בשאלת הפורים בהר שמואל וגבעת זאב מתנות לאביונים ושמחת פורים (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

בשאלת הפורים בהר שמואל וגבעת זאב   לכבוד ידי"נ הגאון המצויין איש אשר רוח בו, רוח חכמה וגבורה הרב מרדכי יצחק שווארץ שליט"א מחשובי הרבנים בגבעת זאב רב שלום עד בלי ירח. הן שאל מעכ"ת לדעתי בענין מקרא מגילה במקום משכנו בגבעת זאב. זה שנים שנוהגים לקרוא שם בי"ד כדין ערי הפרזות, אך לדברי כ"ת…

קידוש החודש (תשנ"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"החודש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה"<TIE>(י"ב<TIE>ב'). הנה פסוק זה הוא המקור למצות קידוש החודש כמבואר ברש"י כאן וכן כתב הרמב"ם בספר המצוות מצות עשה קנ"ג ובריש הלכות קידוש החודש, ועוד כתב רש"י כאן דאין מקרא יוצא ידי פשוטו ופשטות כונת הכתוב שיהיה ניסן החודש הראשון וממנו ימנו את חודשי השנה, ונדון…

נמסר הדבר לחכמים(תשס"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

א   הנה התבוננתי בסוגיות רבות במרחבי הש"ס וההלכה ועמדתי מתוכם על יסוד גדול שעובר כחוט שני במרחבי ים התלמוד וההלכה, והוא גדר "נמסר הדבר לחכמים". וגדר הדבר דיש שדברי חכמים כדברי תורה ממש הם. ונביא בזה את מקורות הסוגיות ומתוכם יתבאר שורש הדברים וביאורם.   הנה פעמיים בש"ס מצינו גדר זה. א: בחגיגה י"ח…

לשמה במצות מכונה (תשס"ו)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הנה לפני כמאה ותשעים שנה רעשה כל עולם התורה ונרעדו אמות הסיפים במחלוקת הגדולה בענין מצות מכונה, וגדולי ישראל עמדו אלה מול אלה, אלה אוסרים בתכלית האיסור ואלה מתירים ואף רואים במצות אלה הידור וחומרה.   בראש האוסרים עמד הגר"ש קלוגר שאף הוציא לאור קונטרס "מודעא לבית ישראל" ובו לקט מתשובות האוסרים, הדברי חיים, החידושי…

איסור קטניות בפסח

מרן הרב אשר וייס

 ניסן תשס"ג כבוד הרה"ג המופלג…. נעימות בימינך נצח. בדבר איש אחד בקהילתו שזה מקרוב חזר בתשובה וקיבל על עצמו עול מלכות שמים, אך זלזל באיסור קטניות בפסח בטענה שלא קיבל ע"ע מנהג זה. ומע"כ ביקש לבאר לו יסוד מנהג זה טעמו וחומרתו, פרטיו ודקדוקיו. א בטעם האיסור כתב הרמ"א בסימן תנ"ג ס"א "ויש אוסרים והמנהג…

אהבת רעים ולשון הרע(תשע"ג)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  ואהבת לרעך כמוך אני ה' (י"ט י"ח). הנה נבאר מצוה גדולה זו שעליה אמר רבי עקיבא "זה כלל גדול בתורה" (תו"כ).   בתרגום אונקלוס תרגם "ותרחמיה לחברך כוותך אנא ה'" ובתרגום יונתן כתב "ותרחמיה לחברך דמן אנת סני לך לא תעביד ליה אנא ה'". וברמב"ן "ואחרי כן יצוה שיאהוב לו כמוהו וטעם ואהבת לרעך…

איסור סחורה במאכ"א (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וכל אשר יפול מנבלתם עליו יטמא תנור וכירים יותץ טמאים הם וטמאים יהיו לכם" (י"א ל"ה) "שאין עושין סחורה בפירות שביעית ולא בבכורות, ולא בתרומות, ולא בנבילות, ולא בטריפות, ולא בשרצים ולא ברמשים" (משנה תרומות פ"ז מ"ג) "ציידי חיה ועופות ודגים שנזדמנו להם מיני טמאין מותר למכרן" (שם מ"ד) "והרי שרצים דרחמנא אמר 'שקץ הוא…

ריבית (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלקיך וחי אחיך עמך את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך (כ"ה ל"ו – ל"ז).   א הנה יש לעיין ביסוד איסור רבית, די"ל דלאחר שהמלוה גבה רבית האם הוי כגזל בידו דלאחר שאסרה תורה את הריבית שוב הוי כגזל, ולא רק משום מצות עשה ד"וחי"…

ספירת העומר (תשס"ה)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

שבע שבתות תמימות תהיינה (כ"ג ט"ו). הנה ידועה שיטת הבה"ג דגדר תמימות שתהיה ספירה תמימה של מ"ט ימים ומי שדילג על אחד מימי הספירה ולא ספרו הפסיד כל מצותו ושוב אינו סופר, ואף שהתוס' במנחות ס"ו ע"א חלקו עליו, מ"מ חוששין לשיטת הבה"ג ומשום כך נפסק בשו"ע (תפ"ט ס"ח) "אם שכח לברך באחד מהימים בין…

תלמוד תורה וידיעתה (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

שתהיו עמלים בתורה הנה השבוע חוגגים אנו את ל"ג בעומר, יומא דהילולא דרשב"י וטעמים רבים נאמרו בעיקר שמחה זו. החיד"א בספרו טוב עין (סי' י"ח) כתב "ויום ל"ג בעומר התחיל ר' עקיבא לשנות לרשב"י….ויאור להם שתחזור התורה ולכן עושים שמחה" וכעי"ז כתב הפרי חדש בסי' תצ"ג (סעיף ב') "אפשר שהשמחה היא על אותם התלמידים שהוסיף…