שופטים ושוטרים

מרן הרב אשר וייס

שופטים ושוטרים "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך אשר ה' אלקיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק" (דברים ט"ז י"ח). "צדק צדק תרדף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלקיך נתן לך" (שם ט"ז כ'). "למען תחיה וירשת. כדאי הוא מנוי הדיינין הכשרים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתן" (רש"י שם). שאל…

ספירת העומר בין השמשות (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס | לשמיעה לחץ »

(ספיקא דרבנן לכתחלה) א ספירת העומר ביה"ש "אם טעו ביום המעונן וברכו על ספירת העומר חוזרים לספור כשתחשך והמדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים וכן ראוי לעשות" (תפ"ט ס"ב). הנה מקור הלכה זו בתשובת הרשב"א (ח"א סימן קנ"ד) שכתב שהמדקדקים אין סופרין עד צאת הכוכבים. ולשון זה מעין פשרה הוא במה שנחלקו הרא"ש והר"ן בהלכה…

ונח מצא חן (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס

"ונח מצא חן בעיני ה'" (ו' ח'). א מציאת חן בעיני ד' היא השלימות העליונה. "אדם שמצא חן בעיני ד' הגיע אל השלימות העליונה שאדם יכול להשיג לפני ד'… אין הוא אומר לפני ד' אלא "בעיני ד'" על דעת המקום ובעיני ה', אם אדם ראוי שד' יחוננו, הרי הוא מוצא חן בעיניו" (רש"ר הירש בפירושו…

עלי קללתך בני (תשע"ד)

מרן הרב אשר וייס

"ותאמר לו אמו עלי קללתך בני אך שמע בקלי ולך קח לי" (כ"ז, י"ג). הן ידוע בשם אדוננו אור העולם הגר"א מוילנא שפירש את דברי רבקה אמנו "עלי" ר"ת עשו לבן יוסף. רבקה רואה ברוח קדשה שאלה הם שלש גזירות קשות ושלשה נסיונות קשים שיעקב אבינו יעבור בימי חייו. וכאשר יעקב אבינו נרתע לאחוריו וירא…

ומשה היה רועה – לדמותו של מנהיג בישראל

מרן הרב אשר וייס

"ולא קם עוד נביא בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים" (ל"ד, י').  "ולמי בוחן לצדיק שנאמר (תהלים ה) ה' צדיק יבחן ובמה הוא בוחנו במרעה צאן בדק לדוד בצאן ומצאו רועה יפה שנאמר (שם עח) 'ויקחהו ממכלאות צאן' מהו ממכלאות צאן כמו (בראשית ח', ב') 'ויכלא הגשם' היה מונע הגדולים מפני הקטנים והיה…

מורשה קהלת יעקב

מרן הרב אשר וייס

(שיחה למחנכים ומרביצי תורה) "א"ר יהודה אמר רב כל המונע הלכה מפי תלמדו כאילו גוזלו מנחלת אבותיו שנאמר 'תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית" (סנהדרין צ"א ע"ב). "ר"ל שאינו לומד עם התלמיד כמו ר' פרידא שהיה למד עם תלמידו ארבע מאות פעם עד שהיתה שגורה בפיו לפי…

כי דם עבדיו יקום

מרן הרב אשר וייס

"וירא ה' וינאץ מכעס בניו ובנותיו" (ל"ב י"ט). "הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום" (ל"ב מ"ג).  ראה זה פלא, הלא אמרו חז"ל (קידושין ל"ו ע"א) "בשעה שעושים רצונו של מקום קרויים בנים, בשעה שאין עושין רצונו של מקום קרויים עבדים", והנה בשירת האזינו דוקא בפסוקים של חרון אף קרויים בנ"י בנים כגון "וירא ה'…

שלא ברכו בתורה תחלה

מרן הרב אשר וייס

"כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו" (ל"ב ג'). "אמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את זאת ואשר דבר ה' אליו ויגידה על מה אבדה הארץ דבר זה אמרו חכמים ולא פירשוהו אמרו נביאים ולא פירשוהו עד שפירשו הקב"ה בעצמו שנאמר על עזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם אמר רב…