יסודות התשובה והוידוי (תשס"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבות אל לבבך וכו' ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקולו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך" (דברים ל"א-ב'). "כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת היא ממך ולא רחוקה היא וכו' כי קרוב אליך הדבר מאד…

ערבים כל ישראל זה לזה (תש"ס)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם (דברים כ"ט כ"ח) הנה בסנהדרין מ"ג ע"ב נחלקו ר' יהודה ור' נחמיה בדין הערבות, לר"י לא נענשו על הנסתרות עד שעברו את הירדן ולר' נחמיה לעולם אינם נענשים על הנסתרות שנאמר "הנסתרות לה' אלקינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם" אלא שלא נענשו על הנגלות עד שעברו את…

ברכת המצוות (תשס"א)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"כי תכלה לעשר את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה ואכלו בשעריך ושבעו, ואמרת לפני ה' אלקיך בערתי הקדש מן הבית וגם נתתיו ללוי לגר ליתום ולאלמנה ככל מצותך אשר ציויתני לא עברתי ממצותיך ולא שכחתי" (כ"ו י"ב – י"ג). "ולא שכחתי מלברכך על הפרשת מעשרות" (רש"י ומקורו בספרי)….

מצוות ביכורים (תשנ"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ולקחת מראשית כל פרי האדמה וכו' (כ"ו ב – טו) כתב הרמב"ם בסהמ"צ מ"ע קכ"ה "היא שציוונו להוציא הביכורים ולהביאם למקדש" וכ"כ במנין המצוות ומשמע מלשונו דיש ב' חלקי מצוה במצוה זו, הפרשת הביכורים והבאתם למקדש, דלשון הרמב"ם להוציא הביכורים היינו הפרשה, וכמ"ש במצוה קכ"ו "שצוונו להוציא תרומה גדולה" ובמצוה קכ"ז "להוציא המעשר", וכעין שני…

זכירת מעשה עמלק

מרן הרב אשר וייס

זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים (כ"ה י"ז). הנה נחלקו הראשונים בביאור מצוה זו, באיזה ענין ואופן מצווים אנו בזכירת מעשה עמלק, וג' מחלוקת בדבר. א: מדברי התוס' בברכות י"ג ע"א מבואר דמה"ת חייב לקרוא פרשה זו שבתורה ולא די בזכירה בעלמא כל אחד לפי צחות לשונו, שהרי דחו פרש"י שכתב דנפ"מ…

מצות חליצה

מרן הרב אשר וייס

ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל (כ"ה ט' י'). א במהות החליצה הנה נחלקו האחרונים בכל גדר החליצה אם מצוה היא או מתיר, ונפ"מ בשאלה זו, באשה זקנה שאינה חפצה להנשא שוב לאיש…

קידושין ונשואין

מרן הרב אשר וייס

כי יקח איש אשה ובעלה (כ"ד א') נחלקו הראשונים בקידושי אשה אם מצוה הם או דין בלבד. דעת הרמב"ם בסהמ"צ מ"ע רי"ג דהוי מצות עשה "שצונו לבעול בקידושין" וכ"כ בפרק א' מאישות הלכה א-ב ולשיטתו הלך בפ"ג הלכה כ"ג דברכת אירוסין ברכת המצוה היא. אבל הרא"ש כתב בפרק קמא דכתובות סי' י"ב ובתוספותיו שם דף…

איסור ריבית

מרן הרב אשר וייס

לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אכל נשך כל דבר אשר ישך (כ"ג כ'). א הנה יש לעיין ביסוד איסור רבית, לאחר שהמלוה גבה רבית האם הוי כגזל בידו דלאחר שאסרה תורה את הריבית שוב הוי כגזל, ולא רק משום מצות עשה ד"וחי" רבית קצוצה יוצאת בדיינים אלא יש בו גדר ממוני דהמלוה מחוייב להחזיר…

והיה מחניך קדוש

מרן הרב אשר וייס

והיה מחניך קדוש (כ"ג ט"ו). א הרהור בד"ת במקומות המטונפים א"ר יוחנן מאי טעמא דר' יהושע בן קרחה דכתיב ממצוא חפצך ודבר דבר דיבור אסור הרהור מותר אלמא הרהור לאו כדיבור דמי והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן בכל מקום מותר להרהר חוץ מבית המרחץ ומבית הכסא שאני התם דבעינן והיה מחניך קדוש…

אונס רחמנא פטריה (תשס"ב)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ולנערה לא תעשה דבר אין לנערה חטא מות כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה, כי בשדה מצאה צעקה הנערה ואין מושיע לה (כ"ב כ"ז). "ולנערה לא תעשה דבר מלמד שפטרה הכתוב מן המיתה, מנין אף מן הקרבן ת"ל חטא, מנין אף מן המכות ת"ל 'חטא מות', מלמד שמכל עונשין שבתורה…