חזרת פועל בחצי היום (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"כי לי בני ישראל עבדים עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני ה' אלקיכם" (כ"ה נ"ה). א הנה מבואר בב"מ (ע"ז ע"א) דרשו מפסוק זה דאין הפועל כעבד דמשנמכר אין בידו לחזור בו, אלא ביד הפועל לחזור בו אפילו בחצי היום, מה שאינו בקבלן. וכ"ה בשו"ע (הלכות שכירות פועלים סי' של"ג ס"ג) "התחיל הפועל…

מלאכת אוכל נפש (תשנ"ז)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש כל מלאכה לא תעשו שבת היא לה' בכל מושבותיכם" (כ"ג ג'). "ביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו. והקרבתם אשה לה' שבעת ימים ביום השביעי מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו" (ז'-ח'). "וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם…

גניבה וגזילה-קניינים (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

  "לא תגנובו ולא תכחשו" (י"ט י"א). "לא תעשוק את רעך ולא תגזול" (י"ט י"ג). א הנה נתתי אל לבי לתור ולדרוש בגדר קנין גזילה וגניבה מה היא ועל מה אדניה הוטבעו, דהנה מבואר בב"ק (ע"ט ע"א) במשנה שאין הגנב מתחייב אלא ע"י קנין, אך יש לעיין בקנין זה האם יש בו גדר בעלות ככל…

ספק בהרת קדמה לשער לבן (תשס"ט)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"אם בהרת קדמה לשער לבן טמא, אם שער לבן קדם לבהרת טהור, ואם ספק טמא ורבי יהושע מטהר" (נגעים פ"ד משנה י"ד). "קא מיפלגי במתיבתא דרקיעא אם בהרת קודמת לשער לבן טמא ואם שער לבן קודם לבהרת טהור, ספק הקב"ה אומר טהור וכולהו מתיבתא דרקיעא אמרי טמא, ואמרי מאן נוכח, נוכח רבה בר נחמני דאמר…

כפיה במצוות

מרן הרב אשר וייס

"אם עולה קרבנו מן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני ה'" (א' ג'). "יקריב אותו, מלמד שכופין אותו, יכול בעל כרחו, ת"ל לרצונו, הא כיצד, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני" (רש"י, ספרא, וגמ' ראש השנה ו' ע"א). הנה מלבד דין כפיה הכתוב כאן מצינו עוד שכופין לקיים מצות…

תורת הקנין (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו" (כ"ה י"ד). "משיכה מנלן דכתיב וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד" (קידושין כ"ו ע"א).   כתב בספר החינוך (של"ז) "ואין ספק כי אלו הקניות כולן מתקנת חכמים הן, והביאו הכתובים לסמוך בהן דבריהם, והאמת, כי חכמתם…

מנהג אבילות בימי הספירה ודין לא תתגודדו (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

"נוהגים לא לישא אשה בין פסח לעצרת עד ל"ג בעומר מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רב עקיבא… "נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג בעומר שאומרים שאז פסקו מלמות. ואין להסתפר עד יום ל"ד בבוקר וכו'. הגה: ובמדינות אלה לא נוהגין כדבריו אלא מסתפרין ביום ל"ג ומרבים בו קצת שמחה ואין אומרים בו תחנון, ואין להסתפר עד…

לפני עור לא תתן מכשול (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לצפייה ושמיעה לחץ »

א ב' גדרים ביסוד הלאו "ולפני עור לא תתן מכשול " (י"ט י"ד).   כתב החינוך במצוה רל"ב "לא להכשיל בני ישראל לתת להם עצה רעה" ובמנ"ח תמה על המבואר בלשונו דאין איסור אלא בהכשלת בני ישראל ולא בהכשלת נכרי והלא מבואר להדיא בעבו"ז ו' ע"ב מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבמ"ה לבני…

זמן ספירת העומר(תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

הנה יש חלוקות שונות מבחינת הזמן הראוי לספירה, ונבאר.   כתב השו"ע בסימן תפ"ט ס"א "ואם שכח לספור בתחילת הלילה הולך וסופר כל הלילה". ומשמע מדברי המחבר דלכתחלה צריך לספור בתחילת הלילה, ושני טעמים יש בהלכה זו. א: זריזין מקדימין למצוות וכשם שיש להזדרז בקיומה של כל מצוה כך גם במצוה זו. (ועיין מנחת אשר…

איסור אכילת שרצים (תש"ע)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

"וכל השרץ השרץ על הארץ שקץ הוא לא יאכל" (י"א מ"א). "אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ ולא תטמאו בהם ונטמתם בם" (שם מ"ג). א בשרצים זעירים אם אסורים הנה כתב בבינת אדם סי' ל"ד בשם ספר הברית שגילו אנשי המדע דחומץ תמיד מלא שרצים קטנים מאוד הנראים בזכוכית מגדלת והם הגורמים לתהליך החימוץ…