דברים ל"א י"ט) א כתיבת ס"ת ע"י דפוס משי במה ששאל מע"כ בהמצאה החדשה בענין כתיבת סת"ם ע"י דפוס משי, ותמצית ענינו, שפיתחו יריעת משי שמניחין ע"ג הקלף ויש נקבים זעירים בבד המשי כצורת האותיות. וה"סופר" שופך כמות דיו בראש העמוד ועובר עם…

כתיבת ס"ת (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם (דברים ל"א י"ט) הנה יש לעיין במהות מצוה זו אם גדרה לכתוב ס"ת ומעשה הכתיבה היא ענינה וגדרה וכפשטיה דקרא "כתבו לכם" או שיהיה לו ס"ת כדי ללמוד בה וכסיפה דקרא "ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם". ויש כמה נפ"מ להלכה בהגדרת המצוה,…

מצות הקהל

מרן הרב אשר וייס

הקהל את העם האנשים וכו' וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו את ה' אלקיכם לעשות את כל דברי התורה הזאת (דברים ל"א י"ב) הנה נחלקו הראשונים במצוה זו, בכמה מצוות היא שנויה ועל מי היא מוטלת, ונבאר את שורש הדברים. הרמב"ם מנה מצות הקהל כמצוה אחת במצות עשה ט"ז וכן הוא בסמ"ג מ"ע…

לאהבה את ה' אלוקיך (תשס"ג)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

לאהבה את ה' אלקיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו (ל' כ') "היא שציונו באהבתו יתעלה וזה שנחשוב ונתבונן במצותיו ומאמריו ופעולותיו עד שנשיגהו ונהנה בהשגתו בתכלית ההנאה, וזאת היא האהבה המחוייבת" (רמב"ם ספר המצוות עשה ג'). "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" (דברים ו' ה'). "עשה דבריו מאהבה, אינו דומה העושה מאהבה…

במעלת מצות התשובה

מרן הרב אשר וייס

"והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבות אל לבבך וכו' ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך"(שם י"א – י"ד) ז' כסלו ס"ז כבוד ידי"נ ויקירי חכם וסופר רב הפעלים לתורה ותעודה…. ר' נחום יקירי. עיינתי בספרך היקר ושבעתי…

תשובה האם פוטרת ממיתת בי"ד (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבות אל לבבך וכו' ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך" (דברים ל"א-ב'). "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא וכו' כי קרוב אליך הדבר מאד…