לא תשחית את עצה (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואתו לא תכרות כי האדם עץ השדה לבא מפניך במצור (כ' י"ט). הנה כתב הרמב"ם בפ"ו מהלכות מלכים ה"ח "אין קוצצין אילני מאכל שחוץ למדינה ואין מונעין מהם אמת המים כדי שייבשו שנאמר לא תשחית את…

בתורת המלחמה בענין הפגיעה בחפים מפשע בשעת המלחמה

מרן הרב אשר וייס

כי תצור אל עיר ימים רבים להלחם עליה לתפשה לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן כי ממנו תאכל ואתו לא תכרות כי האדם עץ השדה לבא מפניך במצור (כ' י"ט). כבוד ידידי היקר איש חי ורב פעלים…. באשר ביקש ממני מע"כ שבמסגרת עבודתו בארה"ב ובאירופה נפגש עם רבים מחוגי הממשל וההשכלה, ולפעמים עומד הוא…

קיבל עליו קרוב או פסול לעדות

מרן הרב אשר וייס

על פי שנים עדים או שלשה עדים יקום דבר (דברים י"ט ט"ו) במה ששאל בבעל דין שקיבל על עצמו בפני בי"ד את נאמנותו של אחד מפסולי עדות מחמת קירבה, האם העד מחוייב להעיד משום "אם לא יגיד ונשא עונו" או שמא כיון דאין הוא עד כשר אין עליו חיוב להעיד. כבר דן בזה השבות יעקב…

נמצא אחד מהם קרוב או פסול (תש"ס)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

על פי שנים עדים או שלשה עדים יקום דבר (דברים י"ט ט"ו) מה שנים נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותן בטלה אף שלשה (מכות ה' ע"ב) הנה יש לעיין ביסוד גדר זה דעדות כולן בטלה האם העדות בטלה וכהגדה פסולה היא כיון דכל העדויות כדבר אחד הם וכמ"ש הריטב"א במכות ו' ע"א ובשבועות ל"ב…

נמסר הדבר לחכמים

מרן הרב אשר וייס

ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ה' ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל (דברים י"ז י'-יא') הנה התבוננתי בסוגיות רבות במרחבי הש"ס וההלכה ועמדתי מתוכם על יסוד גדול שעובר כחוט…

לא תסור (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר ה' ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל (דברים י"ז י'-יא') א יש לדון במצוה זו בשני ענינים, באיזה בי"ד נוהגת מצוה זו, ובאיזה דברים…

בנאמנות ע"א לממון ולשבועה (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת המת לא יומת על פי עד אחד" (י"ז ו'). "לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת בכל חטא אשר יחטא על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר" (י"ט ט"ו). הנה מצינו בדברי הראשונים והאחרונים ביאורים שונים למה אין ע"א נאמן בממון…

שו"ת בדיני קדימה בצדקה

מרן הרב אשר וייס

כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' אלקיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון (ט"ו ז') ט"ו אב תשנ"ג רב שלומים למע"כ ידי"נ איש חי רב פעלים לתורה ולחסד הרב …. בדבר שאלתו בדיני קדימה בצדקה, מה סדר המוקדם והמאוחר בתורת החסד הנני להשיב בקצרה…

תשובה האם פוטרת ממיתת בי"ד

מרן הרב אשר וייס

"ושבת עד ה' אלוקיך" הנה הפליגו חכמינו במעלת התשובה עד שאמרו (יומא פ"ו ע"ב) בתשובה מאהבה שזדונות נעשין לו כזכויות, וכבר כתב הרמב"ם (פ"ז הלכה ד') "ואל ידמה בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העונות והחטאות שעשה אין הדבר כן אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם ולא עוד אלא ששכרו…

שילוח הקן (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

כי יקרא קן צפור לפניך (דברים כ"ב ו-ז) הנה נחלקו האחרונים במצוה זו אם מצוה חיובית היא, וכל אימת שנקרה לפניו קן צפור חייב לשלח את האם אף שאין לו צורך כלל באפרוחים או בביצים, או מצוה קיומית היא ורק הרוצה להנות ולקחת אפרוחים או ביצים מצווה לשלח את האם, אבל אם אין לו ענין…