לפני עור לא תתן מכשול

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ולפני עור לא תתן מכשול" (י"ט י"ד). "לפני הסומא בדבר לא תתן עצה שאינה הוגנת לו אל תאמר מכור שדך וקח לך חמור ואתה עוקף עליו ונוטלה הימנו" (רש"י). ומקור דברי רש"י מתורת כהנים  (פרשתא ב' אות יד) "ולפני עור לא תתן מכשול לפני סומא בדבר בא אומר לך בת איש פלוני מה היא לכהונה…

אונאה (תשס"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו (כ"ה י"ד). שנינו בב"מ (נ' ע"ב) "אמר רבא הלכתא, פחות משתות נקנה מקח, יותר על שתות ביטול מקח, שתות קנה ומחזיר אונאה". הנה לא מצינו באונאה מצות תשלומין כמו שמצינו בגזילה שנצטוינו בה והשיב את הגזילה, וצריך ביאור מה שורש חיוב השבת…

שתהיו עמלים בתורה (תשנ"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

רש"י, שתהיו עמלים בתורה בעיקר מצות תלמוד תורה וזמנה   הנה צריך ביאור בהגדרת מצוה זו דתלמוד תורה דלא נתבארה בתורה זמן חיובה דכתבו הרמב"ם בסהמ"צ עשין מצוה י"א והחינוך במצוה תי"ט דמצוה זו נכפלה בתורה כמה פעמים "ולמדתם" "למען ילמדון" "ושננתם" וכו' אך בכל אלו אין שיעור וזמן ורק בדברי קבלה (יהושע א' ח')…

ביסוד מצות ספירת העומר (תשס"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום (ויקרא כ"ג ט"ו, ט"ז). א הנה המושכל הפשוט והראשוני דמצות ספירת העומר מן המצוות שבדיבור היא, ומן הסתם פרטיה ודקדוקיה כשאר פרטי ודקדוקי מצוות אלה, אמנם לכשנתבונן בדברי הפוסקים והאחרונים, נחזה נכוחה שבכמה וכמה…

פרשת קדושים – בענין הקפת פאת הראש בשעת ניתוח

מרן הרב אשר וייס

" לֹא תַקִּפוּ, פְּאַת רֹאשְׁכֶם" (כ"ז י"ט) כבוד האברך היקר ר'     הי"ו. רב שלום עד בלי ירח. קבלתי מכתבו ובו השיח את צערו על שקרה לו ושאל לדעתי אם נהג כראוי, הנני בקיצור נמרץ לרוב טרדותי. תיאור השאלה: כבודו נאלץ לעבור ניתוח עקב פגיעה בעור התוף שבאוזן ולפני הניתוח כאשר כבודו כבר היה בחדר ההרדמה…

פרשת מצורע – הלכות ערב פסח שחל בשבת

מרן הרב אשר וייס

כבוד האברך היקר הרה"ג הנני מברכו מעומקא דליבא על מינויו כרב ביהכ"נ ומאחל לו שיזכה תמיד לקדש ש"ש. יסוד היסודות  ומפתח להצלחה לזכור תמיד שאין הרבנות שררה אלא עבדות. במה שביקש כת"ר לסדר לו עיקרי הענינים ומנהגים בערב פסח שחל בשבת, הנני מציין כמה ענינים  נחוצים. א. דרשת שבת הגדול במנהגי מהרי"ל כתב דמקדימין לשבת…

אם הפת פוטרת את כל הסעודה בער"פ שחל בשבת(תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

כבוד ידי"נ הרב הגאון המצויין פוסק ומרביץ תורה מוה"ר רב שלום עד בלי ירח. הנני בזה להבהיר את דעתי במה שטען מעכ"ת לגבי סעודת שחרית בער"פ שחל בשבת דאם לאחר  שנטל ידיו ואכל פת הגיע זמן איסור אכילתו שוב אין הפת פוטרת את שאר האוכל דהוי כסילוק שלחן  גמור וכאילו משך ידו מן הפת דאף…

להזהיר גדולים על הקטנים (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"לא תאכלום כי שקץ הם" (י"א מ"ב) "לא תאכלום, לא תאכילום להזהיר גדולים על הקטנים" (יבמות קי"ד ע"א). א בשלשה מקומות הזהירה תורה גדולים על הקטנים. בשרצים, בדם, ובטומאת כהנים. ונחלקו בגמרא (יבמות שם, שבת קכ"א ע"א, ובנדה מ"ו ע"ב) אם כונת התורה לקטן אוכל נבילות שבי"ד מצווים להפרישו, או שמא אין בי"ד מצווין להפרישו…

מתנות לאביונים ושמחת פורים (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"חייב כל אדם ליתן לפחות שתי מתנות לשני עניים" (שו"ע תרצ"ד ס"א) כתב הט"ז בסק"א בשם הב"ח דאפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב, כמו שחייב הוא בד' כוסות משא"כ בשאר צדקה שהעני פטור ממנה". והפר"ח תמה בהלכה זו ואף דלגבי משלוח מנות כתב אף הוא שהעני חייב בה לגבי מתל"א ס"ל לפטור, וצ"ע ביסוד הדברים….

פורים המשולש (תשס"ח)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"יום ט"ו שחל להיות בשבת אין קורין המגילה בשבת אלא מקדימים לקרותה בע"ש וגובים מעות מתנות עניים ומחלקים אותם בו ביום וביום שבת מוציאים ב' ספרים ובשני קורין ויבא עמלק ואומרים על הנסים ואין עושין סעודת פורים עד יום אחד בשבת" (תרפ"ח סעיף ו').   הרי לן דעת השו"ע דכאשר ט"ו חל בשבת מתחלקים מצוות…